Studie - Geloofslessen van de oude leermeesters

Gordon Lindsay – Geloofslessen van de Oude Leermeesters

Over Gordon Lindsay
Gordon Lindsay (1906-1973) was een Amerikaanse opwekkingsprediker en auteur van veel boeken. Hij heeft wereldwijd vele zendelingen getraind en kerken gesticht. In 1948 publiceerde hij de eerste editie van het magazine Voice of Healing, dat een belangrijke rol speelde in de ‘healing revival’ die van 1947 tot 1958 plaatsvond in de Verenigde Staten. In 1970 richtte hij, samen met zijn vrouw Freda, de Christ for the Nations Bijbelschool op in Dallas, Texas. Deze Bijbelschool heeft al meer dan 40.000 studenten opgeleid en traint jaarlijks circa 1200 studenten, van 250 nationaliteiten, in 50 landen wereldwijd.

Als je de belangrijke beslissing hebt genomen om Jezus aan te nemen en Hem te dienen, zul je diep in je hart het verlangen hebben om echt als christen te leven. De vraag is dan: hoe word ik een succesvol christen? In dit artikel vind je enkele sleutels om als een echte christen te leven.

1. Een regelmatig gebedsleven
Als je wilt groeien in het geloof en vrucht wilt dragen voor Jezus, dan is het belangrijk om een regelmatig gebedsleven te hebben. Dit kan niet vaak genoeg gezegd worden. Bepaal een vastgestelde tijd voor een dagelijks gebed. Een man of vrouw van gebed kan in zijn of haar leven namelijk verbazingwekkende dingen doen. Gebed is hét middel waardoor wij van God ontvangen. Jezus gaf ons de belofte:

‘Bid en je zult ontvangen waarvoor je bidt. Zoek en je zult vinden wat je zoekt. Klop en de deur zal voor je worden opengedaan. Want ieder die bidt, ontvangt. Wie zoekt, vindt. En voor wie klopt, gaat de deur open.’ – Mattheüs 7:7-8

‘Heb toch geloof in God! Ik verzeker jullie: als je gelooft en je tegen deze berg zou zeggen: ‘Ga hier vandaan en val in de zee,’ dan gebeurt het absoluut! Maar denk eraan: dat kan alleen als je gelooft dat het zal gaan zoals jij zegt en er geen spoor van twijfel in je hart is. Wat je in het gebed ook vraagt, je krijgt het als je gelooft dat je het al ontvangen hebt.’ – Marcus 11:22-24

Zie het gebed als jouw vaste taak. Breng elke dag alle dingen in jouw leven bij de Here: je bezigheden, je financiën, je problemen, je  gezin, je familieleden, je werk, je verwachtingen enz. Als je dit elke dag trouw doet, dan zal jouw leven zich ontvouwen volgens het plan dat God voor jou heeft vastgesteld.

God heeft namelijk van elk mensenleven een blauwdruk. Hij heeft een machtig plan voor jouw leven. Misschien ben je geroepen om een huisvrouw of zakenman te zijn. Misschien roept God jou om een evangelist te zijn of fulltime medewerker in het zendingswerk. De wil van God is het beste voor jou. Kom in Gods plan door gebed.

Helaas kan een christen ook missen wat God voor hem/haar heeft. Een regelmatig gebedsleven zal jou bewaren voor veel fouten. Daarnaast is voorbede een belangrijke taak voor elke christen, door voor de noden en problemen van anderen te bidden. Als je iets wilt leren over de kracht van voorbede, lees dan Ezechiël 22:20-31.

2. Lees elke dag de Bijbel
Om de Bijbel goed te kunnen begrijpen, moet je erop studeren. God spreekt tot jou door Zijn heilig Woord. De Auteur van de Bijbel is jouw hemelse Vader. Je zult grote bemoediging en instructies vinden op de bladzijden.

De Bijbel bestaat uit het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Het Oude Testament was geschreven vóór Jezus Christus op aarde werd geboren. Het laat ons weten hoe God handelde met de mens door alle eeuwen heen. Ook voorspelt het op veel plaatsen de geboorte en de dood van Jezus Christus, de Zoon van God, Die zou komen om de mens te redden.

In het Oude Testament lees je over mannen en vrouwen die God dienden, en over anderen die dit niet deden en hoe God met hen handelde. Bid God of Hij Zijn Woord voor jou wil uitleggen, zodat je zult begrijpen wat voor ons in het Oude Testament als een voorbeeld is opgeschreven.

Het Nieuwe Testament werd geschreven nadat Jezus op aarde leefde, stierf en opstond uit de dood. De eerste vier boeken van het Nieuwe Testament – Mattheüs, Marcus, Lucas en Johannes – worden de Evangeliën genoemd. Zij vertellen ons over Jezus Christus en waarom Hij kwam.

Het Boek Handelingen geeft ons de blauwdruk voor de Kerk. De apostel Paulus, door de Heilige Geest geleid, schreef aan de gemeenten in verschillende plaatsen en landen. Zijn instructies zijn vandaag voor ons net zo waardevol als ze waren voor de christenen van die eerste gemeenten.

Het Nieuwe Testament is de gids voor jouw leven als christen. Ook is het goed om deel te nemen aan een Bijbelcursus in jouw gemeente. Bid om de leiding van de Heilige Geest om Gods wil te leren kennen.

3. Wees trouw in het geven van je tienden aan God
Jakob zei, nadat hij een bijzondere ontmoeting met God had gehad:

‘Van alles wat God mij geeft, zal ik Hem een tiende deel teruggeven.’ – Genesis 28:22

Helaas is het waar dat mensen die zich christen noemen, zo geldgierig en geldzuchtig zijn, dat ze niet eens hun tienden geven. God noemt hen dieven en rovers. Ze beroven God.

‘‘Mag een mens God beroven? Beslist niet! En toch heb je Mij beroofd. ‘Wanneer hebben wij U beroofd?’ vraag je dan. Je hebt Mij beroofd van de tienden en de gaven die voor Mij waren bestemd. Daarom word je getroffen door een vreselijke vervloeking van God, want jouw hele volk heeft Mij beroofd. Breng het hele tiende deel naar de voorraadkamer, zodat er voldoende voedsel zal zijn in mijn tempel. Probeer het toch eens,’ moedigt de Here van de hemelse legers aan, ‘dan zul je zien dat Ik de vensters van de hemel zal openen en een stroom van zegen over jou zal uitstorten.’’ – Maleachi 3:8-10

God belooft een bijzondere zegen voor hen die trouwe rentmeesters zijn in hun geven aan Hem. Tienden geven is: een tiende deel aan God teruggeven van alles wat we verdiend of ontvangen hebben aan loon en goederen. Alles wat we hebben, komt van God.

Hij vraagt van ons om Hem ten minste een tiende deel van alles te geven voor Zijn werk. Het ondersteunen van het werk van de Here moet op de eerste plaats komen. Elke keer als je geld of goederen ontvangt van jouw werk of verkoop, vraagt God dat je Hem éérst een tiende deel van alles geeft.

Denk aan het werk van de wereldzending. Iedere christen is hen die Jezus nog niet kennen het evangelie schuldig. Jezus gaf ons de opdracht: ‘Ga heen in de hele wereld en verkondig (publiceer openlijk) het evangelie (het goede nieuws) aan de hele schepping.’ Bid voor jouw voorganger en evangelisten. Maak het mogelijk dat zij in jouw plaats uit kunnen gaan naar het zendingsveld.

4. Wees een getuige van Jezus
‘Als de Heilige Geest op jullie neerkomt, zullen jullie kracht ontvangen om de waarheid over Mij te vertellen aan de mensen in Jeruzalem en ook in Judea en Samaria, en zelfs tot in de verste uithoeken van de wereld.’ – Handelingen 1:8

Wat betekent het om een getuige te zijn? Getuigen betekent aan anderen vertellen wat je weet. Voor iedere christen is het zowel een voorrecht als een verantwoordelijkheid om anderen over Jezus te vertellen.

Wij moeten met onze familie, kennissen en vrienden over Jezus spreken zodra de gelegenheid zich voordoet. Laat boven alles Jezus door jouw leven zien. Hoe overtuigend jij ook kan zijn, jij zal iemand niet kunnen overtuigen van Gods reddende liefde, kracht en genade, als je daar zelf niet een levend bewijs van bent.

Tags: