Studie - Gods genade is genoeg

Gods genade is genoeg

Wanneer allerlei moeilijke situaties op je pad komen, kun je overweldigd worden. Je hart wordt overladen door problemen en moeilijkheden. Je ziet het niet meer zitten. Maar er is een belofte die groter is dan elk probleem: Gods genade is genoeg voor jou!  

Heer, deze beproeving is te zwaar. Ik kan het niet meer verdragen. Het gaat boven mijn kunnen.’ Een aantal jaar geleden schreeuwde mijn bezwaarde hart deze woorden tot mijn Hemelse Vader. We werden geconfronteerd met moeilijke situaties in onze kerk, die ons overweldigden.

Met de beproevingen om ons heen en de vernietigende pogingen van satan om onze groeiende kerk te stoppen, knielde ik wanhopig voor God neer. Heb jij dat ook meegemaakt? Ga je daar misschien nu doorheen? Wordt je hart overladen door de moeilijkheden die voor je liggen?

‘God, ik weet dat dit Uw wil is. U heeft gezegd dat U Uw Kerk zult bouwen.’ Ik begon de beloften van God op te sommen. Plotseling kwam in mij een belofte omhoog die groter was dan het probleem. ‘Leg Mijn genade niet naast je neer, want Mijn genade is genoeg voor jou’ (zie 2 Korinthiërs 6:1 en 12:9).

Op dat moment werd het duidelijk dat Gods genade genoeg voor mij was. Mijn hart werd vrij van angst en ontmoediging en mijn geest werd gevuld met vrijheid. Ik sprak in geloof uit: ‘Heer, ik wil de genade die U mij heeft gegeven niet naast mij neerleggen. Ik geloof dat Uw genade genoeg is voor al deze situaties, want Uw genade is altijd genoeg!’

Ik dankte Hem dagelijks voor de genade die Hij mij gaf. Hij heeft mij door alle dingen heen geleid. God verlangt ernaar om hetzelfde voor jou te doen. Laat Zijn genade en het werk aan het kruis niet voor niets zijn, maar ga staan op Gods beloften.

Onze zonden scheiden ons van God. Maar door Gods grote liefde en genade, stierf Jezus aan het kruis om voor onze zondelast te betalen. ‘Hij heeft ons gered, niet omdat we het verdiend hadden, maar omdat Hij met ontferming over ons bewogen was’ (zie Titus 3:5). Als je tot Jezus komt en Hem vraagt jouw zonden te vergeven, dan is Hij niet zonder reden voor jou gestorven.

Gods genade voor je dagelijks leven
Zijn genade is niet zonder reden geweest voor jouw redding. Maar geldt dat ook voor je dagelijks leven? Hoe zit het met die situatie die jouw vrede in gevaar brengt? Die slechte gewoonte of zonde die te moeilijk lijkt om te overwinnen? De pijn uit het verleden? Wandel je in Zijn genade? Zoek je God daarvoor, of wandel je steeds in verslagenheid?

God wil je vrijmaken door Zijn genade. Laat Zijn genade waarin Hij heeft voorzien, niet voor niets zijn! Genade geeft ons niet het recht om te zondigen, maar stelt ons in staat om God te gehoorzamen. Gods genade komt niet vanzelf aanwaaien. De Bijbel zegt:

‘God keert Zich tegen de hoogmoedigen, maar Hij is genadig voor wie nederig is.’ – Jakobus 4:6

Kom eenvoudig en nederig tot Jezus, bekeer je van je zonden en heb geloof voor Zijn genade!

‘Laten wij daarom vrijmoedig naar de troon van God gaan om van Hem genade te ontvangen, om hulp te krijgen, juist in die ogenblikken dat wij het moeilijk hebben.’ – Hebreeën 4:16

De Bijbel staat vol met woorden van genade!

Abraham en Lot
Een oprechte man genaamd Lot stond op het punt een ramp mee te maken. Zijn oom Abraham woonde in Kanaän, terwijl Lot in de zondige stad Sodom woonde. God openbaarde aan Abraham dat Hij Sodom zou verwoesten vanwege de goddeloosheid.

Deze man van God was verdrietig over dit oordeel. Hij verhief zijn stem voor Gods troon om te smeken voor Gods genade voor zijn neef. ‘Here, als er vijftig rechtvaardige mensen zijn in de stad, zult U haar dan sparen?’ vroeg Abraham. ‘Ja, dat zal ik doen,’ antwoordde God. ‘En als het er 45 zijn? 40, 30, 20, 10 mensen, Heer?’ vroeg de man van God moedig. ‘Ja, Ik zal de stad sparen als er 10 rechtvaardig zijn.’ (zie Genesis 18:23-32).

Maar tragisch genoeg waren er niet eens tien rechtvaardigen. Toch redde God Lot, en hij en zijn familie ontkwamen aan het oordeel. God toonde genade aan Lot door het gelovig gebed van zijn oom Abraham! Abraham en Lot waren beiden rechtvaardig en hoorden bij dezelfde familie.

Wat was het verschil? Abraham had een intieme relatie met God. Hij leidde een leven waarin God het middelpunt was. Hij verlangde altijd God te eren en te dienen. Maar Lot leefde voor zichzelf en focuste zich op wat het beste was voor hem, in plaats van de glorie aan God te geven.

Ontvang Gods genade
Als je niet zeker bent van je relatie met God, kom dan tot Jezus en ontvang Zijn genade. Zijn genade is genoeg voor jou om voor eeuwig gered te worden. Als je Jezus kent, maar je kunt niet boven de situatie uitstijgen, kom dan tot Jezus. Laat Zijn genade niet tevergeefs zijn voor je situatie, of voor deze dag.

Vergeet ook niet op de bres te staan om deze genade te ontvangen voor een ander. Laat Zijn genade niet voor niets zijn door je hart te verharden. Kom eenvoudig tot Hem, en je zult ontdekken dat Zijn genade genoeg is!

Over Esther Terry-Maasbach
Esther Terry is de oudste zus van David Maasbach. Zij is samen met haar man voorganger van een bloeiende ‘First Assembly of God’ gemeente: ‘Calvary’s Love’ in Johnson City, New York (USA). Ze leidt bidstonden en is een gezalfd spreekster. Daarnaast heeft ze een hart voor evangelisatie, waarin ze ook heel actief is.

Tags: