Een-even-kostbaar-geloof

Een even kostbaar geloof

Over Smith Wigglesworth
Smith Wigglesworth (1859-1947), ook wel bekend als ‘de apostel van geloof’, was een van de pioniers van de opwekking die een eeuw geleden binnen de pinksterbeweging heeft plaatsgevonden. In zijn samenkomsten kwamen duizenden mensen tot het geloof, en honderden werden genezen van ernstige ziekten. Wonderen en tekenen volgden zijn bediening. Een diepe intimiteit met zijn hemelse Vader en een onvoorwaardelijk geloof in Gods Woord zorgden ervoor dat hij zo succesvol was in zijn bediening. Zijn leven is een waar voorbeeld voor alle gelovigen.

Geloof is één van de belangrijkste aspecten in het leven van een christen. Waar zijn wij zonder het geloof in onze Heer? God wil ons een even kostbaar geloof geven om wonderen van Hem te verwachten.

God zal grote dingen voor ons doen, als we bereid zijn ze van Hem te ontvangen. Wij, mensen, zijn traag van begrip, omdat we onze ogen laten verblinden door de zorgen van deze wereld. Maar wij moeten gefocust blijven op God, want Hij heeft een groter plan voor ons dan dat we ooit gezien of gedroomd hebben.

God wil graag wonderen doen in ons leven vanwege Zijn Almacht. En wanneer we de plaats bereiken waar Hij in alles het belangrijkste is, zullen onduidelijkheden en misverstanden wegvallen. De Bijbel zegt:

‘Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan hen die een even kostbaar geloof ontvangen hebben als wij, door de gerechtigheid van onze God en Zaligmaker, Jezus Christus: moge genade en vrede voor jou vermeerderd worden door de kennis van God en van Jezus, onze Heere. Immers, Zijn Goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort, door de kennis van Hem Die ons geroepen heeft door Zijn heerlijkheid en Zijn deugd. Daardoor heeft Hij ons de grootste en kostbare beloften geschonken, opdat je daardoor deel zou krijgen aan de Goddelijke natuur, nadat je het verderf, dat er door de begeerte in de wereld is, ontvlucht bent. En daarom moet je je er met alle inzet op toeleggen om aan jouw geloof deugd toe te voegen, aan de deugd kennis, aan de kennis zelfbeheersing, aan de zelfbeheersing volharding, aan de volharding godsvrucht, aan de godsvrucht broederliefde en aan de broederliefde liefde voor iedereen. Want als deze dingen bij jou aanwezig zijn en toenemen, zullen ze je niet doelloos en onvruchtbaar laten wat de kennis van onze Heere Jezus Christus betreft.’ – 2 Petrus 1:1-8 (HSV)

Waarschijnlijk is er geen betere preek die iemand kan brengen dan dit woord: ‘een even kostbaar geloof’. Het betekent dat God altijd mensen heeft liefgehad die Hij kon vertrouwen; die Hij door Zijn Geest kon verlichten, die Hij kon laten groeien, totdat er niets meer in hen was wat de kracht van God kon belemmeren.

God is bereid dit ‘even kostbare geloof’ als een gift aan ons allemaal te geven. Hij wil dat wij dit geloof zullen hebben, zodat wij ‘Koninkrijken onderwerpen’, ‘rechtvaardig regeren’ en als het nodig is, ‘muilen van de leeuwen toesluiten’ (Hebreeën 11:33).

We zijn bij machte om te overwinnen in elke situatie, wat de omstandigheden ook zijn. Dit komt niet door onszelf, maar onze hulp komt alleen van God. En als onze hulp alleen in God is, zijn we altijd sterk en nooit zwak.

Het zijn altijd de mensen die vol geloof zijn, die goed bekend staan, die nooit mopperen, die in de overwinning zijn, die niet onder menselijk bevel staan, maar onder goddelijk bevel. Jezus is de Voleinder van ons geloof en ons geloof is altijd gebaseerd op wat God zegt.

Dit ‘even kostbare geloof’ is voor iedereen. Een belangrijk vers om te overdenken:

‘Dan zul je, samen met alle gelovigen, zien hoe breed, lang, hoog en diep de liefde van Christus is.’ – Efeziërs 3:18

Wat betekent ‘een even kostbaar geloof’ vandaag? Iedere christen ontvangt een zegen door het geloof van Abraham. Maar onthoud dit: ‘een even kostbaar geloof’ is hetzelfde geloof dat Abraham had. ‘Een even kostbaar geloof’ is de zekerheid van de kracht van het eeuwig leven, dat ons is gegeven door het Woord.

Het kan zijn dat je niet in staat bent dit geloof te gebruiken door bepaalde belemmeringen in je leven. Ik heb duizend bulldozers over mijn leven gehad om mij af te breken en mij te brengen naar de plaats waar dit geloof in mij Zijn uitwerking kon hebben.

Er is geen andere weg naar de diepe dingen van God dan door een gebroken geest. Wanneer we zo gebroken zijn, houden we voor altijd op met onze eigen werken, omdat een Ander, Christus, de heerschappij heeft overgenomen. Geloof in God en Zijn kracht komen tot ons door de kennis van het Woord van God.

Hoe je ook denkt over je eigen bekwaamheid, je eigen gerechtigheid of je eigen werken, het is waar dat we niet beter zijn dan ons geloof. Hoe wonderlijk is dit geloof, dat de wereld overwint! ‘Hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is, overwint de wereld!’ (zie 1 Johannes 5:5).

Maar hoe overwint hij de wereld? Als je in Jezus gelooft, ben je gereinigd, want Hij is rein. Je bent gesterkt, omdat Hij sterk is. Je bent volledig gemaakt, omdat Hij volledig is. Al Zijn volheid kan in je komen door de openbaring van Hemzelf. Geloof is de levende bron van het Woord van God.

Als wij onszelf overgeven om geleid te worden door de Heilige Geest, zullen we goddelijk geleid worden in de diepere dingen van God. Hij zal de waarheid en Zijn gedachten aan ons openbaren, zodat wij zullen en kunnen leven door het geloof in Jezus Christus.

God heeft nooit een gedachte over iets op een kleine schaal.
De Bijbel zegt:

‘Genade en vrede worde u vermenigvuldigd door de kennis van God en van Jezus, onze Here.’ – 2 Petrus 1:2 (NBG)

Gods Woord is altijd in lijn met vermenigvuldiging. Ik geloof dat God ons op die lijn wil hebben vandaag. We zien dat je ‘een even kostbaar geloof’ krijgt ‘door de gerechtigheid van God en onze Redder Jezus Christus’.

Gods Woord verandert niet. We horen vol te zijn met de gerechtigheid van God op autoriteit van het Woord. Zijn gerechtigheid is voor eeuwig, dezelfde, gisteren, vandaag en voor altijd.

Als ik de Here begrens, kan Hij niet werken in mij. Maar als ik mijzelf open voor God, zal Hij mij zeker vullen en door mij heen stromen.

Wij moeten ‘een even kostbaar geloof’ hebben, zodat onze gebeden worden beantwoord. Als wij God iets vragen naar Zijn wil, dan hoort Hij ons en weten we dat Hij het gebed ook zal verhoren. We moeten in Zijn tegenwoordigheid komen en van Hem het antwoord op ons gebed krijgen. De Bijbel zegt:

‘Wat je in het gebed ook vraagt, je krijgt het als je gelooft dat je het al ontvangen hebt.’ – Marcus 11:24

In vers 23 lezen we dat bergen worden verplaatst en alle moeilijkheden worden opgelost. Wanneer? Wanneer de mens in zijn hart gelooft en weigert te twijfelen. We moeten God kennen, in Zijn tegenwoordigheid komen en met Hem spreken.

‘Een even kostbaar geloof’ gaat door met vermenigvuldigen in genade en in vrede door de kennis van God. Het plaatst onze voeten op de Rots, en het brengt ons naar een onbegrensde plaats in ons geloof. Dit geloof durft alles met en voor God te doen.

Onthoud dat je alleen gebouwd kan worden op het Woord van God. Als je jezelf bouwt op verbeelding of je eigen gedachten, zal je verkeerd uitkomen.

De Bijbel is Gods Woord: bovennatuurlijk in oorsprong, eeuwig in duur, onuitsprekelijk in waarde, oneindig in omvang, vernieuwend in kracht, onfeilbaar in autoriteit, universeel in belangstelling, persoonlijk in toepassing, geïnspireerd in het geheel.

Lees het, schrijf het op, bid ervoor, werk het uit en geef het dan door. Het brengt de persoonlijkheid van God in de mens; het verandert de mens totdat hij de brief van God wordt. Het transformeert het denken, verandert zijn karakter, neemt hem van genade tot genade, en geeft hem een erfenis in de Geest. God komt in ons hart, woont in ons, praat door ons heen, en eet met ons het avondmaal.

Je vrede wordt vermeerderd! De Bruid van Christus zou zich moeten verheugen om de stem van de Bruidegom te horen. Hoeveel houden we van de Bruidegom en hoeveel houdt Hij van ons! Hoe prachtig is Hij en hoe liefelijk is Zijn aangezicht. In de tegenwoordigheid van Jezus verdwijnt al het andere.

Oh, mijn broeders en zusters, we leven in een geweldige tijd. Er is geen tijd zoals de kracht van de ‘laatste regen’. Mis niet wat voor geweldige dingen God voor ons allemaal heeft.

Beste lezer, God heeft geen ruimte voor een gewoon mens. God wil de gewone mens hem door de zeef halen en hem brengen op een plaats van buitengewoon geloof. God alleen kan aan de schreeuw van onze zielen voldoen.

Gods plan zal je vervullen en je de visie geven van iets hogers. Als je bent gestopt op een punt, pak het weer op op de plaats waar je gefaald hebt. Begin opnieuw onder het gezuiverde licht en kracht en vuur uit de hemel. En alle dingen zullen je gegeven worden, want Hij zal afdalen om je te ontmoeten.

Onthoud, geliefden, het is niet wat je bent, maar wat God wil dat je zal zijn. Wijd je vandaag opnieuw toe aan God. Elke nieuwe openbaring brengt een nieuwe toewijding. Laten we Hem zoeken!

Tags: