paasverhaal-9

Het Paasverhaal

Met Pasen staan we stil bij het lijden van Jezus, maar ook bij Zijn opstanding en overwinning. Ken jij de diepere betekenis van het paasfeest?


In de hof van Gethsémané
Nadat Jezus het laatste Paasmaal had gevierd met Zijn leerlingen, ging hij ’s avonds met Petrus, Jakobus en Johannes naar Gethsémané, een tuin op de Olijfberg. Hij knielde neer en bad: ‘Vader! Als het mogelijk is, laat deze beker dan aan Mij voorbijgaan. Maar niet wat Ik wil moet gebeuren, maar wat U wilt.’


Het verraad
Judas kwam aangelopen met een hele troep mannen die door de Hoge Raad waren gestuurd, gewapend met zwaarden en knuppels. Judas liep naar Jezus toe en zei: ‘Dag, Meester.’ En hij kuste Hem. Jezus zei: ‘Vriend, doe waarvoor je gekomen bent.’ De mannen kwamen dichterbij en grepen Jezus vast.


Voor de Hoge Raad
Terwijl Jezus voor de Hoge Raad stond, zei de hogepriester: ‘Zeg ons of U de Christus bent, de Zoon van God.’ Jezus antwoordde: ‘U zegt het.’ Hevig verontwaardigd schreeuwde de hogepriester: ‘Hij belastert God! We hebben geen getuigen meer nodig!’ De mannen van de Hoge Raad schreeuwden allemaal: ‘Hij verdient de doodstraf!’


Petrus verloochent Jezus
Op de binnenplaats zei een dienstmeisje tegen Petrus: ‘U was ook bij die Jezus uit Galilea.’ Maar Petrus ontkende heftig. ‘Ik ken die man niet!’ riep hij uit. Dit gebeurde daarna nog twee keer. Na de derde keer kraaide er een haan. Toen herinnerde hij zich de woorden van Jezus en huilde bittere tranen.


Jezus wordt veroordeeld
Jezus werd naar Pilatus gebracht, de Romeinse gouverneur. Pilatus vroeg aan de mensen: ‘Wie moet ik vrijlaten? Barabbas of Jezus, die Christus wordt genoemd?’ Onder druk van de Hoge Raad riep de massa: ‘Barabbas!’ En dat Jezus gekruisigd moest worden. Met tegenzin stemde Pilatus uiteindelijk hiermee in en gaf opdracht Jezus te geselen en te kruisigen.


Jezus gekruisigd (Goede Vrijdag)
Daarna begon de ‘Via Dolorosa’, ofwel Jezus’ lijdensweg door de straten van Jeruzalem. Met hulp van Simon uit Cyrene droeg Hij Zijn kruis naar de heuvel Golgotha. Vervolgens werd Jezus aan het kruis geslagen, samen met twee moordenaars. Net voordat Hij stierf, riep Hij uit: ‘Het is volbracht!’


Het graf
Het lichaam van Jezus werd door Jozef van Arimathea in een nieuw graf gelegd, en er werd een grote steen voor de ingang gerold. Op de dag na de sabbat gingen Maria van Magdala en de andere Maria vroeg in de morgen naar het graf om Jezus’ lichaam volgens het gebruik te balsemen.


De opstanding (Pasen)
Plotseling was er een hevige aardbeving. De engel zei tegen de vrouwen: ‘Jezus is hier niet meer. Hij is weer levend geworden, zoals Hij had gezegd. Kom maar kijken waar Hij heeft gelegen.’ Ze zagen dat het graf leeg was.


De overwinning
Jezus is niet dood gebleven, maar op de derde dag is Hij opgestaan uit de dood. Jezus leeft vandaag! Dezelfde kracht die Jezus deed opstaan uit de dood, woont ook in ons. Jezus heeft de dood en de macht van de zonde overwonnen. Met Hem zijn wij meer dan overwinnaars!


Jezus kwam ook voor jou
God houdt van jou en Jezus is ook voor jou gekomen. Hij stierf aan het kruis voor jouw fouten, om jou eeuwig leven te geven. Alles wat jij vandaag hoeft te doen, is je hart openen en Jezus aannemen als je Redder.


Hoe pas ik Pasen toe in mijn leven vandaag?
Volgens de de Bijbel hebben alle mensen gezondigd en is de straf op de zonde de dood (Romeinen 3:23 en 6:23). Maar God heeft een manier gegeven om ons te redden: het bloed van Jezus Christus (1 Johannes 1:7). Wanneer we Jezus aannemen, neemt Zijn bloed onze zonden weg en ontvangen we vrede met God. We hoeven dan niet langer bang te zijn voor de dood, want we zullen voor eeuwig met Jezus leven!

Tags: