Zegen van God

Zegen van God!

God wil Zijn kinderen zegenen. Daarom staat de Bijbel vol met beloften die over zegen spreken. Maar de realiteit van het leven is dat je je niet altijd gezegend voelt. Als christen kun je ook tegenstand ervaren.

In het leven van een christen komen er momenten van tegenstand voor. Misschien vraag je je af: ‘Waarom gebeurt dit nu in mijn leven? Ik houd van God en dien Hem met heel mijn hart en leven. Maar waarom lijkt het alsof de hel tegen mij is losgebroken, terwijl mijn ongelovige buren al het geluk van de wereld lijken te hebben?’

Zulke momenten zijn frustrerend, maar laat je niet ontmoedigen door de momenten van tegenstand. Want denk er eens over na: waarom zou de duivel de ongelovigen lastigvallen, als ze al in zijn macht zijn? De boze weet dat zijn tijd kort is. Daarom is hij erop uit om iedereen die hem afwijst, te vernietigen. Hij stelt alles in het werk om de Gemeente van Jezus Christus te verwoesten. Maar ik heb goed nieuws! Jezus heeft gezegd dat de poorten van de hel de Gemeente niet zullen overweldigen, omdat deze op de Rots is gebouwd (Mattheüs 16:18). Ook belooft Hij ons:

‘In die tijd zal geen enkel wapen dat tegen je wordt opgeheven, succes hebben en elke leugen die in de rechtszaal tegen je wordt ingebracht, zul je kunnen weerleggen. Dat is de erfenis van de dienaars van de Here. Dit is de zegen die Ik je heb gegeven.’ – Jesaja 54:17

Josafats zegen

In 2 Kronieken 20 lezen we over koning Josafat. Hij diende God met zijn hart, ziel en verstand en deed wat goed was in Gods ogen. En daarom zegende God hem en zijn volk.

De hele wereld is constant op zoek naar zegen en geluk. Ze zoeken het in geld, werk, relaties enzovoort. Maar wat ze vinden, wordt in moeilijke situaties stukgeslagen. Maar de bron van blijvend geluk en blijvende zegen vinden we wanneer we God zoeken en Jezus blijven volgen. Wanneer God ons zegent, breekt de hel tegen je los, omdat de duivel jaloers is op je zegen.

Dit zien we ook in het leven van Josafat. De Moabieten, de Ammonieten en een gedeelte van de Meünieten trokken samen tegen hem op. Zij zagen de voorspoed en de zegen die op het volk van God en Josafat rustten en zeiden: ‘Wij willen dat ook hebben.’

De wapenrusting

De legers hadden Josafat niet de oorlog verklaard, maar wilden het land zonder waarschuwing innemen. Ook de duivel zal je niet vertellen hoe en wanneer hij je leven zal binnendringen. Paulus schreef daarom:

‘Bewapen je dus met al Gods wapens om je te kunnen verdedigen als de vijand aanvalt. Dan zul je, na grote dingen te hebben gedaan, ongeslagen uit de strijd tevoorschijn komen.’ – Efeziërs 6:13

In Efeziërs 6:12-18 lezen wij over de wapenrusting van God. Wanneer de duivel komt, hoeven wij niet bang weg te rennen. Want als wij het zwaard in onze ene hand hebben en het schild in onze andere hand, dan val je hem aan met je zwaard en doof je zijn vurige pijlen met je schild. Zo breng je de duivel waar hij hoort: onder je voeten!

De drie legers trokken op, terwijl Josafat en zijn volk druk bezig waren de Here te dienen. Dit geweldig grote leger wilde Josafat beroven van de zegen die God hem gegeven had.

Weet dat jij een zoon of dochter van God bent en dat God veel zegen voor je heeft! Sommige christenen missen de zegen, omdat ze voortdurend klagen en mopperen. Maar dat is geen goede houding. Wanneer je Gods kind bent, dan ben je al gezegend. Dit is juist de reden waarom de duivel in opstand komt en je van Gods zegen wil beroven.

Praat met God

Uiteindelijk kwam Josafat erachter dat de legers tegen hem waren opgetrokken. Hij was hierdoor bang geworden. Terwijl hij de vijand niet eens had gezien, maar alleen van hen had gehoord.

Misschien heb jij, net als Josafat, last van angst en vrees. Neem dan een voorbeeld aan hem. Hij kroop niet klagend in een hoekje. Hij zei niet: ‘Waarom gebeurt dit nu? Ik ben toch een kind van God? Ik verdien dit helemaal niet!’ Nee! Direct nadat Josafat angstig werd, lezen wij dat hij besloot om de Here te raadplegen.

Josafat reageerde heel tegenstrijdig op wat er gebeurde. Hij riep het volk op om te vasten en zei dat het tijd was om te bidden. Veel mensen begrijpen dit niet. Ze denken: hij kon zich beter gaan voorbereiden op de strijd; plannen maken enzovoort. Maar Josafat kende God. Wat hij deed, was wijsheid!

Josafats gebed

In het midden van het volk bad Josafat tot God en zei:

‘O Here, God van onze voorouders, de enige God in de hemel, Heerser over alle koninkrijken op aarde, U bent zo machtig en hebt zoveel kracht. Wie kan het tegen U opnemen? O onze God, hebt U de vroegere inwoners van dit land niet verdreven toen Uw volk hier aankwam? En hebt U dit land niet voor altijd aan de nakomelingen van Uw vriend Abraham gegeven? Uw volk vestigde zich hier en bouwde deze tempel voor U, in oprecht vertrouwen dat wij in een tijd als deze – waarin wij oog in oog met oorlog, ziekten of hongersnood staan – voor deze tempel en voor U kunnen gaan staan, want U woont hier in deze tempel. Wij roepen tot U dat U ons zult horen en ons zult redden. Kijk wat de legers van Ammon, Moab en het gebergte Seïr doen. U wilde niet dat onze voorouders die landen zouden binnenvallen toen zij uit Egypte kwamen. Daarom trokken zij eromheen en vernietigden hen niet. Maar kijk nu eens wat onze beloning is. Zij komen hier met de bedoeling ons te verjagen uit het land dat U ons hebt gegeven. O onze God, wilt U hen veroordelen? Wij hebben immers niet de kracht het tegen dit grote leger op te nemen? Wij weten niet wat wij moeten doen, maar onze ogen zijn op U gericht.’ – 2 Kronieken 20:6-12

Gelovig gebed

Verwacht Gods hulp, want Hij zal je helpen en je zegenenJosafat bad geen klagend of ongelovig gebed. Nee! Hij bad tot God met vrijmoedigheid en autoriteit. Natuurlijk is er een tijd dat wij ons hart huilend bij God uitstorten en Hem onze moeilijkheden, verdriet, angsten en ellende bekendmaken. Maar beste lezer, er is ook een tijd dat wij moeten stoppen met jammeren en God met vrijmoedigheid tegemoet moeten gaan. Wij moeten Zijn hulp verwachten, want al weten we niet hoe Hij het zal doen; het enige wat wij weten, is dat Hij het zal doen!

Lofprijs voor de strijd is gewonnen

Daarna lezen wij:

‘Terwijl de mannen uit alle delen van Juda met hun vrouwen en kinderen daar voor de Here stonden, kwam de Geest van de Here over een van de mannen die daar stond. Het was Jachaziël … ‘Luister naar mij, mensen van Juda en Jeruzalem, en u ook, koning Josafat,’ riep hij. ‘De Here zegt: ‘Wees niet bang! Laat de angst voor dit grote leger je niet verlammen. Want dit is niet jouw strijd, maar de strijd van God.’’ – 2 Kronieken 20:13-15

Toen Josafat bad, reageerde God. Ik vind het geweldig om te weten dat God dit ook tegen jou en mij zegt. Hij zal voor ons strijden en we hoeven niet bang te zijn. Omdat we dit weten, kunnen we God aanbidden en zeggen dat Hij kan doen wat Hij wil.

Nadat God hen de overwinning had toegezegd, begonnen Josafat en het hele volk God te loven. Ze trokken zelfs op naar het strijdveld met lofprijs. De koren en muziekspelers liepen zingend en aanbiddend voor het leger uit. Ze zongen:

‘Loof de Here, want Zijn goedheid en liefde duurt tot in eeuwigheid.’ – 2 Kronieken 20:21

Lezer, dit is een mooie les waarvan we veel kunnen leren. De duivel is listig en hij wil je vreugde en overwinningslied stelen. We moeten leren om in moeilijke tijden onze vreugde en vrede te behouden, door Jezus Christus.

Doe een stap achteruit

Op een dag kwam er een vrouw naar mij toe en zei: ‘Broeder Schambach, ik heb alles gedaan wat ik kon doen, maar mijn man is nog steeds niet gered. Ik ben zo moe van het strijden.’ Toen antwoordde ik haar: ‘Jij hebt alles gedaan? Laat hem met rust en laat de Heilige Geest het van je overnemen!’

Leer om op de juiste tijd een stap achteruit te doen en te zeggen: ‘Heilige Geest, ga Uw gang.

Wanneer we zelf proberen in te grijpen, maken we er een zooitje van. Maar de Heilige Geest weet precies hoe Hij iemand naar het kruis moet trekken. We moeten leren om God Zijn gang te laten gaan. Leer om op de juiste tijd een stap achteruit te doen en te zeggen: ‘Heilige Geest, ga Uw gang.’

‘Wees niet bang! Laat de angst voor dit grote leger je niet verlammen. Want dit is niet jouw strijd, maar de strijd van God.’ – 2 Kronieken 20:15

God ging voor Josafat en het volk uit. Want terwijl zij aan het loven en prijzen waren, zorgde God ervoor dat de legers die tegen Israël optrokken, elkaar vernietigden. Hierdoor hadden Josafat en het volk de overwinning, zonder zelf te hoeven vechten.

Na de overwinning was de buit zo groot dat ze het niet eens allemaal konden dragen. Ze hadden drie dagen nodig om alles te verzamelen. En op de vierde dag gingen zij terug om de Here te loven en te prijzen voor de overwinning. Deze overwinning was zo wonderlijk dat de omringende volken bang waren voor God en Josafat met rust lieten.

Zie op God

Als je op dit moment strijd hebt in je leven, die je zelf niet kan overwinnen, houd dan vast aan God! Hij zal jou redden. Onthoud dat God nooit te laat komt en dat anderen God zullen eren voor wat Hij voor jou heeft gedaan.

Jij bent gezegend, omdat je Gods kind bent. Zijn zegeningen zullen jou alle dagen van je leven volgen, als je Hem door alles heen gehoorzaamt.

Lees ook: ‘De sleutel tot al jouw zegeningen’

Tags:
Next Post

Jezus ziet jou!