lightstock_200729_max_melanie_

Het geweldigste verhaal ooit verteld

Misschien vraag je je vandaag af: ‘Bestaat God echt? En als Hij echt is, zou Hij mij dan zien staan? Zou Hij mij kennen en van mij houden?’ Lees het geweldigste verhaal dat ooit is verteld, en ontdek Gods liefde voor jou.

‘Want God heeft zo veel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’
– Johannes 3:16

Johannes 3:16 is een liefdesverklaring van God aan de mens. Zijn liefdesverklaring bestaat uit vier delen.

1) ‘Want God heeft zo veel liefde voor de wereld’
Onze redding begint bij God. Hij nam de eerste stap. Wij mensen hebben er niets aan gedaan. Met andere woorden: redding was er al voordat jij geboren was. Het is niet zo dat de mens God heeft gevonden. De Bijbel leert ons dat God Zichzelf aan ons mensen heeft laten zien. Hij heeft Zich laten vinden.

Dat kleine woordje ‘zo’ verklaart waarom Jezus alles heeft doorstaan en zo veel heeft geleden. Het komt allemaal voort uit liefde. De goden van de wereld jagen veel mensen angst en vrees aan. De mensen zijn bang dat ze gestraft worden voor hun slechte daden. Maar de levende God is een God van liefde, die ons alleen maar het goede wil geven. De Bijbel zegt in Jakobus 1:17: ‘Alles wat goed en volmaakt is, wordt ons door God gegeven.’ God haat de zonde, maar Hij heeft de mens lief.

De liefde van God is ondoorgrondelijk. Het is een liefde die je niet kunt begrijpen, bevatten, doorgronden of peilen. Toch kun je Gods liefde in je binnenste ervaren. Het maakt niet uit wie jij bent; wat jij hebt uitgespookt in jouw leven; waar jij je ook bevindt op dit moment; hoe groot jouw zonden ook zijn: de levende God heeft jou lief met een ondoorgrondelijke en onpeilbare liefde. In Romeinen 5:6-8 staat: ‘Christus is immers toen wij nog hulpeloos waren, op het juiste ogenblik voor ons, goddeloze mensen, gestorven. Is er iemand die voor een onschuldig mens wil sterven? Nauwelijks! Misschien gaat iemand nog zover dat hij zijn leven geeft voor een goed mens. Maar God heeft ons zijn grote liefde getoond door Christus te sturen en Hem voor ons te laten sterven toen wij nog schuldige zondaars waren.’ Dat is goddelijke liefde! Van nature houden wij alleen van degenen die van ons houden. Maar Gods liefde gaat zo veel verder. Hij heeft de mensen lief die Hem ongehoorzaam zijn, die tegen Hem zondigen en zelfs vreselijk tegen Hem tekeergaan.

2) ‘Dat God Zijn enige Zoon heeft gegeven’
De liefde eist altijd een offer. De liefde produceert een handeling. De liefde demonstreert zichzelf. De Bijbel zegt dat God Zijn liefde laat zien door te geven. Hij had een engel kunnen sturen, maar Hij gaf het liefste wat Hij had: Zijn enige Zoon. Niets kan Zijn liefde voor ons mensen nog meer bewijzen. God had Zijn Zoon kunnen redden van de dood aan het kruis. Maar in plaats daarvan liet Hij Zijn Zoon afgrijselijk lijden. Zijn hand strekte Hij niet naar Hem uit. Waarom? Omdat Hij zo veel van deze wereld houdt.

In 1 Johannes 4:9-10 staat: ‘God heeft ons laten zien hoe groot zijn liefde voor ons is, door zijn enige Zoon de wereld in te sturen. Door Hem wilde God ons nieuw leven geven. De liefde waarover het hier gaat, is niet onze liefde voor God, maar zijn liefde voor ons. Daarom stuurde Hij zijn Zoon, die de straf voor onze zonden op Zich heeft genomen om de verhouding tussen God en ons weer goed te maken.’

Toen Jezus aan het kruis hing en uitriep: ‘Vader, waarom hebt U Mij verlaten?’ klonk er geen stem uit de hemel. Jezus moest sterven om de prijs voor onze zonden te betalen. Wat een oneindige liefde van God voor ons mensen!

3) ‘Zodat ieder die in Hem gelooft’ We zien drie geweldig mooie woorden in deze zin.

1) ‘Ieder’: Gods offer van redding is voor elk persoon. God houdt van iedereen en Hij biedt vandaag redding aan voor alle mensen. Het maakt niet uit wie je bent, waar je vandaan komt en wat je hebt gedaan. Iedereen mag bij Hem komen.

2) ‘Hem’: Stel je vertrouwen niet op je godsdienst of in je goede werk enz. Maar geloof in Jezus Christus, de Zoon van de levende God. Handelingen 16:31 zegt: ‘Vertrouw op de Here Jezus. Dan zult u gered worden.’

3) ‘Gelooft’: Geloof verbindt de zondaar met God. Geloof betekent dat je op Jezus Christus vertrouwt met je hele hart. En omdat je Hem vertrouwt, geef je Hem je leven. Als je bijvoorbeeld het ijs niet vertrouwt, ga je er ook niet op staan. Maar als je weet dat het ijs dik genoeg is om jouw gewicht te dragen, durf je het ijs op te gaan. Met zo’n zelfde vertrouwen moet je jezelf aan Jezus geven. Geloof is een handeling: je vertrouwt niet op je goede daden, doop, religie enz., maar Met zo’n zelfde vertrouwen moet je jezelf aan Jezus geven. Geloof is een handeling: je vertrouwt niet op je goede daden, doop, religie enz., maar op Jezus Christus voor je redding.

4) ‘Niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft’. We zien hier twee dingen:
1) we worden gered van de dood;
2) er wordt ons leven gegeven door God.


‘Jezus moest sterven om de prijs voor onze zonden te betalen.’

Verloren gaan betekent eenvoudigweg: sterven, ofwel: voor eeuwig van God gescheiden zijn. Het goede nieuws vandaag is dat God jou wil redden van de dood. De Bijbel zegt: ‘Hij heeft ons eeuwig leven gegeven en dit leven is in Zijn Zoon. Wie dus de Zoon van God heeft, heeft het leven; maar wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet.’ – 1 Johannes 5:11-12

God heeft jou lief en wil niet dat jij voor eeuwig van Hem gescheiden zult zijn. Hij wil jou eeuwig leven met Hem geven. Daarom biedt Hij jou dat vandaag aan, en dat leven is in Zijn Zoon. De vraag is: wilt jij dat leven aannemen? Jezus staat aan de deur van jouw hart en Hij klopt. Het is aan jou om je hart te openen en om Jezus Christus toe te laten in jouw leven. Er is niemand die zo veel van jou houdt als Hij. En er is ook niemand anders die jou kan redden, dan alleen Jezus Christus. Maak vandaag de beslissing om jouw vertrouwen helemaal op Jezus te stellen. Nodig Hem uit in je hart en geef je leven aan Hem. •

Beluister deze boodschap ook op maasbachmessage.com.

Tags:
Vorig artikel

Wie is Jezus?

Volgend artikel

Share your story: Familie Denneboom