Vaderdag Special: 10 kenmerken van een liefhebbende vader

Deze maand is het Vaderdag en zijn de schijnwerpers op de vaders gericht. Wat zijn de 10 kenmerken van een goede en liefhebbende vader?

1) Discipline in reinheid
Lust is de grootste hindernis van een christelijke man naar een geheiligd leven. De val van koning David moet ons waarschuwen om er ver vandaan te blijven. Vul jezelf met het Woord van God en leer de verschillende Bijbelteksten uit je hoofd, zoals:

‘God wil namelijk dat je Hem helemaal toebehoort en dat je je ver houdt van elke vorm van ontucht. Ieder van jullie moet zijn lichaam beheersen, zodat het niet onteerd wordt, maar aan God toebehoort. Geef niet toe aan je hartstochten en begeerten, zoals gebeurt bij mensen die God niet kennen. Benadeel en bedrieg je medemens op dit gebied niet. Wij hebben je gewaarschuwd dat als je zulke dingen doet, de Here je daarvoor zal straffen. God heeft ons niet tot losbandigheid geroepen, maar tot een leven dat Hem is toegewijd. Wie dit afwijst, is niet ongehoorzaam aan mensen, maar aan God, die ons Zijn Heilige Geest geeft.’ – 1 Thessalonicenzen 4:3-8

‘Ik had een overeenkomst gesloten met mijn ogen om nooit naar jonge vrouwen te kijken.’ – Job 31:1

‘Zou iemand die met vuur speelt, zich niet branden?’ – Spreuken 6:27

‘Van ontucht, onzedelijkheid of hebzucht mag bij jullie geen sprake zijn. Dat past christenen niet, om over ongepaste taal en dom en flauw gepraat maar te zwijgen. Wijs elkaar liever op Gods goedheid en wees dankbaar. Je moet goed weten dat in het Koninkrijk van Christus en God geen plaats is voor mensen die ontuchtig, losbandig of hebzuchtig zijn. Hebzucht is het dienen van een valse god. Laat je niets wijsmaken door hen die proberen zulke zonden goed te praten, want God zal mensen die dat soort dingen doen, vreselijk straffen. Ga zelfs niet met zulke mensen om.’ – Efeziërs 5:3-7

‘Blijf uit de buurt van alles wat jou als jongeman slechte gedachten en gevoelens kan geven. Geef in plaats daarvan je aandacht aan alles wat je kan helpen goed te doen, aan trouw, liefde en vrede, en zoek het gezelschap van hen die de Here met een zuiver hart aanroepen.’ – 2 Timotheüs 2:22

2) Discipline in relaties
Om de persoon te zijn die God wil dat je zult zijn, moet je werken aan je relaties. Als je getrouwd bent, leef dan zoals Gods Woord ons leert.

‘Mannen, geef je vrouw dezelfde liefde als Christus aan Zijn Gemeente gaf, toen Hij Zich volledig voor haar opofferde. Christus zonderde Zijn Gemeente voor Zichzelf af. Zijn woord was als een bad dat haar reinigde. Hij wilde dat de Gemeente stralend voor Hem zou staan, volmaakt, zonder vlek of rimpel. Zij moest heilig en zuiver zijn. Zo moeten ook de mannen hun vrouw liefhebben en verzorgen als hun eigen lichaam. Want als de man zijn vrouw liefheeft, heeft hij ook zichzelf lief. Geen mens haat zijn eigen lichaam, maar verzorgt en voedt het, zoals ook Christus zorgt voor de Gemeente, Zijn lichaam, waarvan wij deel uitmaken. Dat wordt bevestigd door de Boeken, waarin staat: ‘Een man verlaat zijn ouders, voegt zich bij zijn vrouw en beiden worden werkelijk één.’’ – Efeziërs 5:25-31

Als je een vader bent:

‘Ouders, behandel je kinderen zo dat zij niet dwars en haatdragend worden. Voed ze zo op dat ze de Here leren volgen en liefhebben.’ – Efeziërs 6:4

Goede relaties helpen jou om jezelf te ontwikkelen tot de persoon die God wil dat je zult zijn en leert je te leven naar Gods waarheid.

3) Discipline in denken
Christenen die niet christelijk denken, blijven ongedisciplineerd in hun denken. Wij hebben als mensen de mogelijkheid om het denken van Christus te ontvangen.

‘Bovendien staat er in de Boeken: ‘Wie kent de gedachten van de Here? Wie zou Hem raad kunnen geven?’ Wij hebben de gedachten van Christus.’ – 1 Korinthiërs 2:16

Je kunt nooit het denken van Christus ontwikkelen zonder Gods Woord te lezen. Je kunt namelijk nooit beïnvloed worden door iets wat je niet weet. De apostel Paulus begreep dit principe maar al te goed. Daarom zegt hij:

‘Broeders en zusters, richt daarom je gedachten op alles wat waar, eervol, rechtvaardig, zuiver en mooi is en wat goed bekend staat, kortom alles wat deugdzaam en loffelijk is.’ – Filippenzen 4:8

4) Discipline in toewijding
Het lezen van Gods Woord is goed, maar belangrijker is om erover na te denken en te doen wat het zegt.

‘Mijn hele hart verlangt ernaar Uw wil te doen, mijn God. Uw wet is mijn leven.’ – Psalm 40:8

‘Bid voortdurend en laat je daarbij leiden door de Heilige Geest. Verslap daarin niet, maar houd vol en bid onafgebroken voor de andere christenen.’ – Efeziërs 6:18

Veel mannen zullen nooit een toegewijd leven leiden, gewoon omdat ze er niet genoeg voor willen doen. Gebed buigt onze wil om naar Gods wil. Hoe meer we naar Gods wil leven en wandelen, hoe meer dit zichtbaar wordt in ons karakter.

5) Discipline in integriteit
In deze corrupte wereld is het heel belangrijk dat wij als christenen eerlijk en oprecht zijn. Integriteit geeft je alleen maar voordeel in je karakter. Integriteit houdt je geweten rein en geeft je intimiteit met God. Laat Gods Woord de grenzen bepalen van je handel en wandel, je doen, je laten en je spreken.

‘De Here verafschuwt leugens, maar wie waarachtig leeft, vindt genade in Gods ogen.’ – Spreuken 12:22

‘Dan zullen wij vol liefde de waarheid volgen en alleen doen wat waar is en zo steeds meer één worden met Christus, die het hoofd is van het Lichaam, de Gemeente.’ – Efeziërs 4:15

‘Wie mag in Uw huis wonen, Here? Wie mag bij U zijn op Uw heilige berg? Wie eerlijk en oprecht door het leven gaat en altijd de waarheid spreekt. Wie niet kwaadspreekt, zijn naaste geen kwaad doet en voorkomt dat een ander wordt belasterd. Degene die alles wat zonde is, afwijst en respect heeft voor wie God zoeken en ontzag voor Hem hebben.’ – Psalm 15:1-4

6) Discipline van je tong
De ware kracht van een man ligt niet in zijn spreken, maar in het feit of hij zijn tong onder controle heeft of niet.

‘Als je zegt een christen te zijn, maar je tong niet in bedwang houdt, maak je jezelf iets wijs. Jouw godsdienst heeft niets te betekenen.’ – Jakobus 1:26

‘Wie zijn tong bedwingt, behoudt zijn leven, maar lichtvaardig spreken wordt bestraft.’ – Spreuken 13:3

7) Discipline in werk
In Genesis zien we duidelijk dat God, de Schepper, een harde werker is. De manier waarop wij in ons leven werken, laat zien hoeveel van Gods karakter in ons is en waarvoor we het allemaal doen.

‘In het begin maakte God de hemelen en de aarde.’ – Genesis 1:1

‘Op de zevende dag rustte God na afloop van Zijn scheppend werk.’ – Genesis 2:2

‘Wat je ook doet, doe het tot eer van God, ook het eten en drinken.’ – 1 Korinthiërs 10:31

8) Discipline in volharding
De Bijbel spreekt veel over volharding.

‘Nu zo’n grote menigte van getuigen ons ziet en aanmoedigt, moeten wij alles afleggen wat ons hindert en ons bevrijden van de zonde die zich aan ons vastklemt. Wij moeten de wedstrijd voltooien die voor ons ligt, zonder op te geven. Daarbij moeten wij blijven kijken naar Jezus, die ons de weg wijst. Hij is het doel van ons geloof. Hij kon Zich aan het kruis laten slaan en de schande negeren, omdat Hij wist welke blijdschap Hem te wachten stond. En nu zit Hij aan de rechterzijde van de troon van God. Denk aan Hem die zoveel heeft doorstaan, zodat je niet verzwakt of onverschillig wordt.’ – Hebreeën 12:1-3

  • Leg alles af wat je hindert;
  • Bevrijd je van de zonde;
  • Voltooi de wedstrijd;
  • Geef niet op;
  • Blijf kijken naar Jezus;
  • Denk aan Hem;
  • Verzwak niet;
  • Word niet onverschillig.

9) Discipline in kerkgang
Je hoeft niet naar de kerk te gaan om een christen te zijn. Maar als je niet gaat, bouw je geen relatie op met je broeders en zusters. Ook groei je niet in je geestelijk leven en word je nooit geestelijk volwassen. Een toewijding aan het Lichaam van Christus is heel belangrijk om te groeien. En als je geen gemeente hebt, wie bezoekt je en zalft je met olie als je ziek bent? Wie draagt je kinderen op? Waar vier je het Heilig Avondmaal? Waar laat je je dopen? Waar trouw je? Enz.

‘Wij moeten ook niet uit onze samenkomsten wegblijven. Sommigen maken daar een gewoonte van, maar dat is niet goed. Wij moeten elkaar bemoedigen en waarschuwen, vooral nu wij zien dat het niet lang meer zal duren, voor de Here Jezus terugkomt.’ – Hebreeën 10:25

Vind daarom een goede kerk, schrijf je in en wijd je toe om aan dat huis te bouwen met heel je hart! Geef daar waar de Here je plaatst, je tijd, je energie, je talenten, je gaven, tot eer van God. En steun je kerk met je tienden en financiële support.

10) Discipline in geven
Hoe raken we niet verslaafd aan hebzucht en de aardse, materiële zaken? Door met heel je hart te geven van dat waarmee God je gezegend heeft, precies zoals de christenen in de eerste gemeente deden.

‘Wat zij deden, ging onze verwachtingen ver te boven. Zij gaven zichzelf, eerst aan de Here en, omdat God het wilde, ook aan ons.’ – 2 Korinthiërs 8:5

Geven zorgt ervoor dat geld geen macht over je krijgt. Aan de ene kant hoort geven een gewoonte te zijn. Maar aan de andere kant zou het ook iets spontaans moeten zijn, als reactie op de nood die er op dat moment is. En geven moet ook iets vreugdevols zijn!

‘Ieder moet voor zichzelf uitmaken hoeveel hij zal geven. Dwing niemand iets te geven, want dan doet hij het met tegenzin. God houdt ervan dat je met een blij hart geeft.’ – 2 Korinthiërs 9:7

‘Ik heb je steeds laten zien dat wij, door zó te werken, de armen tot steun moeten zijn. Denk maar eens aan de woorden van de Here Jezus. Hij zei dat geven beter is dan ontvangen.’ – Handelingen 20:35

Tot slot
Train jezelf dagelijks in deze belangrijke disciplines. Een laatste tip: vergeet niet waar je de kracht vandaan haalt om dit te doen. Paulus geeft het antwoord:

‘Maar wat ik ben, ben ik omdat God zo goed voor mij is geweest. En dat was niet tevergeefs, want ik heb harder gewerkt dan de andere apostelen. Toch heb ik dat niet zelf gedaan, maar God deed het door Zijn genade.’ – 1 Korinthiërs 15:10

Tags:
Next Post

Dit is mijn wonder: Johan