Studie - Vernieuw jouw passie voor de kerk

Vernieuw jouw passie voor de Kerk!

We leven vandaag in een van de belangrijkste jaren in de geschiedenis van het christendom. Niemand kan ontkennen dat de terugkomst van Jezus dichterbij is dan ooit tevoren. Over de hele wereld groeit het christendom. Maar vreemd genoeg lijkt het alsof veel kerkbezoekers hun perspectief hebben verloren. Wij, de Kerk, moeten onze plaats weert innemen.

In plaats van Gods opdracht te vervullen, hebben veel christenen hun ogen gericht op egoïstische doelen. Wij, de Kerk, zijn bijna vergeten wie we zijn – de Bruid van Christus. Dat betekent dat we bijna zijn vergeten welke machtige dingen we kunnen doen, nu we naast onze almachtige Partner staan. Het is de hoogste tijd dat we er weer aan gaan denken.

De belangrijkste reden van het bestaan van de Kerk

Waarom is de Kerk ontstaan? Velen denken: om het evangelie aan de verlorenen te brengen, om een gelegenheid te hebben voor regelmatige aanbidding en regelmatig onderwijs, om een licht te zijn in de gemeenschap enz. Deze redenen zijn allemaal goed, maar ze zijn niet het belangrijkste.

Wat is dan het belangrijkste doel van de Kerk? Het antwoord vinden we duidelijk in de Bijbel:

‘Wat je ook doet, doe het tot eer van God, ook het eten en drinken.’ – 1 Korinthiërs 10:31

Het belangrijkste doel van de Kerk is om de Here onze God te eren.

‘Hem komt voor altijd en eeuwig alle eer toe in de gemeente door Jezus Christus. Amen!’– Efeziërs 3:21

Vier hoofddoelen van de Kerk

In Handelingen 2:41-47 zien we vier hoofddoelen van de bediening van de Kerk.

1. Aanbidding

‘Zij bleven trouw aan wat de apostelen hun leerden en gingen als één grote familie met elkaar om. Zij kwamen vaak samen voor de maaltijd van de Here en voor gebed. Iedereen was vol ontzag voor de wonderen en tekenen die de apostelen deden.’ – Handelingen 2:42-43

Er was een adembenemend besef van Gods heilige tegenwoordigheid. Een gezonde vrees voor God doordrong hen. God zoekt nog steeds onze aanbidding.

‘Maar er komt een tijd, en die is er nu al, dat iedereen die de Vader echt wil aanbidden, dat overal kan doen, door de Geest die Waarheid schenkt. De Vader zoekt mensen die Hem zo aanbidden.’ – Johannes 4:23

2. Onderwijs

In Handelingen 2 wordt beschreven dat de eerste christenen ’trouw bleven aan wat de apostelen hun leerden’ (vers 42). Ze werden bekend als ‘De gelovigen’ (vers 44). Volgens Handelingen 4:4 groeide de Kerk, want ‘velen van hen, die het woord gehoord hadden, werden gelovig.’

Het goede nieuws van het leven, de dood en de opstanding van Jezus Christus werd getrouw verkondigd, zodat voortdurend nieuwe bekeerlingen zich toevoegden aan de Kerk. De christenen werden echter ook gevoed met de diepere waarheid van de Bijbel. Terwijl de Kerk met al die nieuwe christenen groeide, was er een toenemende behoefte aan goed onderwijs uit Gods Woord.

3. Eenheid

De Kerk moet een plaats van gemeenschap zijn. Het was nooit de bedoeling dat de Kerk een gebouw is waar je komt, zit, aanbidt, leert en vertrekt. De Kerk is een eenheid van gelovigen die elkaar liefhebben en dienen. De eerste christenen hadden een hechte band met elkaar. Deze eenheid kunnen we vandaag nauwelijks terugvinden.

‘Zij gingen als één grote familie met elkaar om.’ (vers 42)

‘Gemeenschap’ komt van het Griekse woord koinonia. Er zijn twee definities voor koinonia. Aan de ene kant betekent het: iets met iemand delen; iets tastbaars; iemand helpen in zijn nood. En aan de andere kant betekent het: medeleven. Wanneer er wordt gehuild, deel je in het verdriet met degene die huilt.

4. Evangelisatie

Het laatste kenmerk van de Kerk is het doorgeven van de boodschap. De Bijbel zegt:

‘En God zorgde dat er elke dag weer nieuwe mensen bijkwamen die gered werden.’ – Handelingen 2:47

Bleef de boodschap van Jezus’ dood en opstanding binnen de kerk? Hielden ze het goede nieuws voor zichzelf? Nee, in plaats daarvan konden ze niet wachten om de straten op te gaan en het Woord te verspreiden.

‘Maar ondanks dat geloofden veel mensen de apostelen. Daarmee nam het aantal gelovigen toe tot ongeveer vijfduizend … Zij trokken zich niets aan van de Hoge Raad en bleven gewoon over Jezus spreken, in de tempel en bij de mensen thuis. Elke dag vertelden zij dat Jezus de Christus is.’ – Handelingen 4:4; 5:42

Elke dag spraken ze openlijk over Christus. Hun getuigen was niet beperkt tot een evangelische uitnodiging in de kerk. Ze toonden ware evangelisatie waar de nood is: op straat.

De bediening van de Kerk

Vaak denk ik aan twee dimensies die de bediening van de Kerk typeren. Dit noem ik de diepte en de breedte van de Kerk.

De eerste dimensie

De diepte van de Kerk wordt bepaald door haar kwaliteit van aanbidding en onderwijs. We zouden aanbidding niet moeten opgeven, omdat we geloven in evangelisatie. We zouden niet moeten stoppen met het onderwijzen van mensen, omdat we simpelweg ervan houden om te aanbidden. Aanbidding en onderwijs geven ons diepgang.

De tweede dimensie

De breedte van de Kerk wordt bepaald door haar toewijding aan gemeenschap en evangelisatie. Als we de wereld in nood vergeten, is er een gebrek aan balans. We moeten ons blijven uitstrekken naar mensen in nood. Dat is namelijk waar liefde allemaal om draait.

De bediening van de Kerk is een zuivere zorg voor anderen. Jezus’ eerste taak is het veranderen van de wereld waarvoor Hij stierf. Maar Hij wil dat niet alleen doen. Hij heeft Zijn Bruid gevraagd om Hem te vertegenwoordigen. Zijn we er klaar voor? Hij in ieder geval wel. En Hij wacht op ons.

Een aanstekelijke stijl

Vandaag wordt er gesproken over verschillende soorten of stijlen van kerken. Maar wat maakt de Kerk effectief? Het kan niet de grootte zijn. Het is niet de financiële welvaart. Wat is het geheim van succes? Ik noem het een aanstekelijke stijl. Wanneer je de kerk in Thessalonica onderzoekt, wordt het duidelijk dat er vier aspecten zijn die een Kerk aanstekelijk maken.

1. De Bijbel wordt recht gepredikt

Paulus zegt:

‘Hiervoor zullen wij God altijd blijven danken: toen u van ons het woord van God hoorde, was dat voor u geen nieuws van mensen, maar van God. U hebt het aangenomen voor wat het was: een boodschap van God. En die boodschap heeft een geweldige invloed op u die erin gelooft.’ – 1 Thessalonicenzen 2:13

Als je de gemeente in Thessalonica in die tijd zou bezoeken, zou je zeker op een duidelijke manier het Woord van God hebben gehoord.

‘Wij spreken als boodschappers van God. Hij heeft het ons toevertrouwd de waarheid bekend te maken. Wij vertellen de mensen niet wat zij graag willen horen, maar wat God ons opdraagt. Want Hij ziet wat in ons omgaat.’ – 1 Thessalonicenzen 2:4

Wat een overtuiging en moed! Hoe meer je geeft om het vertellen van Gods boodschap, des te minder ben je geïnteresseerd in de mening van mensen.

2. Authentiek

De Kerk is authentiek van aard.

‘Zoals u weet, hebben wij niet geprobeerd u met vleierij voor ons te winnen. God weet dat wij niet deden alsof, om op die manier geld van u los te krijgen. Wij zijn er ook nooit op uit geweest eer van u of van anderen te krijgen, hoewel wij als apostelen van Jezus Christus wel op onze rechten hadden kunnen staan.’ – 1 Thessalonicenzen 2:5-6

Er was geen hogere autoriteit in de eerste gemeente dan de apostolische autoriteit. Maar Paulus weigerde misbruik te maken van anderen. Hij wilde ook geen speciale behandeling verwachten, omdat hij zo’n belangrijke rol innam in de eerste gemeente.

Authenticiteit komt voor wanneer echte mensen echte dingen zeggen over echte kwesties met echte gevoelens. Wanneer je authentiek bent, leef je wat je bent. Je zegt de waarheid. Ik kan je ervan verzekeren dat wanneer mensen ontdekken dat een kerk dat soort authenticiteit promoot, ze niet kunnen wegblijven.

3. Genadig

Het derde kenmerk van een kerk met een aanstekelijke stijl: het is een plaats waar men een genadige houding heeft.

‘Wij zijn zo zacht en vriendelijk voor u geweest als een moeder voor haar kinderen. Wij hadden zoveel liefde voor u gekregen, dat wij u niet alleen met plezier Gods boodschap brachten, maar zelfs ons leven voor u wilden geven. U herinnert zich wel, vrienden, hoe wij ons voor u hebben ingespannen. Dag en nacht zijn wij in de weer geweest. Terwijl wij u het goede nieuws van God brachten, zijn wij niemand tot last geweest. Wij hebben ons eigen brood verdiend. U bent, samen met God, onze getuigen dat wij in onze omgang met u zuiver, eerlijk en onberispelijk zijn geweest. U weet toch hoe wij met ieder van u hebben gesproken als een vader met zijn kinderen.’ – 1 Thessalonicenzen 2:7-11

In plaats dat Paulus hard was en veeleisend, was hij zachtmoedig en verdraagzaam. In plaats dat hij overkwam als een militair, kwam hij over als een moeder die haar baby liefdevol verzorgde. Paulus gaf niet alleen het evangelie; hij gaf zichzelf. Er zijn tijden dat een kerk zo hard als staal moet zijn, en andere tijden dat zij zo zacht als fluweel moet zijn.

Een kerk die helemaal van staal is, is hard, berekenend en ongevoelig. Een kerk die helemaal van fluweel is, wordt te zacht, te verdraagzaam, aanvaardt alles en heeft te weinig overtuiging. We hebben staal én fluweel nodig, zodat er authenticiteit is, samen met genade, waarheid en liefde. Hoe belangrijk is het voor een kerk om in balans te blijven!

4. Relevant

Als laatste is een kerk met een aanstekelijke stijl relevant.

‘Hiervoor zullen wij God altijd blijven danken: toen u van ons het woord van God hoorde, was dat voor u geen nieuws van mensen, maar van God. U hebt het aangenomen voor wat het was: een boodschap van God. En die boodschap heeft een geweldige invloed op u die erin gelooft.’ – 1 Thessalonicenzen 2:13

We hebben een boodschap nodig die aansluit bij de kwesties van vandaag, niet met de jaren dertig of de jaren vijftig. We máken de Bijbel niet relevant; hij ís relevant. Onze taak als christenen is om te bewijzen hoe relevant Gods Woord vandaag is.

Conclusie

Het is niet de eerste keer dat de Kerk en haar leden zijn vergeten dat ze naast de almachtige Jezus staan als Zijn Bruid en alles bezitten wat nodig is om de wereld te veranderen. Dit gebeurde ook in de eerste eeuw. We kunnen over verschillende lokale kerken lezen in het tweede en derde hoofdstuk van Openbaring.

Elke kerk leek veel op jouw en mijn kerk vandaag: een licht van hoop, een plaats waar mensen samenkwamen om God te aanbidden en hun leven met elkaar te delen. Helaas gebeurde er in elke kerk iets wat haar getuigenis tot zwijgen bracht. Opnieuw en opnieuw riep de Heer tot Zijn Bruid. In Openbaring lezen we zeven keer dezelfde woorden:

‘Als je oren hebt, luister dan naar wat de Geest tegen de gemeenten zegt.’ – Openbaring 2:7,11,17,29; 3:6,13,22

God riep niet alleen tot deze kerken, maar tot elke kerk, elke gelovige – tot de Bruid – in elke eeuw die volgde. Hij roept nog steeds.

Wij, de Bruid van Christus, hebben alle hulpmiddelen gekregen die nodig zijn om de wereld drastisch te veranderen in de 21e eeuw!

Lees ook: ‘Dit is mijn wonder: Femmieke’

Tags:
Next Post

Share your story: Rayen & Esther