De belangrijkheid van de vervulling met de Heilige Geest

Vaak wordt de belangrijkheid van de vervulling met de Heilige Geest onderschat. Veel christenen denken dat zij zonder de Heilige Geest kunnen leven en Gods wil kunnen doen. Maar niets is minder waar.

Jezus wist hoe belangrijk het was dat de mens vervuld zou worden met de Heilige Geest. Daarom waren Zijn laatste woorden:

‘Als de Heilige Geest op jullie neerkomt, zullen jullie kracht ontvangen om de waarheid over Mij te vertellen aan de mensen in Jeruzalem en ook in Judea en Samaria, en zelfs tot in de verste uithoeken van de wereld.’ – Handelingen 1:8

Jezus sprak hier over de Heilige Geest en Zijn kracht. Het waren Jezus’ laatste woorden, maar het was niet de eerste keer dat Jezus over de Heilige Geest had gesproken. De discipelen waren al eerder door Jezus onderwezen over de Heilige Geest en waarom Hij zo belangrijk is.

In Lucas 24 geeft Jezus de discpelen een opdracht. Zij moesten namens Jezus vertellen dat de mens gered kan worden. Maar voordat ze dit goede nieuws bekend konden maken, moesten ze wachten. Ze moesten wachten op de Heilige Geest, die hun de kracht daarvoor zou geven.

Ook in Johannes 16 spreekt Jezus over de Heilige Geest, de Trooster. Jezus maakt duidelijk dat de Heilige Geest de mens overtuigt van zonde, rechtvaardigheid en oordeel. Essentiële elementen die de mens duidelijk maken dat hij redding nodig heeft.

Bekering van zelf-leven

De Heilige Geest geeft Zijn kracht om Gods wil te doen.Door de kracht van de Heilige Geest kunnen wij samen met Jezus meer dan overwinnaar zijn. De Heilige Geest geeft ons geloof en Zijn goddelijke kracht om Gods wil te doen. Al zijn wij gered en leven wij met Jezus, dan is het alsnog belangrijk dat wij Gods Geest in ons leven hebben.

Dit zien wij in het leven van Petrus. Hij werd drie jaar lang door Jezus onderwezen, maar dat was geen garantie van redding. Jezus wist wat er zou gebeuren op de avond dat hij zich gevangen liet nemen. Daarom waarschuwde Hij Petrus:

‘Simon, Simon, let op. Satan heeft gesmeekt of hij jullie door elkaar mag schudden als tarwe in een zeef. Maar Ik heb gebeden dat je geloof je niet in de steek zal laten. Wanneer je van je verkeerde weg bent teruggekomen, sterk dan je broeders in hun geloof.’ – Lucas 22:31-32

Maar Petrus, die op zichzelf vertrouwde, zei:

‘Here, ik ben bereid met U de gevangenis in te gaan en zelfs de dood.’ – Lucas 22:33

Dit meende Petrus oprecht. Maar Jezus had geen vertrouwen in de mens zonder de Heilige Geest, ook al was deze een van zijn discipelen. Hij zei:

‘Ik wil je één ding zeggen, Petrus: voordat de haan kraait, zul je drie keer hebben gezegd dat je Mij niet kent.’ – Lucas 22:34

Deze ervaring was voor de overmoedige Petrus een les, want het gebeurde zoals Jezus had gezegd. Het moment dat de haan kraaide, keek Jezus Petrus aan met ogen vol liefde. Petrus voelde zich ellendig en was met schaamte gevuld. Dit was het moment dat Petrus zich moest bekeren van zijn vertrouwen in zijn eigen kunnen, zijn ‘eigen ik’. Deze bekering kan je niet zelf bewerken, maar het is een werk van de Heilige Geest binnen in je.

Goddelijke kracht

Uiteindelijk waren alle discipelen tot dit punt gekomen. Zij wisten dat ze afhankelijk moesten zijn van Jezus, door de kracht van de Heilige Geest. Daarom wachtten zij in de bovenzaal op de belofte van de Heilige Geest. Op de Pinksterdag werden zij allemaal vervuld met de Heilige Geest. Zij begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hen ingaf (Handelingen 2). Die dag kwam er een verandering in de discipelen en in iedereen die vervuld was met de Heilige Geest.

Zij spraken in nieuwe tongen, waren onbevreesd en vol van kracht en hadden een bewogenheid voor zielen. Doordat de Heilige Geest hen vervulde, kwamen wel 3.000 mensen tot bekering. Er gebeurden veel wonderen en tekenen door de discipelen.

Door de kracht van de Heilige Geest waren de discipelen onbevreesd en vol van kracht

Hoeveel meer hebben wij de doop met de Heilige Geest nodig, als de discipelen het al voor hun bediening nodig hadden. Wij hebben de Heilige Geest nodig, want wij leven in de ‘laatste dagen’. Satan gaat rond als een brullende leeuw en probeert de gelovigen te misleiden.

De vervulling met de Heilige Geest is ook voor vandaag

Velen denken dat de vervulling met Heilige Geest alleen op de eerste Pinksterdag was uitgestort. Maar dat is niet zo. De vervulling met de Heilige Geest was niet alleen voor die eerste Pinksterdag. God wil Zijn kinderen ook vandaag vervullen met Zijn Heilige Geest. In de Bijbel lezen we hoe wij deze belofte kunnen ontvangen:

‘Je moet je bekeren tot God en je laten dopen in de naam van Jezus Christus, want dan worden je zonden vergeven, en de Heilige Geest zal in je komen wonen.’ – Handelingen 2:38

Wanneer je je bekeert en je laat dopen door onderdompeling, dan zul je de Heilige Geest ontvangen. We zien de vervulling van deze belofte op velen plekken in Handelingen, zo ook in hoofdstuk 19 (dus een lange tijd na Pinksteren).

God wil jou vervullen met de Heilige GeestWe lezen over een groep christenen die tot bekering waren gekomen en zich hadden laten dopen in de naam van Jezus. Wij zien hier hoe zij ook door de Heilige Geest vervuld werden en begonnen te spreken in nieuwe tongen. Precies zoals we in Handelingen 2:38 lezen. Wanneer je tot bekering bent gekomen en je hebt laten dopen, wil God ook jou vervullen met de Heilige Geest.

Het bewijs

De doop met de Heilige Geest is de belofte van de Vader voor de opnieuw geboren mens. En het spreken in nieuwe tongen is het bewijs dat je vervuld bent met de Heilige Geest. Door te spreken in tongen bouw je jezelf op. En als de tongentaal ook wordt uitgelegd, is dit ook tot opbouw van de gemeente.

Het spreken in tongen is niet het hoofddoel van de vervulling met de Heilige Geest. Want Jezus benadrukt:

‘Als de Heilige Geest op jullie neerkomt, zullen jullie kracht ontvangen om de waarheid over Mij te vertellen aan de mensen in Jeruzalem en ook in Judea en Samaria, en zelfs tot in de verste uithoeken van de wereld.’ – Handelingen 1:8

Dit is de reden dat wij de Heilige Geest ontvangen. Wij moeten vertellen over de redding en genade die Jezus aan de mens wil geven. Dit kan alleen door de kracht van de Heilige Geest. Alleen dan zullen wij niet bang zijn wanneer de duivel ons aanvalt.

De Kerk, een kaalgeschoren Simson

Een gemeente of christen zonder de Heilige Geest is als een kaalgeschoren Simson. Eens vol kracht, maar nu een speelbal van de vijand, verblind voor de waarheid. Simson bezat goddelijke kracht, maar hij legde zijn hoofd neer op de schoot van Delila. Hij liet zich door haar verleiden, waarna de Geest van God hem verliet en de vijand zijn beide ogen uitstak.

Zo is het ook gegaan met de Gemeente van Christus. Zij heeft haar hoofd gelegd op de schoot van deze wereld. De Kerk is samengegaan met de wereld, terwijl de Heer gezegd heeft dat zij zich ervan moest afscheiden. Nu is de vijand gekomen en heeft de Kerk beroofd van haar goddelijke kracht. Haar ogen zijn verblind voor de waarheid.

De Kerk en elke christen moet naar zichzelf kijken en tot het besef komen dat wij de kracht van de Heilige Geest nodig hebben. God wil het ons geven, als wij het Hem vragen in gebed. Alles wat wij nodig hebben, is GELOOF om van God te ontvangen. Geloof in God is wat Petrus redding bracht, terwijl het geloof in zichzelf hem ten val bracht.

De tijd is nu!

We moeten inzien dat de Kerk krachteloos is, wanneer we niet vervuld zijn met de Heilige Geest. De tijd is aangebroken om samen één van hart en één van geest te bidden voor de kracht van de Heilige Geest.

Wanneer de Heilige Geest komt, dan zal Hij ons leiden in de waarheid. Hij zal de wereld overtuigen van zonde, rechtvaardigheid en oordeel. De mensen worden niet overtuigd door onze mislukkingen in het leven. Nee, zij worden overtuigd door het goddelijke leven van Jezus in ons, die de Heilige Geest in ons leven bewerkt.

Word daarom vervuld met de Heilige Geest en ontvang Hem in geloof. God staat al klaar om je deze kracht te geven. Alles wat je nodig hebt, is overgave en geloof om deze belofte te ontvangen. Wij ontvangen deze belofte door wat Jezus voor ons heeft gedaan.

God is trouw om ons direct te geven wat Hij ons aanbiedt. Het doet de Vader verdriet om te zien dat je langer blijft wachten, terwijl Hij Zijn belofte nu wil waarmaken in je leven. Hij heeft Zijn Zoon laten sterven en doen opstaan uit de dood, zodat Hij jou Zijn Heilige Geest kan geven. God wist dat wij Zijn kracht nodig hebben om van Hem te getuigen.

Heb je de doop met de Heilige Geest al ontvangen?

Als je al vervuld bent met de Heilige Geest, zorg er dan voor dat je vervuld blijft. Want wanneer je het oude leven toelaat in je leven, dan verjaagt dat de Geest van God. Wij moeten leeg blijven van onszelf en steeds vervuld zijn met de Heilige Geest.

‘Wie bij Jezus Christus hoort, heeft met zijn oude natuur en begeerten afgerekend, die zijn aan het kruis geslagen.’ – Galaten 5:24

Door het geloof zijn we in staat om onze ‘eigen ik’ te overwinnen, zodat Jezus steeds meer zal leven in ons. Ons lichaam is de tempel van de Heilige Geest. Gods Geest woont in ons en is het licht waardoor wij getuigen kunnen zijn in deze duistere wereld.

Wij moeten blijven zien op Jezus en Zijn genade. Dan zullen we een geheiligd leven leiden.

‘Daarom leef ik zelf niet meer, maar Christus leeft in mij. Zolang ik nog in dit lichaam ben, leef ik door het geloof in de Zoon van God. Hij hield zoveel van mij dat Hij Zijn leven voor mij heeft gegeven.’ – Galaten 2:20

Lees ook: ‘Gods beloften over de Heilige Geest’

Tags:
Next Post

Genesis: De sleutel tot het ontstaan van alle dingen!