Inspiratie - de 4 geestelijke wetten

Ken jij de 4 geestelijke wetten?

Zoals er natuurwetten zijn waaraan de natuur zich houdt, zo zijn er ook geestelijke wetten die onze relatie met God bepalen. Dit zijn de 4 geestelijke wetten.

WET 1: GOD HOUDT VAN JOU EN HEEFT EEN PLAN MET JOUW LEVEN

Gods liefde
‘God heeft zoveel liefde voor de wereld dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.’ – Johannes 3:16

Gods plan
‘Jezus zei: ‘Ik ben gekomen om leven in overvloed te geven.’ – Johannes 10:10

WET 2: DOORDAT DE MENS ZONDIG IS, HEEFT HIJ HET CONTACT MET GOD VERLOREN

De mens is zondig
‘Alle mensen hebben gezondigd en missen daardoor Gods nabijheid.’ – Romeinen 3:23

De mensen werden als vrienden van God geschapen. Maar wij volgden liever onze eigen weg en wilden niet afhankelijk van Hem zijn. Daardoor werd het contact met God verbroken. Onze rebellie noemt de Bijbel zonde.

Zonder God
‘De zonde betaalt een hard loon: de dood! Maar de genade van God geeft wat niemand verdient: eeuwig leven met Christus Jezus, onze Here.’ – Romeinen 6:23

God is heilig en de mens is zondig. God en mens zijn door een grote kloof van elkaar gescheiden. Veel mensen proberen door eigen prestaties (bijvoorbeeld: zo goed mogelijk leven) God te bereiken en het leven in overvloed te vinden.

WET 3: JEZUS CHRISTUS IS GODS ENIGE ANTWOORD OP HET ZONDEPROBLEEM

Jezus stierf voor ons
‘God heeft ons Zijn grote liefde getoond door Christus te sturen en Hem voor ons te laten sterven toen wij nog schuldige zondaars waren.’ – Romeinen 5:8

Hij stond op uit de dood
‘Christus is voor onze zonden gestorven … Hij werd begraven en is op de derde dag weer levend gemaakt.’ – 1 Korinthiërs 15:3-4

Hij is de enige weg
Jezus zei:

‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben de enige weg tot de Vader.’ – Johannes 14:6

God heeft de kloof die ons van Hem scheidt, overbrugd door Zijn Zoon, Jezus Christus. Hij stierf in onze plaats aan het kruis.

WET 4: WIJ MOETEN PERSOONLIJK JEZUS AANNEMEN ALS ONZE REDDER

Wij moeten Jezus aannemen
‘Allen die Hem wel aanvaard hebben en geloven in Zijn naam, heeft Hij het recht gegeven kinderen van God te worden.’ – Johannes 1:12

Wij nemen Jezus aan door het geloof
‘Door jouw geloof in Hem ben jij gered en dat komt door Zijn genade. Dat is niet jouw eigen verdienste, maar een geschenk van God. Niemand zal zich erop kunnen beroemen het zelf gepresteerd te hebben.’ – Efeziërs 2:8-9

Wij nemen Jezus aan door Hem persoonlijk uit te nodigen
Jezus zegt:

‘Luister, Ik sta voor de deur en klop. Als iemand Mij hoort en de deur opendoet, zal Ik bij hem binnenkomen.’ – Openbaring 3:20

Jezus aannemen betekent dat wij niet meer op onszelf gericht zijn, maar ons naar God toekeren. We vertrouwen dat Jezus in ons leven is gekomen en onze zonden heeft vergeven. Wanneer je Jezus aanneemt, mag je zeker weten dat jij eeuwig leven hebt.

‘God heeft ons eeuwig leven gegeven en dit leven is in Zijn Zoon. Wie dus de Zoon van God heeft, heeft het leven, maar wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Ik heb dit geschreven aan jou die in de Zoon van God gelooft, om jou de zekerheid te geven dat jij eeuwig leven hebt.’ – 1 Johannes 5:11-13

Wil jij op dit moment Jezus toelaten in jouw leven? Bid dan het gebed mee!

Gebed

‘Here Jezus, ik heb U nodig. Ik open de deur van mijn leven en neem U aan als mijn Redder en Heer. Ik dank U dat U mijn zonden vergeeft. Ik wil niet langer op mijzelf gericht zijn, maar U de plaats geven die U toekomt. Verander mij zoals U dat wilt. Ik dank U dat ik nu Uw kind ben. Ik geloof dat U in mij woont en dat ik eeuwig leven heb ontvangen.’

Tags: