Studie - Gods hart voor de wereld

Gods hart voor de wereld

Al vanaf het allereerste begin strekt God Zich uit naar deze wereld. De roeping om zending te bedrijven is niet alleen weggelegd voor een klein groepje, maar Gods opdracht aan iedere christen. Ontdek jouw aandeel in Gods plan!

God de Zoeker
Waarom zouden we betrokken moeten zijn in de zending? Omdat onze zending in de wereld haar oorsprong vindt in het karakter van God als de Zoeker. Al vanaf het allereerste begin, bij de zondeval in de hof van Eden, was het God die op zoek ging naar de mens. In Genesis lezen we:

‘De vrouw keek naar de boom en zag dat de vrucht eetbaar was en er prachtig uitzag. Die vrucht kon haar verstandig maken! Ze plukte wat vruchten en at ervan. Zij gaf ook haar man, die bij haar was, van de vruchten en hij at er ook van. Toen zij dat hadden gedaan, kregen ze door dat ze naakt waren en zij schaamden zich. Van bladeren van een vijgenboom maakten ze schorten en hingen die om hun middel. Die avond hoorden zij de Here God door de hof wandelen en zij verborgen zich snel tussen de bomen. De Here God riep: ‘Adam, waar ben je?’’ – Genesis 3:6-9

Het evangelie van Lucas focust zich op Gods zoektocht naar wat verloren is. In Lucas 15 vertelt Jezus ons over de zoektocht naar het verloren muntje, het verloren schaap en de verloren zoon. Al deze gelijkenissen gaan over de liefhebbende God die naar ons zoekt.

‘Ik, de Mensenzoon, ben gekomen om afgedwaalde mensen te zoeken en te redden.’ – Lucas 19:10

Gezegend om een zegen te zijn
Na de zoektocht vindt God ons en herstelt onze relatie met Hem. Daarna zendt Hij ons uit. Hij roept ons bij Hem met een doel. God zegent ons, zodat wij op onze beurt anderen kunnen zegenen. Hij roept ons uit onze comfortzone om anderen te zegenen, zodat ‘alle naties’ Zijn zegen kunnen ontvangen.

Abram (later Abraham) is ons voorbeeld van een zendeling. God roept hem vanuit de ene cultuur naar de andere. Vanuit zijn comfortzone werd hij geroepen naar een wereld van geloof en afhankelijkheid van God. God belooft niet alleen hem te zegenen, maar Hij heeft een speciaal doel: deze zegen zal invloed hebben op alle naties.

‘Eerder had de Here Abram de opdracht gegeven: ‘Verlaat uw land en uw familie en ga naar het land dat Ik u zal wijzen. Dan zal Ik u de vader van een groot volk maken. Ik zal u zegenen en uw naam overal beroemd maken. U zult vele anderen tot een zegen zijn. Als iemand u zegent, zal Ik hem zegenen en als iemand u vervloekt, zal Ik hem vervloeken. U zult voor alle volken een zegen zijn.’’ – Genesis 12:1-3

De Heer regeert
Wat is de definitie van zending? In Psalm 96 roept de psalmist ons op om over Gods glorie te vertellen aan alle naties. Het doel is niet verovering, en niet een door mensen gemanipuleerde bekering. Het doel van zending is om God aanbeden te zien worden.

‘Zing een nieuw lied voor de Here, laat de hele aarde maar meezingen. Zing een loflied voor de Here tot eer van Zijn naam, vertel ieder over Zijn uitredding, dag in, dag uit. Vertel alle volken hoe groot Hij is en welke machtige wonderen Hij doet. De Here is immers groot en machtig. Hij is het waard van harte te worden geprezen, roemrucht is Zijn naam. De goden van alle andere volken zijn maar afgoden, de Here heeft de hemel gemaakt. Zijn grootheid en macht gaan voor Hem uit en Zijn kracht en eer omringen Hem.’ – Psalm 96:1-6

Uitbreidende evangelisatie
We zijn allemaal instinctief etnocentrisch. Dit betekent dat we zijn geneigd om te denken dat ons eigen ‘volk’ – cultuur, taal, land en sociaaleconomische groep – beter is dan andere. Maar het zendingshart van God roept ons om uit te stijgen boven etnocentrisme. Hij geeft ons de kracht om onze trots en angsten te overwinnen. En Hij zendt ons uit als Zijn getuigen, zelfs tot de ‘verste uithoeken van de wereld’.

In het boek Handelingen gaat Lucas (ook de schrijver van het evangelie van Lucas) verder met zijn uitleg van het werk van God door Jezus Christus en de Heilige Geest. In Handelingen overtuigt Jezus, na Zijn kruisiging, begraving en opstanding, Zijn volgelingen van Zijn macht over de dood. Hij bereidt hen voor op Zijn vertrek, zodat de Heilige Geest kan komen.

‘Beste Theofilus, in mijn eerste boek heb ik u verteld over het leven van Jezus en Zijn lessen en hoe Hij naar de hemel ging, nadat Hij Zijn apostelen verdere aanwijzingen door de Heilige Geest had gegeven. Gedurende de veertig dagen na Zijn kruisiging is Hij van tijd tot tijd bij de apostelen geweest en bewees hun op allerlei manieren dat Hij leefde. Telkens weer sprak Hij met hen over het Koninkrijk van God. Tijdens een van deze ontmoetingen zei Hij dat zij Jeruzalem nog niet mochten verlaten: ‘Wacht eerst op wat de Vader beloofd heeft,’ zei Hij. ‘Ik heb al verteld wat er zal gebeuren. Johannes doopte met water, maar over enkele dagen zullen jullie met de Heilige Geest gedoopt worden.’ Terwijl zij zo bij elkaar waren, vroegen zij Hem: ‘Here, gaat U nu van Israël weer een vrij land maken, met een eigen koning?’ ‘Dat hoeven jullie niet te weten,’ antwoordde Hij. ‘Mijn Vader beslist hoe en wanneer bepaalde dingen gebeuren. Maar als de Heilige Geest op jullie neerkomt, zullen jullie kracht ontvangen om de waarheid over Mij te vertellen aan de mensen in Jeruzalem en ook in Judea en Samaria, en zelfs tot in de verste uithoeken van de wereld.’’ – Handelingen 1:1-8

Wat is jouw Jeruzalem, Judea en Samaria,
en ‘de verste uithoeken van de wereld’?

Ambassadeurs van Christus
In 2 Korinthiërs 5:11-21 beschrijft Paulus waarom we moeten getuigen in de wereld. Hij herinnert ons aan het werk dat Jezus heeft gedaan en de bediening die Hij ons heeft gegeven. We zijn nu Gods ambassadeurs.

‘Wat wij ook doen, het is omdat we er door de liefde van Christus toe gedrongen worden. Als wij geloven dat Christus voor ons allen gestorven is, moeten wij ook geloven dat wij, wat ons oude leven betreft, gestorven zijn. Hij is gestorven, opdat allen die van Hem eeuwig leven kregen, niet langer voor zichzelf zullen leven, maar voor Christus, die voor hen gestorven en weer levend geworden is … Wij zijn boodschappers van Christus. God doet door ons een beroep op u. Wij smeken u namens Christus: laat het in orde komen tussen God en u! Want God nam Christus, die geen zonde gedaan had, en belastte Hem met onze zonden. In ruil daarvoor rekent God de rechtvaardigheid van Christus aan ons toe.’
– 2 Korinthiërs 5:14-15,20-21

Het motiverende voorbeeld
De maatschappij van vandaag leert ons om onszelf bij alles af te vragen: ‘Wat zit er in voor mij?’ Maar evangelisatie, zending en bediening gaat altijd samen met een verlies aan comfort en het offeren van onze persoonlijke rechten. Waarom zouden we dan zending moeten bedrijven?

‘Door het voorbeeld van Christus, die voor ons gestorven is, weten wij wat echte liefde is. Daarom moeten ook wij ons leven opofferen voor onze broeders. Als iemand genoeg heeft om van te leven en ziet dat zijn broeder of zuster gebrek lijdt, maar zich verhardt en hem niet helpt, hoe kan Gods liefde dan in hem blijven? Vrienden, wij moeten ophouden te zéggen dat we van elkaar houden. Wij moeten echt van elkaar houden en het uit onze daden laten blijken.’ – 1 Johannes 3:16-18

Jezus heeft ons het goede voorbeeld gegeven door Zijn leven voor ons in te zetten. Laat dat ook voor ons de reden zijn om de mensen het evangelie te vertellen.

Onze ogen gericht op de prijs
Jezus volgen is niet altijd makkelijk. En als we mensen het evangelie vertellen, zal de strijd alleen maar heftiger worden. Hoe kunnen we de kracht vinden om door te blijven gaan? De schrijver van Hebreeën bemoedigt ons om ‘in de race’ te blijven en niet te stoppen.

‘Nu zo’n grote menigte van getuigen ons ziet en aanmoedigt, moeten wij alles afleggen wat ons hindert en ons bevrijden van de zonde die zich aan ons vastklemt. Wij moeten de wedstrijd voltooien die voor ons ligt, zonder op te geven. Daarbij moeten wij blijven kijken naar Jezus, die ons de weg wijst. Hij is het doel van ons geloof. Hij kon Zich aan het kruis laten slaan en de schande negeren, omdat Hij wist welke blijdschap Hem te wachten stond. En nu zit Hij aan de rechterzijde van de troon van God. Denk aan Hem die zoveel heeft doorstaan, zodat je niet verzwakt of onverschillig wordt. Hij heeft verdragen dat slechte mensen vreselijke dingen van Hem zeiden.’ – Hebreeën 12:1-3

Paulus zegt:

‘Maar één ding weet ik zeker — en daarbij vergeet ik wat achter me ligt en strek ik mij uit naar wat voor mij ligt — ik snel recht op mijn doel af, ik wil de prijs behalen die in de hemel voor mij klaarligt, nu God mij door Christus Jezus geroepen heeft.’
– Filippenzen 3:14

Diversiteit in de hemel
Vraag jij je wel eens af hoe de hemel eruitziet? Het boek Openbaring geeft ons het duidelijkste visioen van de hemel, ondanks dat het vol staat met symbolen. Verschillende hemelse visioenen vertellen ons dat het zendingswerk is voltooid, en de grote, multiculturele familie van God is samengekomen om feest te vieren en God te aanbidden.

‘Daarna zag ik een ontelbare menigte mensen. Zij kwamen uit alle rassen, volken, stammen en taalgroepen. Zij stonden voor de troon en voor het Lam, met witte kleren aan en palmtakken in de hand. Zij riepen luid: ‘Onze redding komt van onze God, die op de troon zit en van het Lam!’ Alle engelen stonden om de troon, de ouderlingen en de vier levende wezens. Zij lieten zich voor de troon op de knieën vallen, met hun hoofd voorover en aanbaden God. ‘Amen,’ zeiden zij. ‘Alle lof, heerlijkheid, wijsheid en dank, alle eer, macht en kracht is voor onze God, voor altijd en eeuwig. Amen.’’ – Openbaring 7:9-12

Tags: