Studie - Hoop voor de wereld

Hoop voor de wereld

Elke dag zijn we weer een dag dichter bij de terugkomst van Jezus. We mogen vol verwachting uitkijken naar deze dag. Jezus is onze hoop en onze zekerheid voor onze redding. Deze studie van Billy Graham (1918-2018) beschrijft waarom Jezus onze Hoop is en waarom wij Jezus zo nodig hebben.

Er is hoop
God is aan het werk en roept de wereld op om het in orde te maken met Hem. Tot de dag van Gods laatste oordeel, is er een kans om opnieuw te beginnen. Jezus zei:

‘Het is dus helemaal niet zo vreemd dat Ik zei dat je opnieuw geboren moet worden.’
Johannes 3:7

Dat is de laatste en de beste hoop die deze wereld heeft. De mens loopt een risico met eeuwige gevolgen. Daarom moeten we beseffen wat de betekenis is van de komst van de vier ruiters in het boek Openbaring (zie Openbaring 6:1-8). De ruiters waarschuwen voor het komende oordeel. Jezus zei:

‘Wees niet bang voor hen die wel je lichaam kunnen doden, maar niet je ziel. Wees alleen bang voor God die zowel je ziel als je lichaam kan vernietigen in de hel.’ – Mattheüs 10:28

Als we echt de hoogste Rechter van de mensheid vrezen, moeten wij ons van onze zonden bekeren en ons laten vernieuwen door het geloof in Jezus.

Het komende oordeel
De dood is tragisch, maar we kunnen er niet omheen. De Bijbel leert dat wij vooral bang moeten zijn voor de tweede dood, want dat is het oordeel en de eeuwige scheiding van God. Dat is het ergste wat er bestaat.

God vindt het vreselijk dat mensen naar de hel gaan, want Hij heeft de hel in de eerste plaats gemaakt voor de duivel en zijn engelen. Maar als wij de weg van de duivel blijven volgen en hem in plaats van God dienen, zullen wij daar terechtkomen. De Bijbel zegt dat het Gods verlangen is dat alle mensen gered worden.

De dood van Jezus was een oordeel. God legde onze schuld, onze zonden, op Hem (zie Jesaja 53:6). Hij droeg ons oordeel. Hij droeg onze hel. In die drie dagen droeg Hij de hel voor alle mensen uit alle tijden. We kunnen niet gered worden door onze goede werken. Alleen Jezus kan ons redden. Hij nam aan het kruis onze plaats in en droeg de straf die wij voor onze zonden verdienen. Het enige wat wij moeten doen, is ons vertrouwen op Hem stellen.

Zij die hun vertrouwen en geloof op Jezus gesteld hebben, weten waar zij vandaan komen, kennen het doel van hun bestaan, en weten welke geweldige toekomst voor hen ligt. Dat maakt het leven meer dan de moeite waard. Dat is onze hoop voor de toekomst. Paulus zei:

‘En nu heeft Hij ons dit allemaal duidelijk gemaakt door de komst van onze Redder, Jezus Christus, die de macht van de dood gebroken heeft en ons heeft laten zien hoe wij, door op Hem te vertrouwen, eeuwig leven kunnen krijgen.’ – 2 Timotheüs 1:10

Dat is een heerlijke troost voor iedereen die in Jezus gelooft. Maar het is een van de meest afschrikwekkende teksten in de hele Bijbel voor iemand die niet gelooft. Het betekent dat je veroordeeld bent en onder een vloek leeft, als je je nooit van je zonden bekeerd hebt en Jezus ontvangen hebt door geloof. Je kunt wel zelfmoord plegen, maar je eigen ziel kun je niet doden. Je blijft eeuwig leven, of je dat nu wilt of niet. Een mens is geschapen met een vrije wil: je kunt kiezen of je mét of zonder God wilt leven.

De vierde ruiter brengt de dood voort.

‘Toen kwam er een paard met een grauwe kleur. De dood zat op zijn rug en het dodenrijk volgde hem op de voet.’ – Openbaring 6:8

Hij is op weg om ons te waarschuwen. Hij waarschuwt ons in de eerste plaats voor de lichamelijke dood, de dood van de mensheid en van onze planeet. Verder wijst hij ons erop wat wij moeten doen om daaraan te ontsnappen. De vierde ruiter waarschuwt ons ook voor de geestelijke dood van de mensheid (eeuwige scheiding van God) en wijst naar wat Jezus gedaan heeft om ons te redden van deze tweede dood, die veel erger is.

De dood onttroond
Een oude Isaak zei tegen zijn kinderen:

Ik ben al oud en elke dag kan mijn laatste zijn.’ – Genesis 27:2

Niemand van ons weet wanneer hij zal sterven. We weten niet eens hoe we zullen sterven. Maar één ding weten we wel: we zijn allemaal ter dood veroordeeld, en het oordeel wacht op ons. De schrijver van Prediker zei:

‘Er is een tijd om te worden geboren en een tijd om te sterven.’ – Prediker 3:2

De Bijbel leert duidelijk dat alle mensen dood zullen gaan, maar dat dat niet het einde is.

‘Zo zeker als alle mensen eenmaal sterven en daarna beoordeeld worden.’ – Hebreeën 9:27

Door de zonde van Adam en Eva is de dood over de mens gekomen. Maar Jezus heeft de zonde, de dood en de hel overwonnen door Zijn dood en opstanding. Als we Jezus kennen, weten we dat wij niet bang hoeven te zijn voor het graf. De Bijbel zegt:

‘Want zoals de dood door een mens is gekomen, is ook het nieuwe leven dankzij een mens gekomen. Zoals alle mensen, als nakomelingen van Adam, sterven, zo zullen ook alle volgelingen van Christus levend worden gemaakt. De laatste vijand die uitgeschakeld wordt, is de dood … ‘Dood, je kunt de overwinning wel vergeten. Dood, wat voor kwaad zul je nu nog doen?’ De dood kan ons nu nog kwaad doen door de zonde. En de zonde is zo sterk omdat de wet bestaat. Maar God zij dank! Hij geeft ons, door onze Here Jezus Christus, de overwinning over de zonde en de dood.’ – 1 Korinthiërs 15:21-22,26 en 55-57

Dank God! De macht van de grote vijand van de mensheid, de dood, is verbroken. Daarvoor heeft Jezus aan het kruis gezorgd. God wekte Hem op uit de dood. Door de dood en de opstanding van Jezus kunnen wij met vreugde en zekerheid leven. Jezus zei:

‘Ik ben de Levende. Ik ben dood geweest, maar nu leef Ik voor altijd en eeuwig. Ik heb de dood en het dodenrijk overwonnen.’ – Openbaring 1:18

De dood is iets waarvoor de meeste mensen bang zijn. Maar voor christenen is die angst weg. Zij hebben de zekerheid dat er met hun zonden is afgerekend. Ongelovige mensen hebben die zekerheid niet.

Op zichzelf is sterven niet leuk. Toch zie ik uit naar het moment zelf. Het zal een glorieuze bevrijding zijn. Het zal de vervulling zijn van alles waarnaar ik ooit heb verlangd. De Bijbel zegt:

‘U leert mij hoe ik leven moet, mijn grootste vreugde is dicht bij U te zijn. Uw liefde is er tot in eeuwigheid.’ – Psalm 16:11

Zekerheid voor de toekomst
Veel ongelovige mensen proberen zichzelf wijs te maken dat zij niet in het bovennatuurlijke of in het hiernamaals geloven. Maar hoe zij ook hun best doen, ergens blijft daar dat knagende besef dat de mens niet alleen voor deze tijd gemaakt is. Wij voelen instinctief aan dat het rechtvaardig is dat er een of andere oordeelsdag komt.

Tenzij we met onze zondeschuld naar God zijn gegaan, worden wij steeds gekweld door deze angst. En tenzij je dit erkent, zal jouw angst alleen maar groter worden. Pas als je accepteert dat het bovennatuurlijke bestaat en gelooft wat het evangelie over jouw eigen leven zegt, zal je niet meer bang zijn voor de dood.

Jezus is gestorven om dit allemaal te bewerken. Ik wil je aanmoedigen een Bijbel te pakken en de volgende teksten te lezen: Romeinen 3:12,19 en 23, Efeziërs 2:8, Lucas 19:10, Romeinen 5:8, Hebreeën 7:25 en Romeinen 10:9-10,13. Deze teksten vertellen ons wat onze nood is en waar de oplossing ligt: in Jezus Christus.

Er is geen grotere vreugde dan de rust en de zekerheid te hebben dat, wat de toekomst ook mag brengen, je veilig bent in de liefdevolle armen van de Redder. Als de wereld in zwaar weer terechtkomt, als de ‘antichrist’ opstaat om te misleiden en te vernietigen, of als het ‘einde van de tijd’ daar is, dan kunnen we toch helemaal in de rust zijn door Jezus.

Want mensen die in geloof en nederigheid tot Hem komen, horen bij Hem. Niets kan ons uit Zijn eeuwige Koninkrijk roven. Wij zijn veilig in Zijn liefde. Als jij je op dit moment tot Hem keert en in Zijn naam vernieuwing en herstel in deze gebroken wereld probeert te brengen, kunnen wij, door de kracht van Gods liefde, de donkere wolken terugdrijven.

Jezus, de Hoop voor deze wereld
Wat er ook gebeurt, er is hoop. Jezus Christus is onze Hoop. Hij is de hoop voor de toekomst, maar ook onze hoop voor nu. Zelfs midden in de stormen van het dagelijks leven kan Jezus ons vanbinnen vrede en vreugde geven. Hij heeft beloofd dat we veilig zijn in Gods handen, als we Jezus kennen.

Onze vrede is niet afhankelijk van de omstandigheden, want die veranderen steeds en zijn soms moeilijk en pijnlijk. Nee, onze vrede ligt in Jezus en in de volgende, onwankelbare zekerheid:

‘Ik geef hun eeuwig leven. Zij zullen nooit verloren gaan. Niemand kan hen van Mij afnemen.’ – Johannes 10:28

Jezus belooft:

‘Mijn vrede laat Ik jullie na … Dit heb Ik jullie verteld, omdat Ik wil dat jullie Mijn vrede bewaren. In de wereld zullen jullie het zwaar te verduren krijgen. Maar houd moed! Ik heb de wereld overwonnen.’ – Johannes 14:27 en 16:33

Jezus is het licht van de wereld. De nieuwe morgen komt al op. Met die belofte roep ik jou op jouw hoop te stellen op Hem van wie de ‘morgen’ is. Houd stevig vast aan Zijn beloften, wat voor stormen er ook komen. Want Jezus is de Hoop voor deze wereld!

Dit artikel is een (verkort) hoofdstuk uit het boek ‘Stormwaarschuwing’ van Billy Graham, van Uitgeverij Gideon.

Tags:
Next Post

Laat de vrouwen zwijgen!