Geloven in God

Geloven in God

Vandaag zijn er veel mensen – jong en oud – die hun weg in het leven niet kunnen vinden. Velen zijn moe en verslagen. Door de omstandigheden van het leven dreigt hun levensbootje te stranden of weg te zinken in de golven. Hun enige uitkomst is geloven in God. Hij wil namelijk een wonder voor hen doen!

Het is geen toeval dat jij nu dit artikel leest. Ik ben blij dat ik jou via deze weg kan vertellen dat er hoop en uitkomst is. Jouw situatie is niet jouw eindpunt. Je kan overwinnen en verlost worden uit de ellende waarin jij je nu bevindt. Misschien kan je dit nu niet geloven, omdat je je geloof in God, mensen en misschien zelfs jezelf bent verloren. Als dit zo is, dan wil ik je graag bemoedigen om je geloof weer terug te vinden. Geloof is cruciaal om God te kunnen ontvangen in je leven (Hebreeën 11:6). Daarom is het belangrijk om te weten: Wat is geloof? Hoe krijg en behoud je geloof?

Maar voordat we hier verder op ingaan, is het belangrijk dat jij je hart wagenwijd voor God opent. Raak niet beledigd wanneer God zegt dat je geen of weinig geloof hebt. Zie het juist als een goede mogelijkheid om opnieuw te beginnen. Neem het besluit om iets aan je hopeloze situatie te doen! God wil namelijk een groot wonder voor jou doen. Het enige wat je moet doen, is geloven.

Wat is geloof?

Geloof is een actie en gaat veel verder dan ons verstand. Geloof gelooft in het onmogelijke, in wonderen, in het feit dat God machtig is om oneindig veel meer te doen dan wij ook maar kunnen bidden of bedenken (Efeziërs 3:20-21). Wat zegt de Bijbel over geloof?

‘Wat is geloof? Het is de zekerheid dat onze hoop werkelijkheid wordt en het is overtuigd zijn van het bestaan van dingen die je niet ziet.’ – Hebreeën 11:1

Geloof is iets wat wij met ons verstand niet kunnen begrijpen. We kunnen er ons totaal geen voorstelling van maken hoe het zal gebeuren. Dit is ook heel logisch, omdat ons verstand begrensd is en Gods wegen en gedachten veel hoger zijn dan de onze. Geloof gebaseerd op het Woord van God heeft een geweldige uitwerking.

Ongeloof en twijfel

De Bijbel maakt ons duidelijk dat twijfel een grote belemmering is om een wonder van God te ontvangen. Jakobus zegt:

‘Maar als je Hem erom vraagt, moet je ook verwachten dat Hij het zal geven. Iemand die twijfelt, lijkt op een golf van de zee die door de wind heen en weer gejaagd wordt. Zo iemand moet niet denken dat de Here hem iets zal geven, als hij twijfelachtig is en onzeker in zijn optreden.’ – Jakobus 1:6-8

Door ongeloof en twijfel begrenzen wij God in wat Hij kan en wil doen

‘Maar als iemand niet gelooft, kan God niet tevreden over hem zijn. Wie tot God komt, moet geloven dat Hij bestaat en dat Hij beloont wie Hem zoeken.’ – Hebreeën 11:6

Hoe groter wij God zien, hoe meer Hij voor ons kan doen. Jezus zei tegen Zijn discipelen:

‘Luister. Wie geloof heeft en niet twijfelt, kan dit soort dingen ook doen. En nog veel meer. Dan kan men zelfs tegen deze berg zeggen: ‘Ga hier vandaan en val in de zee.’ En hij zal het doen. Wie geloof heeft, krijgt alles waar hij in het gebed om vraagt.’ – Mattheüs 21:21-22

‘Ik bid dat je zult beseffen hoe ontzaglijk groot de kracht is die werkzaam is in ons die in Hem geloven.’ – Efeziërs 1:19

Wij moeten God zien zoals Hij is. Wanneer wij geloven dat God ons in elke situatie wil en kan helpen, dan zullen we Zijn grootheid zien!

Reken af met angst

Angst is één van de grootste vijanden van ons geloof. Het is een vreselijk monster dat je leven wil binnendringen en in bezit wil nemen. Wanneer ons hart vol van vrees is, dan is het moeilijk om te geloven. Vrees staat dan als een zware muur tussen God en ons in. De vraag is: hoe komen we van die angst af?

‘In de liefde is geen plaats voor angst. Integendeel, de volmaakte liefde verdrijft de angst. Angst houdt altijd verband met straf. Wie nog angst kent, kent de volmaakte liefde nog niet.’ – 1 Johannes 4:18

Laat Gods liefde de plaats innemen van je vreesIn 1 Johannes 4:8 staat dat God liefde is. Dus hoe meer wij gevuld zijn met God en Zijn liefde, hoe minder plaats angst en vrees hebben in ons leven. Gods liefde neemt dan de plaats in van je vrees.

Word vernieuwd in je denken

Vandaag geloven velen niet meer dat de Bijbel het Woord van God is. Ze vullen hun leven met andere dingen en houden zich niet aan wat God zegt. Maar in Romeinen 12:2 lezen wij dat wij niet zo moeten leven.

Als wij het goede van God willen ontvangen, moeten wij juist ontdekken wat God wil. Dit betekent dat wij in Hem moeten geloven en de Bijbel moeten lezen om Zijn wil te leren kennen.

Gods methodes zijn anders

Ook is het belangrijk om te begrijpen dat Gods methodes heel anders zijn dan de onze. God doet wonderen vaak niet op de manier hoe wij het in gedachten hebben. Vaak is het zo dat God ons vraagt om eerst te geloven, voordat we het wonder ontvangen.

Geloof in actie

Daarnaast moeten wij ook actie bij ons geloof voegen, want geloof zonder werken is dood. In Lucas 5:17-26 lezen wij over een aantal mannen. Zij wilden dat Jezus hun verlamde vriend zou genezen. Daarom droegen zij hem op een bed naar het huis waar Jezus was. Maar toen zij daar aankwamen, zagen zij dat het huis overvol was en dat er geen mogelijkheid was om bij Jezus te komen met hun vriend.

Zij lieten zich niet ontmoedigen en openden het dak van het huis om zo hun vriend voor Jezus neer te laten zakken. Jezus vergaf zijn zonden en genas hem, omdat hij het geloof zag. Alle vijf mannen hadden geloof en voegden actie bij hun geloof. Hierdoor kwam hun geloof tot uiting en ontvingen zij hun wonder.

Verlangen en vragen

Om te geloven in God is het belangrijk om een relatie met Hem te hebben. Deze relatie bouwen we op door tijd te spenderen in gebed en door de Bijbel te lezen. In Zijn Woord leren we Gods gedachten en wil kennen.

Wanneer je steeds meer tijd met Hem spendeert, dan gaat Hij steeds meer plaats in je leven innemen. Ook leer je Hem beter kennen en weet je wat je van Hem kan verlangen en vragen. Als wij een relatie hebben met God, dan hebben wij het voorrecht dat we Hem alles mogen vragen wat we van Hem willen ontvangen.

‘Maar als jullie één met Mij blijven en Mijn woorden niet vergeten, kunnen jullie vragen wat jullie willen en het zal gebeuren.’ – Johannes 15:7

Geloof trekt zich ook niets aan van kritiek. Als je geen kritiek wilt; zeg niets, wees niets en doe niets. Maar zodra je een blije, enthousiaste geloofsoptimist bent, een ‘alles-is-mogelijk-denker’, dan zullen kritiek en jaloezie niet uitblijven.

Durf alleen te staan

Geloof trekt zich niet aan van kritiek

Je geloof kan weggeroofd worden als je te veel luistert naar wat vrienden, kennissen of familieleden zeggen. Jezus kende dit probleem ook. Hij had voortdurend te maken met de Farizeeërs en Schriftgeleerden, die vol kritiek en afgunst waren. Maar Jezus stoorde Zich niet aan hen. Hij gehoorzaamde God, Zijn Vader, en luisterde niet naar de negatieve godsdienstige geleerden. Met andere woorden: geloof durft alleen te staan en gaat door ondanks kritiek, spot en belediging! 

Geloof uit het horen

De apostel Paulus:

‘Alleen door te luisteren naar wat Christus gezegd heeft, kun je in Hem gaan geloven.’ – Romeinen 10:17

In andere woorden: geloof komt door kennis van het Woord van God. Als wij dus geen geloof of klein geloof hebben, dan moeten we ervoor zorgen dat ons geloof gaat groeien. Dit doen we door de Bijbel te lezen en door samenkomsten te bezoeken waar het Woord van God gepredikt wordt. In Israël was het altijd eerst horen, daarna geloven en doen en vervolgens bezitten (Deuteronomium 4:1-2).

God heeft ons Zijn Woord gegeven om het te geloven en te gehoorzamen. Ga belijden wat Gods Woord zegt.

‘De mensen die rechtvaardig zijn, zullen door hun geloof echt leven.’ – Galaten 3:11

Wanneer we geloven, zullen we echt leven. Niet door theologie, verlangen of belijdenis, maar door levend, handelend geloof. Wanneer er krachtig geloof aanwezig is, zal dit zich openbaren in onbevreesde handelingen.

Zie op Jezus

‘Wie op Hem vertrouwt, zal niet teleurgesteld worden.’ – Romeinen 10:11

God beantwoordt elk oprecht gebedGod is een Waarmaker van Zijn Woord en er zijn geen grenzen aan Zijn macht. Heb kinderlijk, levend, handelend geloof in God. Blijf niet langer met je verstand of met mensen redeneren. Vul jezelf met Gods Woord en richt je oog op Jezus, de Leidsman en Voleinder van je geloof (Hebreeën 12:2). Hij beantwoordt elk oprecht gebed. Hij wil je redden, genezen, bevrijden, vrede, rust en blijdschap geven. Ja, Hij wil dat het in alles goed met je gaat (3 Johannes 2).

Lees ook: ‘Er is een weg’

Tags:
Next Post

Getuigen van Jezus: Maarten Luther DEEL 2