Bid-en-ontvang

Bid en ontvang

God vraagt van ons dat we naar Jezus blijven kijken, terwijl we geloven en volharden in het bidden. Hij zegt dat we AL onze zorgen aan Hem mogen geven. En Hij zoekt mensen die vrijmoedig willen bidden en pleiten voor de wereld vandaag.

De sleutel tot Gods zegen
‘Luister, Ik sta voor de deur en klop. Als iemand Mij hoort en de deur opendoet, zal Ik bij hem binnenkomen. Dan zullen wij samen eten, hij met Mij en Ik met hem.’ – Openbaring 3:20

Ik weet niets wat méér licht werpt op het gebed, dan deze krachtige uitspraak van Jezus Christus. Het is de sleutel die de deur opent om Gods zegeningen te ontvangen. Het leert ons dat het niet ons gebed is dat Jezus beweegt. Nee, het is Jezus Zelf die ons beweegt tot gebed!

Geef jouw zorgen aan God
‘Laten wij daarom vrijmoedig naar de troon van God gaan om van Hem genade te ontvangen, om hulp te krijgen, juist in die ogenblikken dat wij het moeilijk hebben.’ – Hebreeën 4:16

Vrijmoedig bidden is nodig om van God te ontvangen. Het is de ademtocht van onze ziel. Zoals lucht onmerkbaar stil in ons opgenomen wordt als we ademhalen, zo komt Jezus onmerkbaar in ons hart en doet daar Zijn werk als we bidden. Hij noemt dit: ‘maaltijd met ons houden’, of: ‘samen eten’.

Het is door gebed dat wij een gelukkig en nauw contact met de Vader kunnen hebben. Bidden is Jezus toegang geven tot onze noden. Jezus zegt:

‘Geef al jouw zorgen en problemen over aan God, want Hij houdt van jou en zorgt voor jou.’ – 1 Petrus 5:7

In gebed mogen wij onze zorgen aan Jezus overgeven. Want Hij is Degene die door Zijn volbrachte werk uitkomst kan geven. Daarom zegt Paulus:

‘De Here is dicht bij jou. Maak je nergens zorgen over, maar bid voor alles en vraag God wat je nodig hebt, dankbaar voor alles wat Hij doet.’ – Filippenzen 4:6

God belooft ons dat als we dit doen, we Zijn bovennatuurlijke vrede ervaren en Hij ons hart en onze gedachten zal beschermen.

De koperen slang
Toen Israël in de woestijn tegen God gezondigd had, stuurde God vurige slangen, waardoor velen stierven. In benauwdheid en angst vernederde het volk zich en riep tot God om genade. Altijd als het volk zich bekeerde en vernederde, had God medelijden met het opstandige volk.

God gaf Mozes de opdracht om in het midden van het kamp een koperen slang op te richten. Alles wat het volk hoefde te doen als ze gebeten waren door de slangen, was te kijken naar de koperen slang. Hiervoor was een handeling van geloof en gehoorzaamheid nodig. Dan ontvingen ze genezing van het dodelijke gif van de slangenbeet. Jezus zegt:

‘Zoals Mozes in de woestijn een koperen slang omhoog hield, zo moet ook Ik, de Mensenzoon, omhoog geheven worden, opdat ieder die in Mij gelooft, eeuwig leven zal hebben.’ – Johannes 3:14

Door in geloof en gehoorzaamheid naar Jezus te kijken, zullen wij ook ons wonder ontvangen! Jezus heeft het gif van onze zonden gedragen in Zijn Lichaam.

Wees een voorbidder
Meer dan ooit hebben wij mannen en vrouwen, jongens en meisjes nodig die niet alleen voor zichzelf bidden, maar juist ook voor deze wereld in nood en voor onze broeders en zusters wereldwijd. God zei:

‘Ik heb tevergeefs gezocht naar iemand die de muur van rechtvaardigheid weer zou kunnen opbouwen, iemand die op de bres zou kunnen staan om u te beschermen tegen Mijn vernietigend oordeel. Maar Ik heb niemand gevonden.’ – Ezechiël 22:30

Als we denken aan ons land, waar zo veel dingen zijn binnengeslopen die tegen Gods Woord ingaan, dan kunnen we niet anders dan God om genade roepen. De voorbidder beweegt God en kan hierdoor zelfs maken dat God van gedachten verandert! Daarom… bid zonder ophouden en ontvang in Jezus’ naam wat God in Zijn Woord beloofd heeft!

Lees ook: ‘Bid in de Geest’

Tags: