Boodschap - De kracht van positief gebed

De kracht van positief bidden

Wat is bidden eigenlijk? Bidden is niet alleen maar vragen. Het brengt ons in gemeenschap met God.

Verschillende soorten gebed
Er zijn verschillende soorten van gebed. Zo is er het zondaarsgebed. Wanneer iemand dit bidt met een oprecht hart, wordt het zondaarsgebed altijd verhoord door God.

Belangrijk is ook het positieve gebed van hen die Jezus al als hun Redder hebben aangenomen. Maar nooit zal iemand positief kunnen bidden, als hij of zij niet weet of men naar Gods wil bidt. En om Gods wil te kennen, moeten we de Bijbel lezen. De Bijbel is Gods wilsbeschikking, Zijn testament.

Gebed voor genezing
Toen het volk Israël Egypte verlaten had, maakte God Zijn wil bekend als het gaat om de gezondheid van hun lichaam. Hij gaf de belofte: ‘Ik, de HERE, ben jullie Heelmeester.’ Maar wel onder de voorwaarde dat men Hem zou dienen.

Als deze belofte gold voor het Oude Testament, dan geldt zij zeker voor het Nieuwe Testament. Het Nieuwe Testament spreekt namelijk van zoveel betere dingen dan het Oude. Om positief om genezing te kunnen bidden, moet je zeker weten of dit Gods wil is.

Als je geen zekerheid hebt wat de wil van God is, zal er altijd ruimte zijn voor twijfel. En twijfel is de vijand van ons geloof. We ­hebben geloof nodig om van God te ontvangen. ­De Bijbel zegt:

‘Als iemand niet gelooft, kan God niet tevreden over hem zijn.’ – Hebreeën 11:6

Toen een melaatse in Mattheüs 8 bij Jezus kwam, zei hij: ‘Als U het wilt, kunt U mij genezen.’ De man had geen twijfel dat Jezus bij machte was hem te genezen van een ongeneeslijke ziekte. De man zei: ‘U kunt het, als U het wilt.’ En Jezus antwoordde: ‘Ik wil het. Word weer gezond.’

Het gelovige gebed
Ons geloof is gebaseerd op Gods Woord. God is geen man, dat Hij zou liegen. Wij geloven dus in gezondheid, kracht in zwakheid, uitkomst voor onze persoonlijke noden, omdat de Bijbel het zegt. En God bevestigt Zijn Woord, door Zijn Geest die in ons woont.

Een gelovig gebed hoeft geen lang gebed te zijn. Toen koning Asa in grote nood was, bad hij een kort gebed van 45 woorden:

‘Och HERE, het is voor U eenvoudig ons te helpen. Help ons, HERE, onze God. Wij vertrouwen erop dat U ons redt en in Uw naam gaan wij deze enorme overmacht te lijf. Laat niet toe dat gewone stervelingen proberen iets tegen U te ondernemen.’ – 2 Kronieken 14:11

Het gebed was kort, ernstig, persoonlijk, vertrouwend en positief. Koning Asa erkende Gods kracht en hij dacht aan Gods eer. En zijn gebed werd helemaal beantwoord! In 2 ­Kronieken 14:12-15 lezen wij dat de vijand totaal verslagen werd.

De profeet Elia had door het geloof in Gods Woord de overwinning in zijn hart. Hij bad een kort, positief gebed:

‘O HERE, God van Abraham, Isaak en Israël, laat vandaag zien dat U de God van Israël bent en ik Uw dienaar ben, laat zien dat ik dit alles op Uw bevel heb gedaan! O HERE, geef mij antwoord. Verhoor mijn gebed, zodat deze mensen zullen erkennen dat U God bent en dat U hen tot U Zelf terugbrengt.’ – 1 Koningen 18:­­36-37

Toen daalde het vuur op het offer neer, en Elia rekende af met de vijand.

Lieve lezer, heb geloof in God. Lees de Bijbel, geloof de Bijbel en doe wat de Bijbel zegt. Dan zul je een overwinnaar zijn!

Tags:
Next Post

Recept: Valentijnshart