Leef-het-goede-leven-en-spreek-de-goede-woorden

Leef het goede leven en spreek de goede taal

De Bijbel zegt dat Jezus Christus is gekomen om ons leven te geven en overvloed. En dit leven wil Hij aan ons allemaal geven. Leef jij dat goede leven vandaag?

‘Ik ben gekomen om Mijn schapen leven in overvloed te geven.’ – Johannes 10:10

Woorden zijn zaad
De Bijbel zegt dat het Woord van God het goede zaad is (zie Mattheüs 13:18-23 en Lucas 8:11). Ook onze woorden zijn zaad. Een mens kan woorden als zaad planten in zijn gedachten en in die van anderen. Met andere woorden: wij kunnen onszelf omhoog of naar beneden praten.

Veel mensen praten zichzelf en anderen ‘de put in’. Het is heel belangrijk dat wij de goede taal gebruiken, die past bij onze nieuwe natuur. Toen wij tot bekering kwamen, heeft God ons een goddelijk leven gegeven. Die goede taal is niet alleen goed voor onszelf, maar ook voor anderen.

Vaak gebeurt het dat Gods kinderen de verkeerde taal gebruiken. Daardoor hebben ze een negatieve invloed op zichzelf, maar ook op hun gezin, de gemeente of kerk en de mensen om hen heen. Ze halen het goddelijke leven in hen naar beneden.

Het goede leven
God heeft ons leven gegeven, en Hij wil dat wij leven in overvloed. Dat leven is het goede leven! Als je dat goede leven wilt leven, zal je de goede taal moeten leren spreken die bij dat leven hoort. Dat is een andere taal dan de taal die je vroeger gebruikte, voordat je tot bekering kwam.

Op het nieuws horen we steeds over criminaliteit, zinloos geweld, moord en doodslag, roofovervallen, drugshandel, oorlogen, terroristische aanslagen enz. Je wordt er soms letterlijk en figuurlijk moe van. Als je dit allemaal hoort en ziet, kan je jezelf de put in praten.

Dit negatieve praten zorgt voor bedruktheid en depressiviteit, waardoor er ook weer ziekten ontstaan. Nu hoef je ook niet alles te negeren of te doen alsof er niets aan de hand is. Maar door het uit te spreken en er steeds over te praten, praten we onszelf de put in. Spreek in plaats daarvan de woorden van God. Ga Gods taal gebruiken.

Onze belijdenis
De Bijbel zegt dat het christendom ook een belijdenis is. Het is iets wat je uitspreekt.

‘Want als je zegt dat Jezus Christus jouw Heer is en als je met heel je hart gelooft dat God Hem uit de dood heeft opgewekt, zul je gered worden.’ – Romeinen 10:9

Je belijdenis is wat je spreekt. Je moet dus uitspreken wat je gelooft. Die nieuwe taal gebruik je om jezelf en anderen op te bouwen. We moeten de taal gebruiken die uit de Bijbel komt, want dat is de taal die bij de nieuwe natuur hoort.

Leven en overvloed
De Here Jezus zegt: ‘Ik ben gekomen om jou leven te geven en overvloed.’ Die overvloed hoort bij dat goddelijke leven. Overvloed betekent niet alleen rijkdom, voorspoed, succes enz. Het gaat om veel meer. Overvloed van vrede, overvloed van rust, overvloed van blijdschap en vreugde, overvloedige overwinning. Het is allemaal te vinden in Jezus Christus, in dat nieuwe leven.

Leven wij in dat goddelijke leven, of gebruiken we nog steeds de taal van vroeger? Ik weet niet of je het beseft, maar jouw woorden domineren jouw leven! Het zijn jouw woorden die jouw denken verraden. Zoals een mens denkt, zo is hij. En dat is de reden waarom zo veel christenen onder de maat leven van het echte, goddelijke leven dat God heeft gegeven.

Leef toch het goede leven! Gebruik toch de goede taal die daarbij hoort. We zijn toch opnieuw geboren? We hebben toch een nieuwe natuur? We zijn toch een nieuwe schepping in Christus?

‘Als je christen wordt, word je van binnen helemaal nieuw. Je bent als het ware opnieuw door God geschapen. Er is een heel nieuw leven begonnen.’ – 2 Korinthiërs 5:17

De mensen moeten het aan jou kunnen zien en horen dat je een nieuwe schepping bent. Je bent anders geworden; je hebt een nieuw denken gekregen. Daar hoort ook een nieuwe taal bij. Als je echt gelooft dat je een nieuwe schepping bent, omdat je een kind van God bent geworden, praat dan niet meer als vroeger. Dat oude praten is voorbij; dat hoort er niet meer te zijn!

Luister niet naar negatieve taal
Als je negatief bent, ga je negatief praten. Als je negatief praat, ga je negatief handelen. Als je naar negatieve taal van anderen luistert, dan ga je negatief denken. Je zegt misschien: ‘Maar ik niet, hoor. Bij mij gaat het het ene oor in en het andere oor uit.’ Maar dat kan niet, want woorden zijn zaad.

Dat zaad blijft in je gedachten. Het resultaat: je gaat negatief denken, praten en handelen. Op den duur ga je de leugens van jezelf en van anderen geloven. Dat is de tactiek van satan. Hij wil de mens zo ver krijgen dat hij de plaats verlaat waar God hem gesteld heeft. En zo loopt hij de geweldige dingen mis die God voor hem heeft weggelegd. Daarom is het zo belangrijk om te weten: Wie zijn mijn raadgevers? Met wie praat ik? Met wie ga ik om? Naar wie luister ik?

Het waren tien monden, tien tongen, die ervoor zorgden dat een heel volk van enkele miljoenen mensen het beloofde land niet is ingegaan. Miljoenen mensen hebben gemist wat God voor hen had door te luisteren naar de tien negatieve verspieders (lees Numeri 13). Het is mijn wens dat we op onszelf gaan letten en dat we de juiste taal gebruiken die bij onze nieuwe natuur hoort.

De Bijbel zegt:

‘Mijn zoon, het kan gebeuren dat je je voor iemand borg stelt, dat je garant staat voor zijn schuld en dan aan je woord wordt gehouden. Want op dat moment ben je de prooi van de eiser, zoals hert en vogel prooi zijn van de jager. Dus breng jezelf in veiligheid.’
– Spreuken 6:2,5

Door jouw mond, of de mond van een ander, kan je verstrikt raken en er gevangen door worden. Als dat zo is, red jezelf er dan uit!

Er zijn mensen die complexen hebben en zeggen: ‘Wat ben ik toch lelijk!’ Anderen zeggen steeds: ‘Wat ben ik toch dom!’ Sommigen horen telkens van hun ouders of leraren: ‘Je bent niets en zult nooit iets zijn!’ Als dat vaak genoeg wordt gezegd, dan geloof je het ook. Je raakt verstrikt door je eigen woorden of door die van anderen. Je wordt gevangengenomen door die woorden en je wordt erdoor geleefd. Want je woorden domineren je leven. En velen zijn er ongelukkig door geworden.

Gebruik de nieuwe taal
Verander vandaag je spreken. Als je een kind van God bent geworden, dan heb je kracht gekregen om je leven te veranderen. Je hebt een nieuwe natuur. Het oude is voorbij; het is allemaal nieuw geworden. Gebruik je nieuwe taal.

Vul jezelf met het Woord van God. Ga de woorden uitspreken die God zegt in Zijn Woord. Ga die belijden totdat het een deel wordt van jezelf. Dan komen jouw woorden en gedachten in volkomen harmonie met het Woord van God. Dan is je hart vol van het Woord van God.

We waren gevangen, maar Jezus heeft ons vrijgemaakt (zie Romeinen 6). We waren vervloekt, maar Jezus heeft de vloek gedragen (zie Galaten 3). We waren ziek, maar Jezus heeft onze ziekten gedragen (zie Jesaja 53).

Jezus heeft de duivel verslagen toen Hij opstond uit de dood. Jezus heeft satans macht voorgoed verbroken! Met Jezus zijn wij méér dan overwinnaar! Met Hem hebben wij een geweldig leven! Door Jezus Christus hebben wij de volkomen autoriteit over de duivel, de zonde en alle machten en demonen van satan.

• Geloof in je bevrijding!
• Belijd je bevrijding!
• Handel naar je bevrijding!
• Leef in de bevrijding die Jezus heeft gegeven!
• Praat over die bevrijding die Hij heeft gegeven!
• Leef het nieuwe leven en spreek de taal die daarbij hoort!

Je zal zien dat wanneer je dit doet, je jezelf omhoog praat.

Ontvang vandaag het goede leven
Heb jij Jezus al aangenomen in je hart? Ben je al een nieuwe schepping? Kom tot Jezus Christus en neem Hem aan als jouw Redder en Verlosser. Hij zal je aannemen als Zijn kind. Je ontvangt dan een nieuwe natuur. En daarbij hoort een taal die vrede en overwinning brengt, rust en blijdschap geeft, je complexen wegneemt en je bevrijdt.

Gebed
Bid met mij mee

… voor redding en genezing
‘Here Jezus, ik ben een zondaar en ik smeek U: wees mij genadig en red mijn ziel. Vergeef al mijn zonden en al mijn fouten. Doe al mijn overtredingen teniet naar Uw grote goedheid. Nu, op dit moment, o God, zal ik niet twijfelen, maar wil ik geloven in Uw lieve Zoon Jezus, die aan het kruis voor alle zondaren gestorven is, dus ook voor mij. Zonder Jezus zou ik verloren zijn, maar door Hem is er verlossing, vergeving en genezing. Ik dank U daarvoor en prijs Uw heilige naam. U bent een goede God, genadig en barmhartig. Ik dank U dat U mij aanneemt in Jezus, Uw Zoon. Genees ook mijn zieke lichaam. Vernieuw in mijn binnenste een vaste geest en geef mij een rein hart, zodat ik U kan dienen al de dagen van mijn leven.’ Amen.

… om vol te houden
‘Vader in de hemel, ik dank U dat wij in het geloof mogen volharden. Geef ons de kracht om vast te houden tot het einde. O God, U kent hen die al zo lang hebben vastgehouden in de hoop iets van U te ontvangen. Here, help ons om te geloven net als de vader van die maanzieke knaap, die zei: ‘Ik geloof, maar kom mijn ongeloof te hulp!’ (Marcus 9:24). Wij geloven dat U bij machte bent om op één moment een verandering te brengen, die zieke te genezen, die gebondene te bevrijden, en die diepgezonken zondaar te redden.’ Amen.

Lees ook: ‘Het verhaal van Lovel’

Tags:
Vorig artikel

Discipelprofiel: Andreas

Volgend artikel

Een vrouw in nood