De-verloren-glorie

De verloren glorie

In het Oude Testament lezen wij dat de bron van Israëls kracht en glorie lag in de tegenwoordigheid van de levende God, die door de ark in hun midden was. Ook vandaag kunnen we als Kerk van Jezus Christus niet zonder de manifestatie en tegenwoordigheid van de Heilige Geest.

‘Samuël gaf deze woorden door aan het volk Israël. De Israëlieten hadden hun kamp opgeslagen bij Eben-Haëzer en de Filistijnen lagen bij Afek. In de slag die volgde, versloegen de Filistijnen de Israëlieten en doodden zo’n vierduizend man. Daarna keerde het Israëlitische leger terug naar het kamp, waar de leiders zich afvroegen waarom de Here had toegelaten dat zij werden verslagen. ‘Laten wij de ark van het verbond met de Here vanuit Silo hierheen brengen,’ besloten zij. ‘Als wij hem meenemen wanneer we oorlog voeren, zal God bij ons zijn en ons zeker bevrijden van onze vijanden.’ Dus lieten zij de ark van het verbond met de Here , die boven de cherubs troont, uit Silo halen. Chofni en Pinechas, de zonen van Eli, begeleidden de ark. Toen de Israëlieten de ark zagen aankomen, ontstond er zo’n gejuich dat de aarde dreunde!’ – 1 Samuël 4:1-5

Toen de ark arriveerde, waren de Israëlieten ervan overtuigd dat ze de oorlog zouden winnen. En opnieuw trokken ze op tegen de Filistijnen. Maar weer verloren zij de strijd. Alleen deze keer was de nederlaag zeer groot. De eerste keer waren ze 4.000 man verloren, maar deze keer werden er 30.000 man gedood.

Wat een afslachting! Wat een nederlaag! Maar het erge was dat het hier niet ophield. Tijdens deze strijd werd de ark van het verbond, waar de glorie van Gods tegenwoordigheid was, door de Filistijnen gestolen. Israël verloor dus niet alleen 30.000 man, maar óók zijn kracht en glorie.

Israëls kracht en glorie lagen in de tegenwoordigheid van de levende God, die door de ark in hun midden was. Maar de ark bracht hen geen voordeel in de strijd, omdat Israël en zelfs de priesters (de zonen van priester Eli) in grote zonde leefden (1 Samuël 2:12-13).

Als we verder lezen, lezen we dat de oude priester Eli aan de kant van de weg zat en zich grote zorgen maakte over de ark van de Here. Hij kon maar aan één ding denken: Hoe staat het met de ark van het verbond? Is de ark van de Here veilig? Terwijl Eli daar zat, hoorde hij een vreselijk gehuil en geschreeuw. De boodschapper kwam met het nieuws van het slagveld en hij vertelde over de grote nederlaag en dat Eli’s beide zonen zijn gedood.

Wat was dit een vreselijk nieuws: 30.000 dood, waaronder ook zijn eigen vlees en bloed. Maar er staat geschreven dat toen de boodschapper vertelde wat er met de ark was gebeurd, Eli achterover van zijn stoel viel, zijn nek brak en stierf (1 Samuël 4:18).

Wat een droevig verhaal. Wanneer wij dit verhaal lezen, dan moeten wij nadenken over de staat van ons eigen leven. De Bijbel zegt:

‘Dat is allemaal met hen gebeurd om een voorbeeld te stellen. En het is opgeschreven als een waarschuwing voor ons, die in het einde van de tijd leven.’ – 1 Korinthiërs 10:11

Lieve lezer, is de ark van het nieuwe verbond, Jezus Christus, aanwezig in jouw leven? Is Jezus’ tegenwoordigheid en Zijn opstandingskracht met je? Of mis je Jezus in je leven doordat Hij door de vijand is weggeroofd? Het is zeer droevig dat satan de ark van het nieuwe verbond uit veel levens en kerken heeft weggeroofd. Daar waar de ark niet aanwezig is, ontbreken de wonderbare kracht en aanwezigheid van Gods Heilige Geest. Veel kerken hebben hun glorie en kracht verloren, want uitingen van de Heilige Geest ontbreken, zoals:

  • De bovennatuurlijke kracht van God om te genezen, te verlossen en te bevrijden.
  • De doop met de Heilige Geest en het spreken in nieuwe tongen.
  • Het functioneren van de gaven van de Geest in de verschillende bedieningen.
  • De Bijbelse lofprijs en aanbidding met het opheffen van handen, het gebruiken van muziekinstrumenten enzovoort.

