Inspiratie - Angst & Vrees

Uitkomst & Voorziening

Te veel christenen genieten niet van Gods grenzeloze stroom van zegen en overvloed. Altijd hebben zij een ‘tekort’ in hun leven. Maar dit is niet Gods plan en het is niet nodig! Ook jij kunt vandaag leven onder de bescherming en zegen van God.

Leg je handen op alle goede gaven van God aan jou!

Hoe kun je al Gods voorziening ontvangen en vasthouden? Jezus is de belichaming van al het goede van God. Hem ontvangen wij en Hem houden wij vast. Hij is onze blijdschap, vreugde en vrede. Alles wat wij nodig hebben, ligt opgeborgen in het verlossende werk van Jezus aan het kruis. Zo kun je gebruikmaken van Gods oneindige voorraad van voorziening en uitkomst.

Voorziening in een geweldige levenspartner
‘Een man zal zijn vader en moeder verlaten, zich bij zijn vrouw voegen en werkelijk één met haar worden.’ – Mattheüs 19:5

Na de beslissing om Jezus de Koning van je hart te maken, is – naar mijn mening – de belangrijkste beslissing wie je uitkiest om je levenspartner te zijn. Velen kiezen iemand uit en vragen dan of God Zijn zegen wil geven over hun relatie en huwelijk. Dit is toch anders dan God jouw partner te laten uitkiezen. Hij weet wie de beste keuze voor jou is. Alleen God kent de toekomst en alleen Hij kent de ware diepten van het hart. Hij weet de combinatie te maken waardoor succes verzekerd is.

Hij heeft een partner voor jou die bij jou past en met wie jij Gods plan voor jouw leven kunt vervullen. Wil jij de weg gaan die jij moet gaan om deze door God gezegende relatie te hebben? Ben je bereid om te wachten op de juiste? Wil je je relatie rein houden, zodat je niet onnodige problemen veroorzaakt en daardoor een valse start hebt? Weet één ding: God heeft echt iemand voor jou!

Voorziening in lichamelijke genezing
‘Als iemand ziek is, laat hij de leiders van de gemeente vragen bij hem te komen om met hem te bidden en hem namens de Here met olie te zalven. Als zij in het geloof bidden, zal de zieke genezen worden, de Here zal hem gezond maken.’ – Jakobus 5:14-15

Vaak heb ik in mijn eigen leven, en in dat van mijn vrouw en onze kinderen, de naam van Jezus aangeroepen voor lichamelijke genezing. Hij heeft ons altijd uit onze nood geholpen, maar niet altijd op dezelfde manier. Ik heb in mijn leven veel wonderen gezien van genezing. Spontane wonderen. Doofstommen die voor het eerst gingen spreken en blinden die weer konden zien. Gezwellen die in één moment verdwenen.

Een belangrijk punt dat ik zie in de Bijbel en in onze tijd, is dat geloof omgezet moet worden in een actie. Dit is noodzakelijk, maar voor velen ook heel moeilijk. Waar handelend geloof is, doet God altijd wonderen. Laat achter je wat niet van God is en houd vast aan Zijn beloften!

Voorziening in financiën
‘Geef en u zult iets terugkrijgen, meer dan overvloedig zult u ervoor terugkrijgen. Met de maat waarmee u meet, zult ook u gemeten worden.’ – Lucas 6:38

Voor de bediening en in ons persoonlijk leven heeft God altijd wonderen gedaan van voorziening in financiën. De gedachte dat armoede en nederigheid bij elkaar horen, is niet van God. Je kunt arm en hoogmoedig zijn, net als rijk maar nederig.

Natuurlijk wil God dat wij goede rentmeesters zijn. De Bijbel leert ons hoe wij gezond en verantwoord met ons geld en onze bezittingen moeten omgaan. Ons hart mag ook niet op aardse schatten gericht zijn. Toch mogen wij verwachten dat Hij ons rijkelijk zal zegenen en dat Hij zal voorzien in alles wat wij nodig hebben.

Gezegend worden door God betekent ook dat Hij jouw werk zegent. Hij bewaart je voor fouten waardoor je geld zou verliezen. Verwacht Gods leiding voor jou persoonlijk en natuurlijk voor het werk van de Heer.

Voorziening in blijdschap
‘… want de vreugde in de HERE, die is jouw toevlucht.’ – Nehemia 8:11

Er is verschil tussen een glimlach op het gezicht en echte blijdschap die uit het hart komt. Weer in een hele andere categorie is de blijdschap die we hebben omdat de Heilige Geest in ons hart is uitgestort. Iemand die geen kind van God is, kan ook blijdschap kennen.

Maar de blijdschap van deze wereld is niet te vergelijken met de blijdschap van de Heilige Geest. Deze echte blijdschap komt van onze herstelde relatie met God. Omdat wij weten dat wij geen vijanden meer zijn van God, hebben wij blijdschap.

We weten dat alle beschuldigingen tegen ons ongeldig zijn verklaard. Als wij deze waarheid ontdekken door de Heilige Geest, dan geeft dat een grote blijdschap in ons hart. Vreugde geeft energie. Laten wij vol zijn van Gods blijdschap en deze uitdelen aan de mensen om ons heen.

Voorziening in vrede
‘Mijn vrede laat Ik jullie na. Die vrede is heel anders dan die van de wereld.’ – Johannes 14:27

Jezus ziet verschil in de vrede die de wereld geeft en de vrede die van Hem komt. Volgens de Bijbel kun je onmogelijk ware vrede hebben zonder de echte Vredevorst, Jezus Christus. De vrede die Hij geeft, is blijvend. Deze vrede ontvangen wij van Hem en hebben wij, omdat wij de ongelooflijke en onoverwinnelijke kracht van de zonde hebben overwonnen door het geloof in Jezus. De macht van de satan over ons leven is verbroken.

Maar het mooie en onbegrijpelijke is dat God ons zal vasthouden door Zijn vrede. Wij worden niet radeloos en verliezen niet ons verstand door de onmogelijke omstandigheden. Door Zijn vrede laat God ons een gezond verstand houden. Ontvang Zijn vrede vandaag door je helemaal over te geven in de handen van jouw Redder en Helper.

Voorziening in bevrijding
‘De Geest van de HERE rust op Mij, omdat de HERE Mij heeft gezalfd tot brenger van goed nieuws aan mensen die lijden en worden onderdrukt. Hij heeft Mij gestuurd om mensen met gebroken harten te troosten, voor gevangenen vrijlating uit te roepen en hen die opgesloten zitten, te bevrijden.’ – Jesaja 61:1

Als we het over bevrijding hebben, dan hebben we het over meer dan alleen de bevrijding van demonen, drugs, alcohol enz. Het is vanbuiten niet altijd te zien of iemand bevrijding nodig heeft. Wij hebben bevrijding nodig van alles wat ons tegenhoudt om Jezus te volgen en wat ons afhoudt van Gods beloften.

Deze dingen zullen uiteindelijk ons leven naar de afgrond brengen. Een bevrijding die ook veel mensen nodig hebben, is de genezing van een gebroken hart. Veel mensen hebben innerlijke wonden. Er zijn dingen in hun leven gebeurd waarvan zij zich zelf niet kunnen losmaken. Maar Jezus is bij machte om jou te bevrijden van elke gebondenheid. Hij is altijd en eeuwig de Bevrijder. Hij werkt door Zijn Woord en door Zijn kracht.

Nog meer voorziening door Jezus
Er is nog zo veel meer waarin Jezus voorzien heeft door voor ons aan het kruis te sterven. Wat je ook nodig hebt, ga naar Jezus toe! Hij maakt ons gelukkig en blij. Hij geeft ons wat echt belangrijk is in het leven. Daarnaast geeft hij extra zegeningen en overvloed.

Als je Jezus hebt aangenomen en je bent door de wedergeboorte een kind van God geworden, dan heb je recht op al deze zegeningen. Misschien ben je nog geen kind van God, maar wil je dat nu worden. Open dan je hart voor God en bid het gebed hieronder mee. Als je dit bidt met een oprecht hart, zul je gered zijn.

‘O God, ik kom tot U in de naam van Jezus, Uw Zoon. Ik geloof in de waarheid van Uw Woord. Ik ben een zondaar en heb Jezus nodig. Ik neem Hem aan als mijn Redder en U als mijn hemelse Vader. Neem mij aan als Uw kind. Dank U dat U mij nu redt. Ik geloof het en ik dank U hiervoor. Dank U dat ik nu recht heb op al Uw zegeningen. Help mij om voor U te leven. In Jezus’ naam. Amen!’

Dit artikel komt uit het boek van John T.L. Maasbach: ‘Uitkomst & Voorziening’ van Gazon Uitgeverij, te koop bij theblessingfamilybookstore.nl voor maar € 4,95.

Tags: