Uit het leven van Noach

Noach werd 1056 jaar na de schepping geboren. Hij en zijn vrouw kregen 3 zonen. Noach werd 950 jaar oud. Noach staat vooral bekend als ‘de rechtvaardige’ en is een van de geloofshelden van Hebreeën 11.

De mensen in Noachs tijd leefden in grote zonde. De gedachten van de mensen waren door en door slecht. Maar Noach was anders en liet zich niet beïnvloeden door de zondige leefstijl van zijn generatie. Hij was rechtvaardig en deed wat God wilde. Hierdoor ontving hij Gods genade en werd zijn gezin gered van de zondvloed.

God had Zijn plan al lang van tevoren aan Noach bekendgemaakt. Tijdens het bouwen van de ark predikte Noach jarenlang dat de mensen zich moesten bekeren (2 Petrus 2:5). God gaf de mens de kans om het in orde met Hem te maken. Maar niemand luisterde. Ze waren te druk met werken, trouwen, eten en drinken, enzovoort.

God had de mens een vrije wil gegeven, zodat zij zelf konden beslissen of zij zich zouden bekeren of niet. De mens had de kans om te blijven leven en gered te worden, maar zij kozen ervoor om hun eigen weg te gaan, die naar de dood leidde.

Noach luisterde naar God en bouwde de ark precies zoals God hem had gezegd. De ark stond midden op het land. De mensen verklaarden hem voor gek. Ze lachten hem uit en bespotten hem. Maar Noach liet zich niet ontmoedigen en bouwde door in het geloof.

Uiteindelijk kwam daar de dag dat God Noach zei om met zijn gezin de ark in te gaan. Noach moest van elk rein dier zeven mannetjes en zeven vrouwtjes meenemen en van elk onrein dier één mannetje en één vrouwtje. Toen alle dieren en Noachs gezin binnen waren, sloot God Zelf de ark (Genesis 7). De ark werd hun redding.

Het gelach en gespot van de mensen veranderde in een wanhopig geschreeuw toen God de hemelsluizen opende, de kolken van de waterdiepten openbrak en het water hen overspoelde. De zonden die zij gedaan hadden en hun ongeloof werden hun fataal.

Na 40 dagen en nachten hield het op met regenen. Toch bleef Noach met zijn gezin in de ark, totdat al het water was weggevloeid en de aarde weer was opgedroogd. God vertelde hun wanneer dat moment was aangebroken. Door een kleurrijke regenboog beloofde God aan Noach dat Hij nooit meer de aarde zou verwoesten door een grote watervloed.

‘God zegende Noach en zijn zonen en zei hun dat zij veel kinderen zouden voortbrengen, zodat de aarde weer werd bevolkt.’ – Genesis 9:1

Vandaag heeft God ons Jezus gegeven als de ‘ark van onze redding’. Door Jezus kunnen wij gered worden. Ook vandaag prediken wij de boodschap dat de mens zich moet bekeren, omdat er weer een oordeel zal komen over de aarde. Er zal een moment zijn dat God de mens tot verantwoording zal roepen.

God zal Zijn plan uitvoeren en het gelach en gespot van de mens zal veranderen in wanhoop. Maar dan is het te laat. Daarom is het belangrijk om je nu te bekeren! Neem Jezus aan, de Ark die je zal redden en je veilig zal houden voor de dag van het eeuwige oordeel en verderf.

Dit is niet de enige les die wij leren uit Noachs leven. In Genesis 9:20-27 lezen wij verder over zijn leven. Noach werd boer en hij plantte een wijngaard. Op een dag dronk hij van de wijn en werd dronken. Hij kleedde zich in zijn tent uit en sliep naakt zijn roes uit. Toen Cham zag dat zijn vader naakt aan het slapen was, vertelde hij zijn broers Sem en Jafet wat hij gezien had. Sem en Jafet liepen achteruit de tent van hun vader in en bedekten zijn naakte lichaam met een mantel. Toen Noach wakker werd en hoorde wat Cham had gedaan, werd hij woedend. Hij sprak een oordeel uit over Cham en zegende Sem en Jafet voor de manier waarop zij hadden gehandeld.

Uit dit verhaal leren wij een mooie les. Ook in onze tijd gebeurt het dat de zonden van een broeder of zuster duidelijk worden. Velen kijken zonder schaamte ernaar, ze veroordelen hen en trappen hen dieper de ellende en de zonde in.

Maar zo horen wij niet om te gaan met onze medemens. Wij moeten hen juist helpen om uit de ellende te komen. Dit doen we door hen in de liefde terecht te wijzen, hen te waarschuwen en hen te inspireren en te bemoedigen in hun wandel met God. De Bijbel zegt:

‘Broeders en zusters, als een van u niet langer met de Here leeft, moet u hem weer bij de Here terugbrengen. Als u iemand van de verkeerde weg terugbrengt, redt u hem van de dood en bedekt u al zijn zonden.’ – Jakobus 6:19-20

Als wij dit doen, dan zullen wij met velen gered worden en veilig zijn in de Ark!

Lees ook: ‘Wees geliefd’ 

Tags:
Next Post

Getuigen van Jezus: John Wycliffe DEEL 2