De-ongetelde-miljoenen

De ongetelde miljoenen

Ongetelde miljoenen mensen in deze wereld hebben nog nooit over Jezus Christus gehoord. God roept ons vandaag op om onze krachten te bundelen, want de velden zijn wereldwijd rijp om de oogst van zielen binnen te halen.

De vorst van de duisternis
‘Ze moeten onmiddellijk gestopt worden!’ brulde satan, terwijl hij zijn vuisten balde. ‘Gebruik elk middel dat tot jullie beschikking staat!’ De vorst van de duisternis ontstak in grote woede met het horen van het rapport van zijn medewerkers. Zij vertelden hem dat een paar vrijmoedige evangeliepredikers in enkele van zijn grootste bolwerken evangelieboodschappen brachten, en dat daardoor in die plaatsen grote onrust en opschudding kwam.

Eén van de gevallen engelen naast hem kwam heel voorzichtig naar voren, boog zich diep neer en zei: ‘Majesteit, wij zijn juist heel succesvol geweest en hebben sommige heel begaafde evangeliepredikers weten te stoppen, door hen in tijden van zwakte heel subtiel te verleiden. Ik hoef u niet te vertellen dat wij daarmee onherstelbare schade hebben aangericht aan hun naam, bediening en het evangelie. En majesteit, zij die ons de meeste last bezorgen, hebben onze volle aandacht. Wij houden hen voortdurend in de gaten.’

De boze vorst, die zich een beetje had hersteld van zijn grote woede-uitbarsting, onderbrak hem en zei: ‘Denk eraan: we moeten vooral die vrijmoedige evangeliepredikers stoppen, die het evangelie overal prediken. Eeuwenlang zijn we erin geslaagd om die evangelisatieacties te beperken tot kerkdiensten. Dat is een van onze meest sluwe zetten geweest.’

Een andere gevallen engel riep: ‘Behalve in 1958 op het Malieveld in Den Haag.’ Oeps! Het gezicht van de vorst van de duisternis vertrok met het horen van deze kreet. ‘Luister, jullie moeten te allen tijde alle mogelijke middelen aangrijpen om die vervelende mannen te stoppen, koste wat het kost.

Maar… er is nog een grotere bedreiging: dat zijn de predikers die hun invloed gebruiken om de grote massa te mobiliseren tegen ons. Zij zijn heel behendig in het omzeilen van onze tactieken. Ze zijn in staat om mensen samen te binden om het evangelie te verspreiden via onze grote multimedia-instrumenten. Dit móét gestopt worden!

Jullie weten net zo goed als ik dat die vervelende mannen elke dag terrein winnen. Veroorzaak allerlei misverstanden en bewerk ze allemaal, als de evangelieboodschap maar gestopt wordt. Laat ze met elkaar vechten, maar niet tegen ons! En zorg er vooral voor dat er geen geld beschikbaar gesteld wordt om het evangelie te verspreiden.

Daarmee bind je hun handen en voeten. Ik word altijd blij als er geen geld beschikbaar is om het evangelie te verspreiden. Vooral die vent die elke werkdag op Family7 het evangelie brengt aan onze gevangenen, op ons grondgebied nog wel! Waar haalt hij toch telkens het lef vandaan?

Wat heb ik een gruwelijke hekel aan die vent en al die mensen die hem hierin steunen. Hij blijft maar doorgaan. Die vent heeft een granieten kop. Hij is een nagel aan mijn doodskist. We moeten alles op alles zetten om hem te stoppen en ervoor te zorgen dat hij zijn krachten niet kan bundelen.

Want als hij dat niet kan doen, is er ook geen geld. En geen geld, geen evangelie. Ik waarschuw jullie: onze enige vrijheid om hier op aarde te regeren, is als we dit soort figuren weten te stoppen met het brengen van het evangelie. Jullie weten heel goed wat er gebeurde toen ‘Hij’ de eerste keer kwam.’

Bij deze verwijzing greep een zichtbare angst en vrees alle gevallen engelen uit het rijk van de duisternis aan, met inbegrip van de spreker zelf. Bevend en boos zei de duistere gevallen engel: ‘Toen konden we Zijn komst niet tegenhouden, wat we ook probeerden. Maar Zijn tweede komst is anders. Zijn tweede komst zal niet plaatsvinden, tenzij alle mensen het evangelie hebben gehoord. Dat waren Zijn eigen woorden!’

Een paar feiten
Even wat feiten op een rij over de wereldbevolking, ofwel het totaal aantal mensen op aarde. In 1804 telde de wereldbevolking 1 miljard mensen, in 1987 5 miljard, en op 31 oktober 2011 schatte de Verenigde Naties de wereldbevolking op 7 miljard mensen. Elke dag komen er zo’n 210.000 mensen bij. Maar… heb je er wel eens bij stilgestaan dat er elke 24 uur honderdduizenden mensen de eeuwigheid ingaan? Waar brengen zij de eeuwigheid door?

