Boodschap - De principes van een opwekking

Principes van een opwekking

Nederland heeft vandaag een opwekking, een herleving nodig. Dit is essentieel om de Kerk van Jezus Christus opnieuw te activeren en tot leven te brengen. Als wij terugkeren naar Gods Woord en Zijn principes, zal Hij een opwekking geven in jouw leven, in de Kerk en ook in ons Nederland!

Velen kennen vandaag God niet
‘Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van de Here, overleed toen hij honderdtien jaar oud was en hij werd begraven in zijn eigen gebied in Timnat-Cheres, in de bergen van Efraïm, ten noorden van de berg Gaäs. Het volk was de Here trouw gebleven gedurende Jozua’s leven en ook daarna, zolang er nog leiders waren die met eigen ogen de geweldige wonderen hadden gezien die de Here voor Israël had gedaan. Maar na verloop van tijd waren die tijdgenoten ook gestorven en de volgende generatie kende de Here niet, zij hadden de grote wonderen die Hij voor Israël had gedaan, niet meegemaakt.’ – Richteren 2:7-10

De generatie van Jozua, en ook degenen die onder hem gediend hadden, kende de Here God en al de wonderen die Hij gedaan had. Want zij deden wat God tegen Mozes had gezegd. Namelijk: zij vertelden hun kinderen van alle wonderen die God had gedaan. Totdat men daar op een of andere manier mee stopte. En dan lezen we in de Bijbel dat er een generatie kwam die God niet kende, en ook niet de wonderen die Hij gedaan had.

Vandaag leven wij in zo’n zelfde tijd. Veertig jaar geleden ging bijna iedereen in Nederland naar de kerk. De kerkklokken luidden overal en men ging met z’n allen op naar het huis van de Here om te horen over de wonderen die God heeft gedaan. Er werd uit de Bijbel gelezen en veel mensen hoorden het Woord. Maar dat is al lang geleden. Vandaag kennen veel mensen in Nederland God niet.

Een opwekking is nodig
Vandaag heeft Nederland een revival nodig. Revival betekent opwekking. En een opwekking betekent herleving, ofwel: weer levend worden. Iets wat slaapt of dood is, opnieuw tot leven brengen of activeren. Een geestelijke opwekking in Nederland, een heilige schok in het Lichaam van Jezus Christus, kan de Kerk tot nieuw leven brengen.

Het is door een opwekking van God dat de Kerk van Jezus Christus in deze tijd vol van crisissen, gezond, blij, vurig, vol van liefde en krachtig kan zijn.

Waarom een opwekking?
Waarom zijn opwekkingen zo hard nodig? Opwekkingen zijn essentieel om sommige christenen, of de Kerk in het geheel, opnieuw te activeren. Een opwekking van God herstelt de waarheid. Dit is belangrijk, om Gods kinderen eraan te herinneren dat wij gehoorzaam moeten zijn aan Gods Woord.

Een opwekking van God brengt op één moment tot stand wat wij mensen, met al onze bekwaamheden, niet kunnen. Een mens kan een opwekking niet tot stand brengen. Alleen de Heilige Geest van God kan het Lichaam van Christus opwekken, activeren, tot leven brengen.

Door een opwekking van God worden veel gelovigen op één moment vervuld met de Heilige Geest. Dit lezen we ook in de Bijbel:

‘Terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel de Heilige Geest op allen, die het woord hoorden.’ – Handelingen 10:44

En vandaag, terwijl jij dit artikel leest, kan de Heilige Geest ook plotseling over jou komen en jou opnieuw tot leven brengen.

Door een opwekking van God komen massa’s mensen onder schuldbesef en onder berouw tot bekering. Door een opwekking van God worden Gods kinderen verfrist. Als er een tijd is dat het nodig is dat Gods kinderen verfrist worden, dan is het wel vandaag. Veel christenen zijn moe en velen verliezen hun geloof.

In een opwekking van God worden zieken massaal genezen en worden veel gebondenen en verslaafden bevrijd. Dat gebeurt allemaal in het midden van een opwekking. Heerlijk!

Door een opwekking van God is plotseling de heiligheid van de almachtige God te zien. En daardoor komt ook in één moment de kracht van de Heilige Geest vrij om wonderen bij ons te doen.


Door een opwekking van God laat de Heilige Geest in één moment Zijn geweldige kracht zien. Op het moment dat dat gebeurt, vallen ook alle menselijke personages en persoonlijkheden weg. Alles valt weg, zodat er nog maar één de eer krijgt: God in de hemel. Een opwekking van God heeft zo’n geweldig grote kracht, dat een mens, een heel gezin, een hele straat, een hele stad, ja, ons hele Nederland totaal kan veranderen!

Terugkeren naar Gods Woord
Charles Finney, de bekende opwekkingsprediker, zei: ‘Een opwekking is niets meer en niets minder dan een nieuw begin van gehoorzaamheid aan Gods Woord.’ Zo simpel is het. Het is mijn intens gebed dat de christenen:

A) tot gehoorzaamheid komen,
B) terugkeren naar hun eerste liefde, en
C) terugkeren naar het geloof in het levende en geschreven Woord van God, de Bijbel.

De christenen en de Kerk van Jezus Christus moeten terug naar de Bijbel. Pas toen Jona gehoorzaam was aan Gods Woord, kwam er in Ninevé een grote opwekking. Pas toen koning Hizkia gehoorzaam was aan Gods Woord en de tempel reinigde, kwam er een geweldige opwekking. Zo zijn er heel wat mensen die hun tempel, hun binnenste, hun hart, moeten reinigen.

Hoe wordt een opwekking geboren?
In de Bijbel zie ik elke keer opnieuw dezelfde dingen die tot een opwekking leiden. Een opwekking van God wordt altijd geboren uit een diepe, morele duisternis van depressie en ellende. Op het donkerste puntje van de nacht, wordt het licht in het leven van een mens. Op het moment dat je niet dieper kan zinken, komt God en brengt Hij een verandering in je leven.

Een opwekking van God wordt altijd in het hart van een dienstknecht van God geboren. Een dienstknecht van God die door de Heilige Geest in staat is om de mensen op te wekken weer terug te keren in gehoorzaamheid naar Gods Woord.

Vandaag is deze boodschap ook niet anders. Nederland moet terugkeren naar de Bijbel, naar de principes van God, naar Zijn geboden. Een opwekking rust altijd op het pure en zuivere Woord van God. Op dat Woord wordt gebeden, gevast, gepleit.

Heb jij een opwekking nodig?
Een opwekking heeft altijd als resultaat: het aanbidden van de levende God; het vernietigen van afgoden of idolen; het afscheiden van de zonde, onrechtvaardigheid en ongerechtigheid; het geven van offers en liefdegaven; het herstel van blijdschap, vreugde, vrede en geluk; een grote, rijke voorspoed en overwinning.


Heb jij vandaag een opwekking nodig in jouw leven, in jouw gezin, in jouw familie, in jouw gemeente, in jouw kerk, in jouw stad? Hebben wij vandaag een opwekking nodig in ons Nederland? Laten wij, als dat nodig is, ons bekeren. De Bijbel zegt:

‘Als Mijn volk zich vernedert en bidt, Mij weer zoekt en breekt met zijn zondige praktijken, dan zal Ik vanuit de hemel luisteren, zijn zonden vergeven en het land weer gezond maken.’
– 2 Kronieken 7:14

God wil ook vandaag een opwekking geven in jouw leven, in de Kerk van Jezus Christus en in ons Nederland. God is een God van herleving!

Het gebed om opwekking van Oswald J. Smith
Er is een prachtig gebed dat Oswald J. Smith, een grote Godsman, eens heeft gebeden. Hij bad:

‘God van herleving, hoor het gebed in Uw naam, o Heer. Vergeef de schuld, zend uit gena’, een stroom van zegen neer. God van herleving, zie ons hart en maak het rein vanbinnen. Laat door het branden van Uw vuur het toch gereinigd zijn. God van herleving, maak ons één in het werk dat voor U wacht. Help ons te bidden tot het eind. Wij mogen zien Uw macht. God van herleving, liefde zelf, herstel de blijdschap weer, stort Uw Geest uit als voorheen en sterk ons hart, o Heer. God van herleving, schenk ons dit: dat Gij de zondaar redt. Maak ons getuigen van Uw trouw. Hoor ons oprecht gebed.’

Gebed
Bid met mij mee

… voor herleving
‘O God van herleving, raak mij aan op dit moment. Laat Uw genade uitgaan, reinig mij, vergeef mij mijn zonden en herstel ons land. God van herleving, vul mij met de kracht van Uw Heilige Geest. Laat mij opnieuw tot leven komen, opnieuw geactiveerd worden. God van herleving, geef ons dit: dat zondaren gered worden. Maak mij tot een getuige van Uw trouw. Laat de opwekking vandaag beginnen! Ik bid dit in Jezus’ naam en ik dank U dat U het zult doen! Amen!’

… voor vergeving
‘Here God in de hemel, ik kom tot U met al mijn fouten en tekortkomingen. Ik ben een zondaar, Here, maar ik heb spijt van alles wat ik verkeerd heb gedaan. Doe niet naar mijn zonden, maar vergeef mij naar Uw goedheid en genade. Reinig mij helemaal door het kostbare bloed van Uw lieve Zoon Jezus, die voor mij gestorven is aan het kruis op Golgotha. Here Jezus, ik neem U aan in mijn leven. Kom in mijn hart, op dit moment. Dank U dat ik nu mag weten dat U mijn hemelse Vader bent. Ik loof en prijs Uw naam. Dit alles vraag ik in Jezus’ naam. Amen!’

Tags: