Studie - Wereldschokkende gebeurtenissen

Wereldschokkende gebeurtenissen

De wereld is in chaos. Onder de mensen heerst grote angst en onzekerheid. Niemand is meer veilig voor terreur en aanslagen. Hongersnoden, natuurrampen en oorlogen. Het klinkt allemaal als een spannende thriller, maar het strijdtoneel van het einde der tijden ontvouwt zich al enige tijd voor onze ogen.

‘Ik hoef u niet te schrijven wanneer en onder welke omstandigheden dit allemaal zal gebeuren, vrienden. U weet immers dat de grote dag van de Here geheel onverwacht komt, als een dief in de nacht. Terwijl de mensen zeggen: ‘Er is rust en vrede, er dreigt geen enkel gevaar,’ zal de vernietiging hen plotseling overvallen, zoals de weeën een zwangere vrouw. Zij zullen nergens heen kunnen vluchten. Broeders en zusters, u leeft echter niet in het donker. Die dag zal u niet overvallen als een dief.’ – 1 Thessalonicenzen 5:1-4

De wereld is in grote chaos
De wereld is vandaag in grote onrust en chaos. De spanningen nemen toe en machtsdreigingen tussen de natiën en verschillende bevolkingsgroepen worden steeds heftiger, dreigender en krachtiger. Diplomatieke oplossingen zijn haast onmogelijk geworden.

In korte tijd vinden er allerlei rampen plaats: aardbevingen, tsunami’s, orkanen, klimaatsveranderingen, atoomdreigingen, terroristische aanslagen, epidemieën, toename van criminaliteit, grote economische problemen, waardoor vele landen in een financiële crisis zijn geraakt en er een enorme werkloosheid is. De mensen worden steeds banger, bevreesder en angstiger.

Misschien kunnen we de situatie van vandaag beter begrijpen wanneer we naar de woorden van Jezus luisteren in Lucas 21:25-28:

‘Er zullen vreemde verschijnselen in het heelal zijn: waarschuwingen en tekenen van de zon, maan en sterren. De volken op aarde zullen in paniek raken. Ze zullen helemaal overstuur raken door het gebulder van de zee en de branding. De mensen zullen het besterven van angst, omdat ze denken dat de wereld vergaat. Want de machten van het heelal zullen door elkaar worden geschud. En dan zal iedereen Mij, de Mensenzoon, zien komen in een wolk, met macht en schitterende majesteit. Dus als deze dingen beginnen,
ga dan rechtop staan en kijk omhoog! Want je
verlossing is niet ver meer!’

Al de gebeurtenissen in de wereld hebben te maken met de terugkomst van de Here Jezus Christus, de Zoon van de levende God. Op zekere dag – met al die donkere wolken die zich samenpakken en over deze aarde heen komen – zal er een heldere, witte wolk zijn waarop Jezus zal terugkomen om de gelovigen mee te nemen naar de hemel.

Signalen van Jezus’ terugkomst
Toen de eerste christenen in hun tijd de donkere wolken zagen komen, vroegen ze de apostel Paulus meer te vertellen over de eindtijd. Paulus antwoordde hen:

‘Ik hoef u niet te schrijven wanneer en onder welke omstandigheden dit allemaal zal gebeuren, vrienden. U weet immers dat de grote dag van de Here geheel onverwacht komt, als een dief in de nacht … Want als het signaal klinkt, als een van de voornaamste engelen zijn stem laat horen en de trompet van God schalt, zal de Here Zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen de gestorven christenen eerst opstaan en daarna zullen wij die op dat moment nog leven, met hen in de wolken worden opgenomen om de Here in de lucht te ontmoeten en altijd bij Hem te zijn.’ – 1 Thessalonicenzen 5:1-2; 4:16-17

Met andere woorden zegt Paulus hier: ‘Je hoeft je niet druk te maken over al die angstige dingen, want het zijn allemaal signalen dat Jezus Christus terugkomt.’ Al de ernstige dingen die wij vandaag in de wereld zien gebeuren, leiden ons naar het uiteindelijke doel van de Schepper voor de mens.

Deze wereld is niet op drift en draait niet roerloos ergens rond in het universum, zoals velen denken. Nee, hoe slecht de mensen ook geworden zijn, Gods oog is nooit van deze aardbodem af geweest.

2 Kronieken 16:9 zegt: ‘Want de HERE waakt over de hele aarde en biedt krachtige hulp aan mensen die Hem zijn toegewijd.’ Alles gaat volgens Gods plan en alles ligt op koers. De gebeurtenissen hebben te maken met de komst van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar Jezus Christus voor eeuwig zal regeren.

De wereld streeft naar vrede en voorspoed

‘Terwijl de mensen zeggen: ‘Er is rust en vrede, er dreigt geen enkel gevaar,’ zal de vernietiging hen plotseling overvallen, zoals de weeën een zwangere vrouw. Zij zullen nergens heen kunnen vluchten.’ – 1 Thessalonicenzen 5:3

Als de mensen zich volledig gaan overgeven aan veiligheid en voorspoed, zal de vernietiging hen plotseling overvallen.

Vandaag draait het allemaal om veiligheid en voorspoed. Denk maar aan alle vredesbesprekingen die overal plaatsvinden. Voorspoed is op zichzelf helemaal niet verkeerd. Er is niets mis met het hebben van een mooi huis, een mooie auto of mooie kleding. Maar het gevaar schuilt hierin dat wij in bezit genomen worden door het geld en de aardse dingen, waardoor wij de zaak van God gaan verwaarlozen.

Profetieën over de eindtijd
In de Bijbel, Gods Woord, staan de profetieën van veel profeten opgeschreven. Het waren mannen en vrouwen die met hun leven borg stonden dat wat zij beweerden, de volle waarheid was, en dat alles wat zij voorspelden, zou uitkomen.

Deze mensen stonden bekend als de ‘profeten van Israël’. De voorspellingen op korte termijn die in de Bijbel door de profeten werden gedaan, zijn allemaal uitgekomen. Maar diezelfde profeten deden ook voorspellingen voor de lange termijn, waarvan ze zelf de betekenis niet hebben begrepen.


Al honderden jaren voordat Jezus Christus geboren werd, brachten de profeten van Israël de boodschap van het evangelie en voorspelden dat er een Verlosser geboren zou worden. Al deze profetieën zullen ons leiden naar de historische gebeurtenissen van de eindtijd.

Het is verbazingwekkend hoe de profetieën die duizenden jaren geleden door Gods profeten zijn uitgesproken, vandaag als grote krantenkoppen in de krant staan.

Israël: een cruciale rol in de eindtijd
Op dit moment doen veel wereldleiders hun uiterste best om overal in de wereld smeulende lonten te doven die aanleiding geven tot een oorlog. Er hoeft maar weinig te gebeuren of er ontstaat een Derde Wereldoorlog. Daarvan zal het leed niet te overzien zijn met alle technische wapens van vandaag.

De Verenigde Naties zitten met hun handen in het haar hoe ze overal de vrede moeten bewaren. Er zijn niet veel landen in de wereld die een centrale rol in de wereldgeschiedenis spelen. Er is slechts één klein landje in het midden van de aarde dat een cruciale rol speelt en deze ook zal spelen in de eindtijd. Dat kleine landje is Israël!

De terugkeer van de Joden naar hun eigen staat Israël
De Bijbel voorspelt dat er ergens in de toekomst een zevenjarige periode zal komen. Deze periode wordt uiteindelijk bekroond met de zichtbare terugkomst van Jezus Christus. Volgens de Bijbel kan die periode van zeven jaar niet beginnen voordat het volk van Israël zich opnieuw gevestigd heeft in zijn oude staat Palestina.

Deze profetie – die door Israëls profeten duizenden jaren geleden door inspiratie van God is uitgesproken – is op 14 mei 1948 (precies 70 jaar geleden!) in vervulling gegaan toen David Ben-Gurion de onafhankelijkheidsverklaring voorlas en daarmee de staat Israël vestigde. Dit feit en dat daarmee de Joden massaal terugkeerden naar hun vaderland, is een van de grootste profetieën die in vervulling zijn gegaan in onze tijd.

De haat tegen de Joden
De Joden zijn altijd in oorlog geweest en altijd omringd geweest door landen die eropuit waren en vandaag nog steeds uit zijn op hun totale vernietiging. De boze haat het Joodse volk, omdat uit dit geslacht Jezus, Gods Zoon, de Messias is voortgekomen.

Vaak is men eropuit geweest om het hele Joodse volk uit te roeien. Denk maar aan Haman, in de tijd van koningin Esther, en Hitler. Het is een groot wonder dat een deel van de Joden de Holocaust heeft overleefd. Alleen God Zelf heeft hen hiervoor kunnen bewaren. God zorgt ervoor dat alles wat Hij door Zijn profeten voorspeld heeft, zal uitkomen.

De wederkomst van Jezus Christus
We leven vandaag in een geweldige tijd. Gods eindtijdprofetieën gaan voor onze ogen in vervulling. Jezus zál terugkomen en wij moeten de wereld bereiken met deze boodschap. Het is een profetie die vaak door de Heilige Geest is uitgesproken.

Vroeg of laat zal ook deze profetie in vervulling gaan. Jezus zal niet terugkomen in China, Rusland of Amerika, om zomaar eens een paar landen te noemen. Nee, de Bijbel zegt dat Jezus zal terugkomen in Israël!

Volgens de Bijbel zal Jezus terugkomen op de wolken, precies zoals Hij naar de hemel is gegaan. Hij zal Zijn voeten zetten op de Olijfberg, die doormidden zal splijten. Zacharias 14:4 zegt: ‘Op die dag zullen zijn voeten staan op de Olijfberg, ten oosten van Jeruzalem. En de Olijfberg zal in tweeën splijten. Er zal een buitengewoon groot dal ontstaan dat van het oosten naar het westen loopt, want de ene helft van de berg zal naar het noorden wijken en de andere naar het zuiden.’

Volgens de Bijbel zal Jezus door de Oostpoort – ook wel de Gouden Poort genoemd – wandelen. Daarna zal Hij plaatsnemen op de troon van Zijn vader David. Laat u niet misleiden doordat deze poort is dichtgemetseld en ervoor een moslimbegraafplaats is aangelegd. Want dit alles zal Jezus niet stoppen om te doen zoals gezegd en voorspeld is door de profeten van vroeger.

Wees gereed!
Beste lezer, de vraag is: wat doe jij met de wetenschap dat Jezus Christus zal terugkomen? Ben jij klaar als Jezus terugkomt? Zijn jouw familieleden, vrienden, collega’s, buren en kennissen gered? Val niet in slaap; word wakker! Wees waakzaam, want Jezus komt snel terug. Wil jij het niet missen? Bid dan dit gebed mee!

Gebed

‘Vader in de hemel, dank U dat ik deze boodschap mag horen. Ik heb spijt van mijn zonden. Reinig mijn hart, Here, en vergeef al mijn fouten. Kom in mijn hart en leef in mij. Ik geef mijzelf aan U. Ik wil U volgen, dienen en gehoorzaam zijn. Help mij om wakker en klaar te zijn en met verlangen uit te zien naar Uw komst. Kom spoedig, Here Jezus, en help mij om U trouw te blijven, al de dagen van mijn leven. In Jezus’ naam. Amen!’

Dit artikel is genomen uit het boek ‘Wereldschokkende gebeurtenissen – Jezus  komt terug’ door David Maasbach. Dit boek geeft meer informatie over de eindtijd en gaat in op verschillende aspecten, zoals de antichrist, de rol van Europa enz. Het boek is hier verkrijgbaar.

Tags:
Vorig artikel

Noach

Volgend artikel

Interview: Frank van Anken