Toen Jezus Christus de grote mensenmassa zag, lezen we:

‘Hij was diep geroerd toen Hij zag hoe de mensen afgemat waren en zich geen raad wisten. Zij leken op een kudde schapen zonder herder. ‘Wat moet er toch veel geoogst worden!’ zei Hij tegen Zijn leerlingen. ‘En wat zijn er weinig arbeiders!” – Mattheüs 9:36-37

De vraag is: wie zal deze oogst binnenhalen? Heb je je wel eens afgevraagd: wat doe ík om dit doel te bereiken? Kan Jezus het volgende tegen jou zeggen:

Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven. Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt Mij in uw huis uitgenodigd. Ik had niets om aan te trekken en u hebt Mij kleren gegeven. Ik was ziek en u hebt Mij opgezocht. Ik zat in de gevangenis en u bent bij Mij geweest.’ Deze goede mensen zullen vragen: ‘Here, wanneer hebben wij gezien dat U honger had en hebben wij U te eten gegeven? Of dat U dorst had en hebben wij U te drinken gegeven? Of dat U een vreemdeling was en hebben wij U geholpen? Of dat U niets had om aan te trekken en hebben wij U kleren gegeven? En wanneer was U ziek of zat U in de gevangenis en hebben wij U bezocht?’ Ik zal tegen hen zeggen: ‘Toen u dit voor één van Mijn minste broeders hebt gedaan, deed u het voor Mij.– Mattheüs 25:35-40

Ongetelde miljoenen
Wat moet er gebeuren om al die ongetelde ­miljoenen mensen te bereiken met het evangelie van Jezus Christus van Nazareth? Waarom staan wij daar zo weinig bij stil? En waarom willen we de feiten niet ­onder ogen zien?

De feiten wijzen op een donkere toekomst. Een toekomst met een hele hoop ­goddeloze idealen. Een toekomst die niet ver weg is, tenzij wij het prediken van het ­evangelie prioriteit geven. Jezus heeft ons als Zijn kinderen allemaal, niemand uitgezonderd, de o­pdracht gegeven om alle mensen op aarde over Hem te vertellen. Jezus zei:

‘Ga er daarom op uit om alle volken tot Mijn leerlingen te maken.’ – Mattheüs 28:19

Honderden miljoenen mensen in deze wereld hebben nog nooit gehoord dat er een beter leven is. Ze zijn er, overal! Miljoenen, en nog eens ongetelde miljoenen. Zullen ze naar jou luisteren en hun leven veranderen als je tot hen spreekt? JA! Zij zullen huilen en springen van blijdschap als je hen een betere weg laat zien.

Alles in mijn leven, in mijn gezin, in mijn familie en op het kantoor van de Stichting Johan Maasbach Wereldzending is in beweging om het evangelie van Jezus Christus te verkondigen in Nederland, Europa en de hele wereld. Maar lieve mensen, het is allemaal nog niet genoeg. We doen te weinig en we moeten méér doen!

De mens zonder Jezus Christus
Ik ben in India, Afrika, Suriname, Indonesië enz. op het zendingsveld geweest. Mijn broer, John T.L. Maasbach, is in vele tientallen landen geweest om het evangelie te prediken. Mijn vader, wijlen evangelist Johan Maasbach, ook. Wij hebben hun polsslag gevoeld. Wij hebben met hen gegeten. We hebben gezien hoe hongerig en dorstig ze zijn naar het evangelie van Jezus Christus. We hebben hun liefde en warmte gevoeld. We hebben hun godsdiensten en rituelen meegemaakt. Ja, we hebben onder hen gewoond, geleefd en gewandeld. De mens zonder Jezus Christus is niet gelukkig.

Voortdurend lijdt de mens onder de macht van boze geesten van zonde, ziekte, demonen en angst en vrees. Zij doen de gekste dingen om die boze geesten gunstig te stemmen. De mens zonder God heeft geen rust, blijdschap en vrede. Alle mensen in de wereld hebben het recht om Jezus Christus, Gods Zoon, te leren kennen. Net als jij en ik eens het evangelie hebben gehoord. Daarom zegt Jezus:

‘Trek de wereld in en vertel aan de hele schepping het goede nieuws over Mij.’ – Marcus 16:15

Onze krachten bundelen
Lieve mensen, God roept jou door middel van deze boodschap en zegt: ‘Kijk eens rond; overal zijn de velden rijp voor de oogst.’ Laten we vandaag onze krachten bundelen. Bid het gebed met mij mee!

Gebed

‘Vader in de hemel, dank U voor Uw liefde en genade voor alle mensen. U hebt Uw enige Zoon, Jezus Christus, gestuurd om voor ons te sterven aan het kruis van Golgotha. Here, help ons om samen deze boodschap in de wereld te brengen. Dat we zullen samenwerken en onze krachten zullen bundelen om in Nederland, Europa en de wereld het goede nieuws te brengen. Here, doe op dit moment ook het wonder van genezing, verlossing en bevrijding voor een ieder die een punt van contact maakt door dit gebed mee te bidden. Ontvang nu jouw wonder in Jezus’ naam. Amen!’

Tags: