Inspiratie - Opwekking in Azusa Street

Opwekking in de Azusa Street

Azusa Street is de plaats waar in 1906 de Heilige Geest Zich manifesteerde op wonderlijke manier in een oud gebouw dat op instorten stond. Dit is het ooggetuigenverslag van Frank Bartleman. Hij was niet alleen getuige van de grootste geestelijke opwekking van de vorige eeuw, maar hij had er ook deel aan door gebed en prediking.

Het begin
Ik arriveerde in Los Angeles, Californië, met mijn vrouw en twee kinderen op 22 december 1904. Kleine Esther, ons oudste kind, drie jaar oud, overleed aan stuipen en ging naar Jezus op 7 januari. Naast dat kistje wijdde ik met een bloedend hart mijn leven opnieuw toe aan God.

Ik beloofde dat de rest van mijn tijd helemaal voor Hem bestemd zou zijn. Slechts één week nadat Esther was heengegaan, begon ik twee keer per dag te spreken in de kleine ‘Peniël’ zendingspost in Pasadena. Zielen werden gered en een aantal jonge mannen die de diensten bijwoonde, kwam tot vernieuwing.

Op 8 april hoorde ik F.B. Meyer uit Londen prediken. Hij beschreef de grote opwekking die toen in Wales gaande was en die hij zojuist had bezocht. Ik was hierover diep bewogen en beloofde God dat ik Hem Zijn gang met mij zou laten gaan als Hij mij wilde gebruiken.

Ik ging in heel Los Angeles traktaten verspreiden en bezocht o.a. 30 cafés. God begon een grote last op mijn hart te leggen en ik riep het uit tot Hem om een machtige opwekking. Hij bereidde mij voor op een nieuwe taak voor Hem. Velen werden in deze tijd op verschillende plaatsen in de wereld op dezelfde manier voorbereid. De Heer maakte Zich klaar om Zijn volk te bezoeken.

Voorbidders waren nodig
Begin mei brak er een krachtige opwekking uit in de ‘Late Avenue M.E.’ kerk in Pasadena. Wij hadden gebeden om een geweldige opwekking voor Pasadena en God was bezig onze gebeden te verhoren. De zaal was vol mensen die hongerden naar God.

Op een avond werd bijna iedere ongeredde ziel in de zaal gered. God veegde alles schoon. Honderden mensen knielden bij het altaar om de Heer te zoeken. Wij begonnen toen te bidden om een uitstorting van de Heilige Geest op Los Angeles en op het gehele zuiden van Californië.

Ik had in die tijd in mijn dagboek geschreven: ‘Sommige kerken zullen verrast zijn als ze ontdekken dat God hen voorbijgaat. Hij zal werken door kanalen die zich aan Hem overgeven. Zij moeten zichzelf voor Hem vernederen, dan zal Hij komen. De Geest blaast gebed door ons heen voor een machtige uitstorting.

We vragen om overvloed, opdat onze vreugde vervuld zal zijn. De Heer zal diegenen die zich bekeren en berouw hebben, bezoeken. Er is veel voorbereiding van het hart nodig, in nederigheid en afzondering, voordat God kan komen. De omvang van welke opwekking ook zal bepaald worden door de geest van berouw die er heerst.’

Ik ontdekte dat de meeste christenen geen gebedslast op zich wilden nemen. Het was te moeilijk voor het vlees. Ik droeg deze last nu dag en nacht in steeds groter wordende omvang. De bediening was intens. Het was ‘gemeenschap met Zijn lijden’, een ‘barensnood’ van de ziel met ‘onuitsprekelijke verzuchtingen’ (Romeinen 8:26-27).

In vuur en vlam
God wilde dat ik al mijn tijd aan Hem gaf. Hij wilde dat ik niet meer in de wereld zou werken. Ik moest Hem ten volle vertrouwen voor mijzelf en mijn gezin. Ik beloofde dat ik Hem de rest van mijn leven volledig zou geven. De Geest zette mij in vuur en vlam.

Mijn nieuwe opdracht en zalving was: opwekking. De Here zegende mij met een geest van aansporing voor opwekking onder de kerken. Ik begon voor christelijke bladen te schrijven. Dag en nacht verwachtte ik machtige dingen van God. De geest van opwekking verteerde mij. Ook de geest van profetie kwam sterk op mij.

Ik profeteerde voortdurend over een machtige uitstorting. Ik begon bidstonden in verschillende kerken te bezoeken om hen aan te sporen. In mei 1905 schreef ik een artikel: ‘Ik ben in vuur en vlam als ik lees over het glorieuze werk van genade in Wales. God brengt op aarde weer een beweging. Vuur uzelf aan om God aan te grijpen. Laat ons wachtwoord zijn: ‘Californië voor Christus!”

Verenigd in de Geest
Op zekere dag had ik een grote gebedslast. Ik bezocht op een avond een samenkomst en vond daar een jonge broeder, Edward Boehmer, die dezelfde gebedslast had als ik. Vanaf die tijd werden wij verenigd in de Geest. Hij was voorbestemd om in de toekomst mijn gebedshelper te worden.

Wij baden samen tot twee uur in de morgen. God ontmoette ons wonderbaar en terwijl wij met Hem worstelden, verzekerde Hij ons van de uitstorting van Zijn Geest op het volk. Mijn leven werd in die tijd letterlijk opgeslokt door gebed. Ik bad dag en nacht.

Op een avond voelde ik een sterke drang om naar de kleine ‘Peniel Hall’ in Pasadena te gaan om te bidden. Daar vond ik broeder Boehmer. God had ook hem daar geleid. Wij baden voor een geest van opwekking voor Pasadena totdat de last bijna ondraaglijk werd. Ik schreeuwde het uit als een vrouw in barensnood.

De Geest was door ons heen aan het pleiten en bemiddelen. Eindelijk verliet de last ons. Er kwam langzaamaan een grote kalmte over ons. Toen, plotseling, openbaarde de Here Jezus Zich aan ons. Hij stond precies tussen ons en was zo dichtbij dat we Hem konden aanraken. Maar we durfden ons niet te bewegen; ik kon zelfs niet opkijken.

Mijn geest herkende Hem. Een hemel van goddelijke liefde vulde mij. Brandend vuur ging door mij heen. Ik verloor alle besef van tijd of ruimte en was mij alleen bewust van Zijn wonderbare tegenwoordigheid. Ik aanbad Hem, liggend aan Zijn voeten. Broeder Boehmer ervoer hetzelfde: de Heer inspireerde ons door Zijn tegenwoordigheid. Hij versterkte ons. Na enige tijd trok Hij Zich langzaam terug. Wij wisten nu dat we Zijn medewerkers waren, deelgenoten van Zijn lijden in onze ‘zielenworsteling’.

Geest van opwekking
In het voorjaar van 1905 was in de ‘First Baptist kerk’ van broeder Smale in Los Angeles een opwekking gaande. Deze opwekking verspreidde zich snel door de hele stad. Werkers uit verschillende kerken stroomden naar ons toe en verenigden zich in het gebed met ons voor een opwekking in Californië, voor het land en voor een wereldwijde uitstorting. Ik verspreidde onder de kerken 5000 pamfletten over de opwekking in Wales. Ik had contact opgenomen met broeder Evan Roberts, die de opwekking in Wales leidde.

Het bestuur van broeder Smale’s kerk werd moe van de vele veranderingen en wilde terug naar de oude orde. Broeder Smale werd gezegd de opwekking te stoppen óf op te stappen. Hij koos voor het laatste. Ik was in staat om spreekbeurten voor hem te regelen in de ‘Lake Avenue M.E.’ kerk in Pasadena.

Het centrum van de opwekkingsstorm verplaatste zich nu naar die kerk in Pasadena. Broeder Bhoemer en ik brachten vaak nachten door in gebed. We werden enige tijd lang geleid om te bidden voor een nieuw Pinksteren. Het scheen dat het nu bijna begon. Wij realiseerden ons niet wat een echt Pinksteren was, maar de Geest wist het en leidde ons om erom te vragen.

Op een middag, na een samenkomst in de ‘Nieuwe Testament’ kerk, die broeder Smale pas had gesticht, werden we geleid om met z’n zevenen elkaars hand vast te houden en samen de Heer te vragen Zijn Geest spoedig uit te storten, met tekenen die erop volgden.

Het vuur valt in Azusa
Ik ging op zondagmorgen 15 april 1906 naar de kerk van het ‘Nieuwe Testament’. Een gezin van Afrikaanse afkomst dat daar was, sprak in ‘tongen’. Het leek op Pinksteren uit de Bijbel. Grote opwinding was het gevolg. Na de samenkomst kwamen de mensen op het zijpad in groepjes samen.

We hoorden dat de Geest enkele avonden daarvoor was gevallen in een huisje in de ‘Bonnie Brae’ straat. Enige gelovigen waren daar dagelijks bijeen geweest in vurig gebed om een uitstorting van de Geest. Ik ging s middags naar de ‘Bonnie Brae’ samenkomst en zag dat God daar machtig werkte.

In deze samenkomst openbaarde zich een algemene geest van nederigheid. Het was duidelijk dat de Heer dit kleine gezelschap had gevonden – zoals altijd buiten de geregelde kerkdiensten – door wie Hij Zijn gang kon gaan. In geen enkele samenkomst in het hele land kon dit plaatsvinden. Alle waren in handen van mensen: de Geest kon daar niet werken.

Maar de Geest werd weer geboren in een nederige ‘stal’ buiten de kerkelijke instellingen. De Heer vertelde mij dat ik naar de samenkomst moest gaan die van de Bonnie Brae Straat was verhuisd naar de Azusa Straat. Daar had men in het centrum van de stad een oud kerkgebouw gehuurd, dat een opslagplaats was geweest.

Men had tussen het vuil en de resten ruimte gemaakt om enkele planken neer te leggen. Er was net genoeg plaats voor zo’n 30 mensen. Ik vond daar een 12-tal gelovigen, donkere mensen en blanken. Broeder Seymour, geestelijk en nederig, had de leiding. Een paar mensen spraken in tongen.

Toen bekend werd dat God aan het werk was in Azusa, kwamen er allerlei mensen naar de samenkomst. Er was veel vervolging, vooral van de kant van de pers die schandalige dingen over ons schreef, maar dit trok alleen maar meer volk. Er waren dag en nacht bijeenkomsten.

Het hele gebouw, boven en beneden, was opgeruimd en in gebruik genomen. Het was nu iedere avond overvol met blanke en donkere mensen, de ‘kleurgrens’ was weggewassen door het bloed van Jezus. Het bloed van Jezus was weer herontdekt in de Kerk.

Goddelijke liefde werd wonderbaar gemanifesteerd in de samenkomsten. Het was of de eerste liefde in de eerste gemeenten was teruggekeerd. De doop in de Geest, zoals we die toen ontvingen, stond ons niet toe slecht te denken, te spreken of te horen van enig mens. Het Woord van God Zelf nam beslissingen over alle zaken.

Het ontvangen van de ‘doop’ in die dagen betekende zelfreiniging, een proces van volledig sterven aan het ‘eigen ik’. Velen ontvingen de doop in de Geest in die dagen. Allen die in de Heilige Geest gedoopt werden, spraken in tongen. De Geest werkte heel diep. Wij waren op ‘heilige grond’.

Broeder Seymour werd in naam erkend als de leider. Maar we hadden geen hiërarchie. We waren broeders. Er was geen ‘priesterklasse’ of bestuur, geen platform of kansel. Allen waren gelijk. De predikers waren dienaars naar de ware betekenis van het woord.

De samenkomsten waren bijna voortdurend aan de gang. Het gebouw was nooit gesloten. Dag en nacht kwamen er mensen om God te ontmoeten en werden zoekende zielen gered. Niemand wist wat God in het volgende moment zou doen. Alles was spontaan en door de Heilige Geest ingesteld.

Wij erkenden God alleen. Geen vlees mocht verheerlijkt worden in Zijn tegenwoordigheid. De Heer leidde alles. De samenkomsten begonnen vanzelf; spontaan met getuigenis, lof en aanbidding. Onze tijd was van de Here, er was geen haast. Onze ogen waren alleen op Hem.

Als iemand aan het spreken was, kon het plotseling gebeuren dat de Geest op de gemeente viel. Dan vielen in het hele gebouw mensen neer alsof ze waren neergemaaid, of men rende massaal naar het altaar om God te zoeken.

Het vuur blijft branden
De opwekking had zich verspreid door heel Californië. Maar helaas, zoals bij vele bewegingen van Gods Geest gebeurt, begon ook Azusa te falen tegenover de Heer. Men begon te organiseren. God wilde dat ik ze waarschuwde dat ze in het Pinksterwerk geen ‘partijgeest’ mochten toelaten.

De gedoopte gelovigen moesten één lichaam blijven. Als we een apart lichaam vormen, maken wij ons falen als volk van God bekend. Ze moesten vrij zijn, zoals Zijn Geest vrij was, en zich niet weer een ‘kerkelijk slavenjuk laten opleggen’. Toch gingen ze door met hun plannen, en zetten een nieuwe naam op het Azusa gebouw.

Ik verliet ze en richtte een kerk op in een ander gebouw. Maar de opwekking ging door en de Geest bleef Zich, overal in de wereld, machtig manifesteren.

Een nieuwe opwekking
De regen van Elia kwam uit een heldere hemel. Er was in het begin geen teken van een wolk; het was alleen het resultaat van geloof. Zo kwam de uitstorting van Pinksteren in 1906. En dit is het geval geweest met elke opwekking. Zal God Zijn volk weer bezoeken? Waarom niet?

Zo zeker als Hij dit in het verleden heeft gedaan, zal Hij het weer doen. Gods lucht is vol van Pinkstergebeurtenissen. Hij wacht alleen op ons om ze op te eisen. Hebben wij een opwekking nodig? Wij kunnen die krijgen, als we bereid zijn de prijs van gehoorzaam geloof te betalen.

Het boek ‘Opwekking in de Azusa Street’ is verkrijgbaar bij The Blessing Family Bookstore voor maar €8,85!

Lees ook: ‘In het teken van herleving’

Tags:
Next Post

Gods genade is genoeg