Satan heeft de ark op veel plaatsen weggeroofd, omdat hij ons wijsmaakt dat deze dingen niet meer voor vandaag zijn. Moet de kerk van Jezus Christus zichzelf niet eens goed onderzoeken? Moet de kerk niet dezelfde woorden uitspreken als Gideon in zijn tijd:

‘Waar zijn dan al de wonderen waarvan onze voorouders ons hebben verteld, zoals toen de Here ons volk uit Egypte leidde?’ – Richteren 6:13

Is dit niet de toestand van de kerk van vandaag? Waar zijn de wonderen? Waar zijn de tekenen? Waar is de kracht die de ark van het Nieuwe Testament met zich meebrengt?

Het probleem is dat ‘de ark van de Here’ op veel plaatsen ontbreekt. En veel mensen, ook priesters en dominees, hebben hun ogen door satan laten verblinden. Er is ook veel zonde de kerk binnengedrongen, waar de kerkleiders schuld aan hebben.

Ik geloof dat één van de redenen van de geestelijke armoede op veel plaatsen is: het verwerpen van de Bijbelse voorschriften, de gaven van God en het vasthouden aan godsdienstige tradities die mensen gebonden houden. Dit is heel droevig.

Maar prijs God: Hij is liefdevol, genadig en geduldig, zoals staat in Nehemia 9:17. Verder zegt de Bijbel:

Als je door de Zoon van God wordt bevrijd, zul je werkelijk vrij zijn.’ – Johannes 8:36

In Handelingen lezen wij over de eerste gemeente (de kerk). In de bovenkamer werden 120 mensen vervuld met de Heilige Geest en zij spraken in nieuwe tongen. Hierdoor predikte Petrus onder de zalving van de Heilige Geest het evangelie. Het resultaat was dat er op één dag 3.000 zielen tot Jezus kwamen.

In Handelingen 3 lezen we dat Petrus en Johannes bij de tempel een verlamde bedelaar genazen. Petrus zei:

‘Zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u: in de Naam van Jezus Christus de Nazarener, sta op en ga lopen!’ – Handelingen 3:6

En het resultaat was dat er nog 2.000 zielen tot Jezus kwamen (Handelingen 4). In Handelingen 8 kunnen we lezen dat de mensen uit de hele stad Samaria zich verblijdden en er gebeurden veel wonderen en tekenen.

Is de glorie van God veranderd? Is de kracht God veranderd? Nee! Want de Bijbel zegt:

‘Ik, de Here, ben niet veranderd.’ – Maleachi 3:6

‘Jezus Christus was, is en blijft voor altijd Dezelfde.’ – Hebreeën 13:8

Koning David nam er geen genoegen mee dat de ark niet bij het volk van God aanwezig was. Daarom nam hij het besluit om de ark terug te halen.

Vandaag zien we dat veel kerken niet meer tevreden zijn zonder de manifestaties van de Heilige Geest. En we ervaren dat ‘de ark’ op veel plaatsen weer wordt teruggebracht. Over de hele wereld zijn er kerken die een heerlijke opwekking en doorbraak ervaren. Dit gebeurt gelukkig ook in Nederland.

God kan en wil je leven, je huwelijk en je gezin herstellen. En voor de dominee die dit leest: God wil Zijn gemeente, waar u dient, herstellen en u daarvoor gebruiken! Maar … hoe staat het met de Ark: Jezus Christus? Staat Hij centraal in uw gemeente? God zegt:

‘Als Mijn volk zich vernedert en bidt, Mij weer zoekt en breekt met zijn zondige praktijken, dan zal Ik vanuit de hemel luisteren, zijn zonden vergeven en het land weer gezond maken.’ – 2 Kronieken 7:14

En dat is precies wat God vandaag wil doen, voor jou en Zijn hele Gemeente.

Lees ook: ‘Pinksteren is essentieel!’

Tags: