Lifestyle - Ik ben niet oud, ik ben NEWGEN!

Bid in de Geest

De Heilige Geest is onmisbaar in het leven van elke christen. Het is belangrijk dat we ons uitstrekken naar de vervulling met Gods Geest, zodat we in de Geest kunnen bidden. Dan zullen onze gebeden namelijk zo veel meer kracht hebben.

In Efeziërs 6:10 zegt de apostel Paulus dat we krachtig in de Heer moeten zijn en moeten leven door Zijn macht. Hij zegt dat dit alleen mogelijk is wanneer we de wapenrusting van God aandoen. Aan het einde van dit hoofdstuk lezen we:

‘Bid voortdurend en laat je daarbij leiden door de Heilige Geest. Verslap daarin niet, maar houd vol en bid onafgebroken voor de andere christenen.’ – Efeziërs 6:18

We kunnen alleen in gebed geleid worden door de Heilige Geest, als we vervuld zijn met Gods Geest. Het is belangrijk dat we ons daarnaar uitstrekken. Want als wij voortdurend in de Geest bidden, dan wekt dat de zalving van de Heilige Geest op. Er zal kracht uitgaan van ons gebed. Op het moment dat we voorbede doen voor anderen, zal de Heilige Geest gaan werken.

Daarom vroeg Paulus in vers 19 en 20 of de christenen in Efeze voor hem wilden bidden, zodat hij vrijmoedig zou zijn om het evangelie bekend te maken. Als kinderen van God moeten wij ons ervan bewust zijn, dat de kracht van de Heilige Geest niet is veranderd en dat bidden in de Geest nog steeds een krachtig resultaat heeft.

Wanneer je vervuld bent met de Heilige Geest, dan zal God stromen van levend water in je laten stromen, die je rust, blijdschap en overwinning geven. Als de Heilige Geest in je bezig is, dan zal Hij een sfeer van liefde in je geboren laten worden. Deze liefde is belangrijk, want het is Gods liefde.

‘Die hoop is geen valse hoop, omdat Hij ons hart gevuld heeft met Zijn liefde door de Heilige Geest die Hij ons heeft gegeven.’ – Romeinen 5:5

In de Bijbel lezen we meerdere keren dat Jezus met ontferming bewogen was over de mensen om Hem heen. Zijn pure liefde zorgde ervoor dat Hij in contact kwam met mensen in nood en dat Hij ze ook hielp. Hij genas hen en nam hun pijn weg. Het maakte niet uit door welke macht van de duivel ze gebonden waren. Jezus was bij machte om hen te bevrijden.

De Heilige Geest kan dit ook in jouw leven doen, door je te vullen met Zijn liefde. En wanneer Gods liefde je leven beheerst, dan zul je je ontfermen over mensen in nood en zal Gods genezende kracht die mensen bereiken. Gods liefde zal je bewegen om te bidden voor anderen die Hem nog niet kennen of mensen die een nood hebben.

Als wij helemaal gevuld willen worden met Gods liefde, dan is het belangrijk dat we vergeven. Op die manier laten we geen bitterheid toe in ons hart. Juist door Gods liefde kunnen wij anderen echt vergeven en onszelf vernederen. Het is beter om zelf schade te lijden, door jezelf niet te verdedigen, dan dat het Lichaam van Christus schade lijdt.

Wanneer iemand de doop in de Heilige Geest ontvangt, begint hij of zij in andere tongen te spreken. Dit is een gebedstaal die alleen God kan verstaan. Het is fantastisch als de gave van tongen op je valt, wanneer je aan het bidden bent. Het enige wat je dan kunt zeggen of uitroepen, is: ‘O Heer, wat bent U goed!’

De Bijbel zegt dat Gods liefde ons dringt. Deze liefde brengt ons op de knieën en brengt ons in de juiste geest van voorbede. Er zijn momenten waarop we door de Geest gegrepen worden om voorbede te doen onder leiding van de Heilige Geest. Op dat moment bid je met een kracht, die ver uitgaat boven het normale.

De Bijbel spreekt over bidden in de Geest in het boek Romeinen:

‘De Geest helpt ons in onze zwakheid. Wij weten niet eens hoe wij moeten bidden. Daarom behartigt de Geest onze belangen met verzuchtingen waarvoor geen woorden zijn. En God, die weet wat er in ons hart leeft, begrijpt wat de Geest bedoelt. Wat Hij voor de gelovigen vraagt, is in overeenstemming met Gods wil.’ – Romeinen 8:26-27

Door te bidden in de Geest kan God tot ons spreken. Het is niet iets wat wij kunnen plannen. God komt plotseling in beweging en … daar is het. Je bent dan in de Geest. Het kan komen na een tijd van gebed, of terwijl je geestelijk één bent met andere gelovigen.

Leef met verwachting. Sta dag en nacht klaar om de bewegingen van de Geest op te volgen. Jezus zegt:

‘Als je dorst hebt, kom dan bij Mij om te drinken. Er staat geschreven dat stromen van levend water uit je binnenste zullen komen als je in Mij gelooft.’ – Johannes 7:37-39

Lieve lezer, laat dus die machtige stroom door je heen stromen, zodat God verhoogd zal worden.

Gebed
Bid met mij mee!

‘Vader in de hemel, ik maak U mijn verlangen bekend. Ik wil zo graag Uw Heilige Geest ontvangen. Ik heb Hem zo nodig in mijn leven. Vervul mij Heer, niet omdat ik het verdiend heb, maar uit genade. Ik loof en prijs U grote naam. Ik dank U, Vader, dat U vol liefde en genade bent. Halleluja.’

Ga de Heer nu in je eigen woorden prijzen. Amen!

Tags:
Next Post

Mijn rijke erfenis| Speciaal voor vrouwen