Boodschap - Als je niet meer weet wat je moet doen

Als je niet meer weet wat je moet doen!

We zijn vaak geneigd om in paniek te raken als we in een crisis terechtkomen. We weten niet meer wat we moeten doen. We bedenken dan allerlei manieren om eruit te komen… zonder resultaat. Maar laten we in plaats daarvan onze ogen op God richten en onze hulp van Hem verwachten. Dan zal Hij ons eruit helpen, want God is machtig!

Wat zou je ervan vinden als Nederland plotseling wordt aangevallen door een van de grootmachten van de wereld? Zij komen alllemaal richting Nederland met hun legers, tanks, straaljagers en vliegdekschepen. Stel je eens voor dat de minister-president ons op de televisie toespreekt met de woorden: ‘Landgenoten, wij weten niet wat wij moeten doen. We zijn in groot gevaar.’ Dat zou een grote opschudding brengen in het land!

Dit is precies wat koning Josafat deed. Drie vijandelijke legers kwamen op het land Juda af. Koning Josafat, de leider van het volk, riep heel het volk samen om een strategie te bedenken hoe zij ten strijde moesten trekken tegen deze grote overmacht. Hij had een oplossing nodig om uit deze crisis te komen. Toen sprak Josafat dit gebed uit tot God:

‘Kijk nu eens wat onze beloning is. Zij komen hier met de bedoeling ons te verjagen uit het land dat U ons hebt gegeven. O onze God, wilt U hen veroordelen? Wij hebben immers niet de kracht het tegen dit grote leger op te nemen. Wij weten niet wat wij moeten doen, maar onze ogen zijn op U gericht.’ – 2 Kronieken 20:11-12

Als de minister-president dit zou zeggen, zouden velen zeggen: ‘Wat een waardeloos plan. U hebt geen strategie. U hebt geen comité van generaals samengeroepen. U hebt geen landkaart gepakt, geen leger geroepen, geen aanvals- of verdedigingsplan opgesteld. U weet niet wat u moet doen.’

Maar dat is wel wat koning Josafat tegen God zei: ‘Wij weten niet wat wij moeten doen, maar onze ogen zijn op U gericht.’ Dat klinkt voor veel mensen belachelijk in zo’n situatie. De goed bewapende vijand stond in de startblokken om tegen Juda te strijden en om het land in bezit te nemen. Koning Josafat en het volk wisten niet wat ze moesten doen, maar ze gingen God zoeken en Hem om advies vragen.

Richt je ogen op Hem
Veel kinderen van God raken in paniek wanneer ze in de problemen komen. Het is zo moeilijk om dan toe te geven: ‘Here God, ik ben in de war en ik weet niet meer wat ik moet doen, maar mijn ogen zijn op U gericht.’ Wanneer we dat toegeven, zijn we op het punt waar God ons wil hebben.

Waarom? Omdat Hij dan eindelijk iets kan doen. Tot nu toe hebben we elke keer maar geprobeerd zelf uit de crisis te komen. We zijn er doodmoe van. We komen er maar niet uit. We kunnen er zelfs niet van slapen. Stop ermee om stad en land af te reizen op zoek naar evenementen en predikers om jou uit die crisis te halen. Stop ermee om naar je familieleden, vrienden of broeders en zusters te gaan.

Ga naar Jezus toe met je noden, lasten en problemen. Hij is Degene die jou uit die crisis kan halen. Richt je ogen op Gods Woord. Zeg zoals koning Josafat: ‘Here God, ik weet niet meer wat ik moet doen, maar mijn ogen zijn op U gericht. Ik verwacht mijn wonder van U, en van U alleen.’ Geef je nood over in de handen van God. Laat het los. De Bijbel zegt:

‘Laat los en je zult losgelaten worden.’ – Lucas 6:37 (HSV)

Je hoeft je niet te schamen dat je er zelf niet uitkomt. Jij bent niet de enige die met de rug tegen de muur staat. God is juist gespecialiseerd in hopeloze situaties.

