Zonde

De zonde

Als mens hebben we allemaal te maken met zonde. Zonde wordt ons aangeboden als een prachtig ingepakt cadeau, maar de inhoud is zo vies als ongedierte. Zonde is net zo verslavend en dodelijk als drugs. Het belooft een vriend voor je te zijn, maar eigenlijk is het je vijand.

Als christenen hebben we het vaak over zonden. Tegelijkertijd kan het een gevoelig onderwerp voor ons zijn. Wij, als christenen, hebben de opdracht gekregen om zoveel mogelijk mensen te vertellen dat Jezus is gekomen om ons te redden van de zonde.

Zonde is voor veel christenen een valkuil, waardoor ze struikelen en de wil van God uiteindelijk missen. Als wij zondigen, dan zijn wij ongehoorzaam aan Gods wet en Zijn wil. De zonde heeft grote gevolgen voor de mens. De liefde en het begrip voor elkaar neemt af. Ook beseffen steeds minder mensen dat God leeft, waardoor ongehoorzaamheid aan Zijn wet toeneemt. Maar het grootste gevolg van de zonde is de dood.

‘HET GROOTSTE GEVOLG VAN DE ZONDE IS DE DOOD.’

Wat is zonde?

In het woordenboek wordt zonde omschreven als: ‘iedere vrijwillige overtreding van goddelijke of morele wetten’. Zonde is iets doen wat verkeerd is, waardoor je je schuldig voelt of zou moeten voelen. De Bijbel zegt dat zonde overtreding is van Gods wetten. Alles wat niet naar Zijn wil is, is zonde.

Elk mens is geboren met zonde, doordat we nakomelingen zijn van Adam. De Bijbel zegt:

‘Ik weet dat ik vanaf mijn geboorte al een zondaar ben, ja zelfs vanaf het moment van mijn bevruchting.’ – Psalm 51:7

Zelfs als kind hebben we te maken met het zondeprobleem. Want op een gegeven moment besef je als kind wat goed en slecht is. Elke dag moeten we weer beslissingen nemen en kiezen tussen goed en slecht.

‘WE HEBBEN ALLEMAAL GEZONDIGD EN ZIJN SCHULDIG.’

Veel mensen denken dat alleen mensen die hele slechte dingen doen, zondaren zijn. Maar dat is niet waar. Elk mens heeft wel eens iets slechts gedaan. We zijn allemaal schuldig aan iets.

‘Alle mensen hebben gezondigd en missen daardoor Gods nabijheid.’ – Romeinen 3:23

Zonde is niet alleen iets wat je doet. Het kan ook zijn dat je zondigt door iets niet te doen, wat je eigenlijk wél had moeten doen. Hier houdt het helaas nog niet op, want er zijn soms ook nog zonden die diep in ons hart verborgen zijn. De Bijbel zegt dat al het onrecht zonde is.

Zonde in de hemel

De eerste zonde werd gedaan in de hemel. God had Zijn engelen met een vrije wil geschapen. God had onder andere een cherub (engel) gemaakt, die er perfect uitzag. Hij was bedekt met verschillende edelstenen, muziekinstrumenten waren deel van hem en hij was wijs.

Deze beschermende engel was zó mooi, dat het ondenkbaar was dat dit prachtige wezen zou uitgroeien tot een leugenaar en mensenmoordenaar. De Bijbel zegt over hem:

‘U was volmaakt in alles wat u deed, vanaf de dag dat u werd geschapen tot op het moment dat het kwaad in u werd aangetroffen. Door uw wereldwijde handel werd u steeds meer besmet door onrechtvaardigheid en zondigde u. Daarom verjoeg Ik u van de berg van God. Ik verbande u, beschermende cherub, en tussen de vlammende stenen was niet langer plaats voor u. Uw hart was vol trots wegens al uw schoonheid, u misbruikte uw wijsheid ter wille van uw machtspositie. Daarom heb Ik u op de aarde neergeworpen en u hulpeloos blootgesteld aan de minachtende blikken van koningen.’ – Ezechiël 28:15-17

Hoewel hij een engel was, kon hij God niet bedriegen. Hij kon zijn boze hart niet voor zijn Schepper verbergen. Toen hij hoogmoedig begon te worden, wilde Hij God niet langer dienen. Hij wilde zelf alle eer en macht hebben die God alleen aan Zijn Zoon Jezus geeft.

‘DE ZONDE VAN DE DUIVEL WERD HEM FATAAL.’

God stond de zonde niet toe en gooide de duivel uit de hemel (vers 17). Een derde deel van de engelen nam hij met zich mee. Ze hadden de duisternis lief, want zij konden niet langer bij God in het licht wonen. Hoogmoed was dus de reden dat satan zondigde. Hij kon al het goede dat God hem had gegeven, niet verdragen en zijn zonde werd hem fataal.

De eerste zonde op aarde

Toen God Adam en Eva schiep, gaf Hij óók hun een vrije wil. God wilde geen robots, maar mensen die Hem vrijwillig zouden liefhebben, zoals Hij hen liefhad. God had hun de macht over de dieren gegeven en zij mochten hun namen geven. Ze leefden in een prachtige hof met allerlei heerlijke vruchtbomen. Zij mochten van alle bomen eten, behalve van één boom.

Satan, die op aarde was neergeworpen (Ezechiël 28:17), verschijnt op het toneel in de vorm van een slang. Hij gaat met hen in discussie. Op een heel listige manier noemt hij God een leugenaar, en Adam en Eva geloofden zijn bedrog. Bewust aten ze van de vrucht die God had verboden.

Hierdoor zondigden Adam en Eva tegenover God. Het gevolg was dat ze niet meer met God konden zijn in de hof van Eden. Zonde bracht scheiding tussen God en hen, want God is heilig en kan niet één zijn met de zonde.

Oplossing voor het zondeprobleem

Door de eeuwen heen zien we dat mensen probeerden de scheiding tussen God en mens te overbruggen. Maar van generatie tot generatie was de zonde een schande. Geen enkele generatie was vrij van zonde, want ‘alle mensen hebben gezondigd en missen daardoor Gods nabijheid‘ (Romeinen 3:23).

Wij als mens zijn niet in staat om Gods wetten voor 100 procent te gehoorzamen. Hierdoor blijven wij zondigen en kunnen wij onszelf niet redden. De enige manier waarop de relatie tussen God en de mens hersteld kon worden, was als er een zondeloos mens de schuld van de zonde zou dragen.

Maar op aarde was er geen mens zonder zonde. Daarom heeft God Zijn eigen Zoon, Jezus, gegeven, zodat de mens gered kon worden. Jezus werd geboren uit de maagd Maria, door de kracht van de Heilige Geest. Hierdoor was er geen zonde in Hem. Hij groeide op en maakte, zoals elk mens, verleiding mee. Maar het grote verschil is dat Hij niet zondigde (Hebreeën 4:15).

Op 33-jarige leeftijd volbracht Hij het werk, het doel, waarvoor Hij was gekomen. Vrijwillig droeg Hij de straf die wij verdienden aan het kruis. Hij droeg alle zonden, ziekten en leed van heel de mensheid. Door Zijn offer kunnen wij vergeving van zonden ontvangen en wordt de relatie tussen God en ons hersteld.

God is de rechtvaardige Rechter

Als mens is het makkelijk om de zonden van een ander te zien. Maar we moeten niet vergeten dat wij ook mens zijn en fouten maken. God wil dat we de zonde haten, maar dat we de zondaar liefhebben. We mogen altijd zien op Gods genade en die genade ook laten zien aan anderen.

‘GOD WIL DAT WE DE ZONDE HATEN, MAAR DAT WE DE ZONDAAR LIEFHEBBEN.’

Gods liefde is oneindig. Maar dat betekent niet dat God alles goedkeurt en alles accepteert. God is ook een rechtvaardig God. Hierdoor kan je je ook afvragen hoelang God alle onrechtvaardigheid en zonde op deze aarde nog zal toestaan. Het antwoord op deze vraag heeft God ons niet precies gegeven. Maar Hij heeft ons wel een duidelijke opdracht gegeven. Namelijk om het goede nieuws van Jezus te vertellen aan alle mensen op aarde. Nu hebben wij nog de tijd om te vertellen over Jezus’ redding. Maar er komt een tijd dat we verantwoording moeten afleggen voor alles wat we hebben gedaan. Als wij door Jezus redding en vergeving hebben ontvangen, hoeven wij niet bang te zijn. God is onze rechtvaardige Rechter.

Ben jij klaar om God te ontmoeten?

Is jouw leven op dit moment helemaal in orde? Zijn al jouw zonden vergeven en heb je een rein geweten? Als Jezus op dit moment terugkomt, ga je dan met Hem mee naar de hemel? Als mens hebben wij geen invloed op de tijd. Er komt dus een dag dat onze tijd op aarde voorbij is. Zorg dat je altijd klaar bent, keer de zonde de rug toe en blijf in Jezus!

Tags:
Next Post

Zuid-Afrika voor Jezus