Boodschap - God is voor ons

God is vóór ons

De weg die wij in het leven bewandelen, is niet altijd een keurige, vlakke weg. Nee, zeker niet! We hebben allemaal te maken met hen die vóór ons zijn en hen die tegen ons zijn. Dit verschijnsel wordt ook wel dualisme genoemd. Wie zijn er tegen ons vandaag? En Wie is er vóór ons?

Wie er tegen ons zijn:

Tegenstander van God
Wanneer je het leven van Jezus in de evangeliën bestudeert, zie je duidelijk dat er vier sterke machten tegen Jezus waren:

1) machten van zonde;
2) machten van ziekte;
3) demonen;
4) machten van angst en vrees.

Dezelfde machten die toen tegen Jezus waren, zijn vandaag ook tegen ons. Na de opstand van de boze, eens de prachtige aartsengel Lucifer, moesten alle engelen een keuze maken. Stonden zij aan de kant van de levende God, of aan de kant van de aartsengel Lucifer?

Een derde deel van de engelen werd daarna samen met Lucifer uit de hemel gegooid (zie Openbaring 12). Zijn naam werd ‘satan’, wat tegenstander betekent. Hij werd de god van deze wereld. Van lichtdrager veranderde hij in de prins van de duisternis.

Op het moment dat wij mensen de keuze maken om Jezus in ons leven toe te laten als Redder, en we dus aan de kant van God gaan staan, wordt satan ook onze tegenstander. De grote haat en tegenstand zal alleen nog maar groeien als je dingen voor God tot stand gaat brengen.

Boze machten
Niet alleen is de boze onze tegenstander; de hele hel is tegen ons. Toen deze engelen uit de hemel werden gegooid, werden ze ontdaan van hun hemels lichaam en hun geestelijk verstand. Hun goddelijke kennis en hun balans is totaal verstoord, verdorven en pervers geworden.

Boze machten zijn nu ellendige, thuisloze, psychopathische wezens. De ketenen van de duisternis pijnigen hun dag en nacht. Buiten het lichaam van de mens hebben ze weinig macht en heerschappij. Maar als zo’n boze macht het lichaam van de mens kan binnendringen, brengt hij zijn vreemde, vieze, vuile, achterlijke en abnormale persoonlijkheid over op die persoon.

De Bijbel vertelt ons:

‘Wij vechten niet tegen mensen, maar tegen onzichtbare wezens: de duivelse heersers en machten die deze donkere wereld tiranniseren, boosaardige geesten in de onzichtbare wereld om ons heen.’ – Efeziërs 6:12

Maar deze onzichtbare wezens zijn wel degelijk zichtbaar in al het kwaad dat ze vandaag overal om ons heen aanrichten.

Wie er vóór ons is:

De grote Ik Ben 
In dit artikel wil ik het niet langer hebben over degenen die tegen ons zijn. Ik wil graag spreken over de grote Ik Ben, die vóór ons is. God heeft Zijn eigen Zoon, Jezus Christus, naar deze aarde gestuurd om een einde te maken aan de activiteiten van de boze.

De Bijbel zegt:

‘De Zoon van God is gekomen om aan de activiteiten van de duivel een einde te maken.’ – 1 Johannes 3:8

‘U hebt vast wel gehoord van Jezus van Nazareth, de man aan wie God de Heilige Geest en grote kracht gaf. Hij trok het land door en deed heel veel goeds. Hij genas alle mensen die in de macht van de duivel leefden, want God was met Hem.’ – Handelingen 10:38

Jezus Zelf zegt:

‘De Geest van de Here rust op Mij, omdat Hij Mij heeft gezalfd tot brenger van goed nieuws aan arme mensen. Hij heeft Mij gestuurd om uit te roepen dat gevangenen zullen worden vrijgelaten, dat blinden zullen zien, dat onderdrukten zullen worden bevrijd en dat de tijd van Gods genade is aangebroken.’ – Lucas 4:18

En als God vóór ons is, wie kan dan tegen ons zijn? (zie Romeinen 8:31).

De Bron van alle leven
De profeet Jesaja geeft ons een mooie beschrijving van God.

‘Hoe kunnen wij God beschrijven? Waarmee kunnen wij Hem vergelijken? Met een afgodsbeeld? Een gegoten beeld, overtrokken met goud en met zilveren kettingen om zijn hals? … God troont boven het rond van de aarde. Voor Hem zijn haar bewoners als sprinkhanen. Hij hangt de hemel op als een gordijn en daar maakt Hij Zijn tent van. Hij veroordeelt de machtigen van de aarde en maakt hen tot nietige wezens. Nauwelijks zijn zij geplant en schieten zij wortel in de aarde of Hij blaast hen omver. Zij verdorren en de wind neemt hen mee alsof zij stro zijn. ‘Met wie wilt u Mij vergelijken? Wie is aan Mij gelijk?’ vraagt de Heilige. Kijk omhoog naar de hemel! Wie maakte al deze sterren? Als een herder die zijn schapen leidt, ze bij hun namen roept en telt om te zien of er niet één verdwaald is, zo gaat God om met de sterren en planeten! Waarom zegt u dan, Jakob, en overlegt u, Israël: ‘De HERE let niet op mij en komt niet op voor mijn recht’? Begrijpt u het dan nog niet? Weet u nu nog niet dat de eeuwige God, de Schepper van de verste uithoeken van de aarde, nooit moe of lusteloos wordt? Niemand kan de diepten van Zijn begrip peilen.’ – Jesaja 40:18-19, 22-28

Lieve lezer, besef jij dat de Bron van alle leven, de Bron van alle kracht, de Schepper van hemel en aarde, vandaag vóór jou is? Een paar punten waarom God vóór ons is:

1. Omdat God een plan voor ons leven heeft

‘God heeft immers Zijn eigen Zoon niet ontzien, maar Hem uitgeleverd ten behoeve van ons allemaal. Zal Hij, nu Hij zijn Zoon heeft gegeven, ons dan ook niet alles geven?’ – Romeinen 8:32

God is een goede God en Zijn goede hand is op jou. Hij heeft Zijn enige Zoon voor jou overgegeven om te sterven voor al jouw zonden aan het kruis op Golgotha. Als God dat voor jou heeft gedaan, dan mag je wel aannemen dat Hij van jou houdt en een plan met jouw leven heeft.

2. Omdat God Zichzelf ondeelbaar met ons heeft verbonden

‘Wat kan ons ooit van de liefde van Christus scheiden? Onderdrukking? Nood? Vervolging? Honger? Ontbering? Gevaar? De dood? Wij lezen in de Psalmen: ‘Ter wille van U zijn wij voortdurend in levensgevaar, wij worden beschouwd als slachtschapen.Maar onder al die omstandigheden hebben wij, dankzij Hem die zoveel van ons houdt, de overwinning! Ik ben ervan overtuigd dat niets ons kan scheiden van Gods liefde. De dood niet, het leven niet, engelen niet, bovenaardse krachten niet, de dingen van vandaag niet, de dingen van morgen niet. Nee, er is geen enkele kracht die dat kan. Hoe hoog we zijn gestegen of in welke diepte wij ons ook bevinden, niets in de hele schepping kan ons scheiden van Gods liefde, die ons gegeven is in Christus Jezus, onze Heer.’ – Romeinen 8:35-39

Hoe moeilijk jij het vandaag ook hebt, hoe diep jij ook in de put zit: jij en God hebben een eeuwige, onlosmakelijke verbintenis. Jouw geest en Gods Geest getuigen samen dat jij een kind van God bent.

‘In ons diepste wezen overtuigt Gods Geest ons ervan dat wij kinderen van God zijn.’ – Romeinen 8:16

Niets op de hele wereld kan ons scheiden van Gods liefde. De God die vóór ons is, heeft Zich ondeelbaar met ons verbonden, tot in de dood.

3. Omdat Hij voorziet in al onze noden, doordat Hij alles laat meewerken ten goede

‘Eén ding weten wij: voor wie Hem liefhebben laat God alles meewerken voor hun bestwil, want Hij heeft een plan met hen.’ – Romeinen 8:28

Alleen de hand van de Meester kan een totaal verward, wanhopig en ziek leven compleet gezond maken. Ook een gebroken en verward huwelijk of gezin kan deze almachtige God, die vóór ons is, totaal herstellen.

4. Omdat Hij ons het leven heeft gegeven, en dat in overvloed

Jezus zegt:

‘… Ik ben gekomen om Mijn schapen leven in overvloed te geven.’ – Johannes 10:10 

Er is er maar Een die het weinige wat wij hebben, kan vermenigvuldigen en op een wonderlijke manier aan jou en mij kan teruggeven. En dat is de God die vóór ons is!

Gebed
Bid met mij mee

‘Vader in de hemel, ik kom tot U in de naam van Uw Zoon, Jezus Christus van Nazareth, die dichterbij is dan onze handen en voeten. U hebt beloofd om de afstand die er is tussen mij en de persoon met wie ik bid, te overbruggen. U hebt ons in Uw Woord de zekerheid gegeven dat het opleggen van handen gevoeld zal worden door de persoon voor wie ik NU bid. Laat NU alstublieft Uw machtige Geest over ons komen in Jezus’ naam!
In Zijn naam strek ik NU mijn hand naar jou uit en bid ik voor jou, dat God NU zal voorzien in jouw nood. Ja, dat de Here zal voorzien in AL jouw noden! Dat is in jouw geest, in jouw ziel en in jouw lichaam! En dat je ook in een diepere relatie met Jezus mag gaan wandelen in je leven.
Ik bid speciaal voor de bevrijding en genezing van jouw lichaam. WEES GENEZEN IN JEZUS’ NAAM! Wees vrij van elke aanval en elke pijn! Wees bevrijd van de machten van eenzaamheid en depressie! Wees bevrijd van de machten van angst en vrees. Wees vol van geloof en weet dat God VÓÓR jou is! Ontvang jouw wonder NU, op dit moment. Wees blij, want God is daar waar jij je NU bevindt. Dank U, Vader! In Jezus’ naam. Amen!’

Tags:
Next Post

Dit is mijn wonder: Martijn