‘Voor wie gelooft, is alles mogelijk.’ – Marcus 9:23

‘Wat bij de mensen niet kan, kan wel bij God.’ – Lucas 18:27

‘God kan oneindig veel meer doen dan wij ooit kunnen bidden of beseffen.’ – Efeziërs 3:20

God is God. Hij weet alles. Hij neemt de leiding over als jij stopt om de leiding te nemen. Hij zal jou door de crisis heen leiden. Geef jouw nood aan Hem.

Onze hulp is van de Here
Als je in de moeilijkheden zit, waar komt je hulp vandaan? Moet het van je familie komen, of van je vrienden, je broeders of zusters, je voorganger of van allerlei instellingen in Nederland? Koning David zei:

‘Ik kijk omhoog naar de bergen. Waarvandaan kan ik hulp verwachten? De HERE helpt mij. Hij heeft immers de hemel en de aarde gemaakt.’ – Psalm 121:1-2


Jouw hulp is van de Here… in een financiële crisis, in een huwelijkscrisis, in tijd van ziekte, vermoeidheid, pijn, verdriet, zorgen of werkloosheid. Wanneer je een verblijfsvergunning of huisvesting nodig hebt. Wanneer je wilt vrijkomen van fobieën, stress, een burn-out, vrees, angst, depressie, eenzaamheid of complexen. De Bijbel zegt:

‘Zelfs als ik door een donker dal moet lopen, ben ik niet bang, want U bent dicht bij mij. Uw herdersstaf beschermt mij en begeleidt mij heel de weg.’ – Psalm 23:4

Vertrouw op de Here. Geloof in God. Hij is machtig om jou uit de crisis te halen. Neem steeds een geloofstap, terwijl je zegt; ‘Here Jezus, met U kom ik eruit.’ ‘Here , ik vertrouw op Uw Woord.’ ‘Here, U bent met mij.’ ‘Here, U verlaat mij niet.’ ‘Here, ik vertrouw op Uw kracht.’ ‘Here, ik vertrouw op Uw liefde.’ Dan plotseling, na al deze stappen van geloof, kom je uit de crisis. De Here Jezus heeft je erdoorheen geleid en je komt in het licht, in de vrede en in de rust.

De Israëlieten in de woestijn
Ons leven is net als de woestijn waar de Israëlieten doorheen gingen: hete dagen, koude nachten, droogte, hitte, giftige slangen, geen water, bergen, dalen, zand, zand en nog eens zand. Als Gods volk het niet meer zag zitten, riep men tot de Here.

Daarna gaf Hij manna uit de hemel en water uit de rots. Hij gaf de vuurkolom om hen ’s nachts te leiden en overdag een wolkkolom. Hij verfriste hen met regen en zorgde voor dauw. Hij leidde hen met Zijn machtige arm naar het beloofde land, dat vol was van melk en honing. God heeft gezegd:

‘Niet door kracht of door geweld, maar alleen door Mijn Geest.’ – Zacharia 4:6

Met andere woorden: we redden het niet door ons eigen kunnen en onze eigen capaciteiten, kennis of bekwaamheid. Het is door Zijn Heilige Geest. Midden in jouw crisis maakt God wegen waar geen wegen zijn. Wanneer je jouw oog op Hem richt en tot Hem roept, zal Hij jou horen en jou veilig en wel door de crisis heen leiden.

Zo was het ook met het volk van Israël toen ze voor de Rode Zee stonden. Ze konden niet naar links of naar rechts. Achter hen was de vijand, voor hen was de zee. Mozes viel op zijn knieën en riep het uit tot God. God opende de zee. Er kwam een pad waar geen pad was. Het hele volk trok veilig en wel door de Rode Zee.

Toen de vijand hetzelfde pad wilde gaan als Israël, gebruikte God het water om de vijand van Zijn volk te vernietigen. De Bijbel zegt:

‘Jezus Christus was, is en blijft voor altijd Dezelfde.’ Hebreeën 13:8

God redde koning Josafat en het volk
Toen koning Josafat en het volk tot God riepen, liet God hen niet beschaamd uitkomen. De Geest van God kwam op de Leviet Jachaziël en hij zei:

‘Luister naar mij, mensen van Juda en Jeruzalem, en u ook, koning Josafat. De HERE zegt: ‘Wees niet bang! Laat de angst voor dit grote leger u niet verlammen. Want dit is niet uw strijd, maar de strijd van God … Maar u zult niet hoeven te vechten. Neem uw plaatsen in, blijf staan en kijk toe hoe God u allen op een wonderlijke manier gaat redden, inwoners van Juda en Jeruzalem! Wees niet bang of ontmoedigd. Ga hen morgen tegemoet, want de HERE staat aan uw kant!” – 2 Kronieken 20:15, 17

De volgende dag trokken ze op met lofprijs. Toen ze op de plaats aankwamen waar de vijand was, zagen ze dat de grond bezaaid was met lijken; niemand was ontkomen. God had er namelijk voor gezorgd dat ze tegen elkaar gingen strijden. Het volk van Juda was daarna wel drie dagen bezig om de buit binnen te halen. Vervolgens gingen ze God loven en prijzen. Dan lezen we:

‘De omringende koninkrijken werden bang voor God, toen zij hoorden dat de HERE in eigen persoon de strijd had aangebonden met de vijanden van Israël. Daarom werd Josafats koninkrijk met rust gelaten, want zijn God gaf hem rust.’ – vers 29-30

Toen koning Josafat en het volk niet meer wisten wat ze moesten doen, gingen ze tot God en verwachtten hun hulp van de Here. Daarna streed de Here voor hen en zorgde voor vrede aan alle kanten.

God is machtig om jou uit jouw crisis te halen
Als je een wonder van God nodig hebt om uit jouw crisis te komen, wil ik met je bidden. Het maakt niet uit was voor crisis het is. God is machtig om je eruit te halen. Hij wil jou genezen, verlossen, bevrijden en redden.

Gebed
Bid met mij mee…

…voor vergeving van zonden
‘Lieve Vader in de hemel, ik kom tot U in Jezus’ naam en ik vraag U vergeving van al mijn zonden. Ik heb spijt van mijn zonden. Vergeef mij, o God, in Jezus’ naam. Wees mij, zondaar, genadig en red mijn ziel. Doe al mijn fouten en overtredingen van mij weg. Kom in mijn hart, Here Jezus, en was mij schoon met Uw bloed. Ik geloof in vergeving. Dank U dat U een God van vergeving bent en dat Jezus’ bloed mij schoonwast en witter maakt dan de sneeuw. Dank U dat ik nu Uw kind mag zijn en dat U bij mij bent, al de dagen van mijn leven. Vul mij met Uw Geest en geef mij de kracht om te leven naar Uw wil. Dit bid ik en ik dank U ervoor in Jezus’ naam.’ Amen!

…voor overwinning
‘Machtige, heilige God en Vader, ik dank U voor Jezus Christus, Uw lieve Zoon. Ik heb veel fouten gemaakt in mijn leven. ‘Maar U bent een God die vergeeft, die genade schenkt en medelijden toont’ (Nehemia 9:17). Ik kom tot U, o Heer, met mijn nood, met al mijn moeilijkheden, met al mijn problemen (vertel Hem hardop over jouw nood, jouw probleem of ziekte). Wilt U mij uit mijn crisis helpen? Alleen U bent machtig om dat te doen. Ik weet niet wat ik moet doen, maar op U zijn mijn ogen gericht. Mijn hulp is van U, Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Help mij, Here. Hoor mij, Here. Genees mij, Here. Bevrijd mij, Here. Ik dank U voor Uw grote liefde en genade. Ik dank U voor Uw eeuwige trouw en gerechtigheid. Ik dank U dat U altijd Uw Woord waarmaakt voor iedereen die gelooft. Heer, ik geloof. U heeft de duivel overwonnen en mijn ziekten gedragen. Door de wonden in Uw lichaam ben ik genezen. Door Uw bloed ben ik gered. Door Uw bloed heb ik het eeuwige leven en ben ik voor altijd Uw eigendom.’ Amen!

Tags:
Next Post

INDONESIË: De uitzending van Immanuel & Cathleen