Inspiratie - Stappen naar vrede met God

Stappen naar vrede met God

Niets in de wereld is te vergelijken met de rust en vrede van God wanneer je Jezus aanneemt als jouw Redder. Leer in deze 4 stappen hoe jij vrede met God kan hebben.

Stap 1 – Gods doel: Vrede en eeuwig leven

God houdt van jou. Hij wil dat jij in vrede met Hem leeft en eeuwig leven ontvangt.

De Bijbel zegt…
‘Omdat wij ons aan God hebben toevertrouwd, zijn wij rechtvaardig geworden en leven wij nu in vrede met God dankzij onze Here Jezus Christus.’ – Romeinen 5:1

‘Want God heeft zoveel liefde voor de wereld dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven, zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.’ – Johannes 3:16

‘De zonde betaalt een hard loon: de dood! Maar de genade van God geeft wat niemand verdient: eeuwig leven met Christus Jezus, onze Here.’ – Romeinen 6:23

Als God voor ons het plan had om vrede met Hem en eeuwig leven te hebben, waarom zijn er dan zo veel mensen die dit niet hebben?

Stap 2 – Ons probleem: Zonde en scheiding

God heeft ons niet als robots gemaakt die Hem vanzelf liefhebben en gehoorzamen. In plaats daarvan geeft Hij ons een wil en vrijheid om te kiezen. Maar, zoals Adam, kiezen we vaak om God ongehoorzaam te zijn. We gaan onze eigen weg (lees Genesis hoofdstuk 2 en 3). Deze kant van onze natuur heet zonde, en het brengt scheiding tussen ons en God.

De Bijbel zegt…
‘Alle mensen hebben gezondigd en missen daardoor Gods nabijheid … De zonde betaalt een hard loon: de dood!’ – Romeinen 3:23; 6:23

‘Daarom stuurde Hij de mens (Adam) voor altijd uit de hof van Eden weg.’ – Genesis 3:23a

‘Het probleem is dat jouw zonden jou gescheiden houden van God. Vanwege de zonde heeft Hij Zijn gezicht van jou afgekeerd en wil Hij niet meer luisteren.’ – Jesaja 59:2

Onze zonden scheiden ons van God.

Stap 3 – Gods oplossing: Het kruis

Jezus Christus is het enige antwoord op dit probleem van scheiding van God. Hij stierf aan het kruis en stond op uit de dood. Daarmee betaalde Hij de straf voor onze zonden. Jezus is de brug tussen God en ons.


De Bijbel zegt…

‘God heeft ons Zijn grote liefde getoond door Christus te sturen en Hem voor ons te laten sterven toen wij nog schuldige zondaars waren.’ – Romeinen 5:8

‘Er is bij niemand anders redding te vinden, Hij is de Enige, door wie de mensen gered kunnen worden.’ – Handelingen 4:12

‘Er is maar één God en er is maar één bemiddelaar tussen God en de mensen, de mens Jezus Christus.’ – 1 Timotheüs 2:5

‘Het is zoals Ik zeg: wie naar Mijn woorden luistert en gelooft in Hem die Mij gestuurd heeft, heeft eeuwig leven. Over zo iemand wordt geen oordeel uitgesproken, maar die is overgeplaatst uit de dood in het leven.’ – Johannes 5:24

God heeft ons deze ene weg naar redding gegeven. Het is nu aan ons om een keuze te maken.

Stap 4 – Ons antwoord: Jezus aannemen

We kunnen Jezus Christus aannemen als we in Zijn boodschap geloven en erop vertrouwen dat alleen Hij ons kan redden. Jezus zei:

Wees niet ongerust. Vertrouw op God en vertrouw ook op Mij.’ – Johannes 14:1

De Bijbel zegt…
‘Alle profeten hebben over Hem gesproken. Zij hebben verklaard dat ieder die in Hem gelooft, door Zijn naam vergeving van zonden krijgt.’ – Handelingen 10:43

‘Maar allen die Hem wel aanvaard hebben en geloven in Zijn naam, heeft Hij het recht gegeven kinderen van God te worden.’ – Johannes 1:12

Hoe neem je Jezus aan?
  1. Belijd je zonden (geef toe dat je een zondaar bent).
  2. Keer je af van je zonden (bekeren).
  3. Geloof dat Jezus Christus voor jou aan het kruis is gestorven en uit de dood is opgestaan.
  4. Nodig Jezus Christus uit om in jouw leven te komen (neem Hem aan als jouw Redder).

Bid dit gebed:
‘Lieve Here Jezus, ik weet dat ik een zondaar ben en Uw vergeving nodig heb. Ik geloof dat U stierf om de straf voor mijn zonden te betalen. Ik wil mij van mijn zondige natuur bekeren en vanaf nu U volgen. Ik nodig U uit om in mijn hart en leven te komen. In Jezus’ naam. Amen.’

Als je dit gebed oprecht bidt en Jezus Christus vraagt in je leven te komen, dan krijg je een heel nieuw leven!

Jouw nieuwe leven
Als je Jezus aanneemt, word je in Gods familie geboren. Dit is het bovennatuurlijke werk van de Heilige Geest, die in iedere gelovige woont. Dit wordt ook wel de wedergeboorteof de ‘nieuwe geboorte’ genoemd. God zal je zegenen als je je wonderbare, nieuwe leven in Christus begint.

De Bijbel zegt…
‘Ieder die de naam van de Here aanroept, zal gered worden.’ – Romeinen 10:13

‘Wie de Zoon van God heeft, heeft het leven, maar wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet.’ – 1 Johannes 5:12

‘Omdat wij ons aan God hebben toevertrouwd, zijn wij rechtvaardig geworden en leven wij nu in vrede met God dankzij onze Here Jezus Christus.’ – Romeinen 5:1

Tags:
Next Post

In het teken van de herleving DEEL 3