Inspiratie - Het is een jongen

Het is een jongen!

‘Het is een jongen!’ Dit was de eenvoudige aankondiging van de geboorte van Jezus. Het onbeschrijflijke cadeau van een Redder die naar de aarde kwam als een baby.

‘Vandaag is in Bethlehem de Redder geboren: Christus, de Here.’ – Lucas 2:11

We hadden een Redder nodig
Door onze zonden waren we gescheiden van een heilige God.

‘Alle mensen hebben gezondigd en missen daardoor Gods nabijheid.’ – Romeinen 3:23

Een perfecte Redder en Middelaar was nodig om ons terug te brengen bij God. Alleen God kon onze relatie herstellen.

‘De Zoon van God is mens geworden om onze zonden weg te nemen, omdat Hij nooit gezondigd heeft.’ – 1 Johannes 3:5

‘Er is maar één God en er is maar één bemiddelaar tussen God en de mensen, de mens Jezus Christus, die voor die bemiddeling Zijn leven gegeven heeft.’ – 1 Timotheüs 2:5-6

God wilde Jezus sturen
‘God heeft zoveel liefde voor de wereld dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven, zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. God heeft Zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om de wereld te veroordelen, maar om haar door Hem van de ondergang te redden.’ – Johannes 3:16-17

God houdt zo veel van ons dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven, zodat onze relatie hersteld kon worden. Wij kunnen een persoonlijke relatie met Hem hebben. Nu op aarde, en later voor eeuwig in de hemel.

Jezus kwam vrijwillig
Jezus was de Enige die kon voldoen aan Gods perfecte rechtvaardigheid. Hij eiste een volmaakt offer. Geen mens zou ooit goed genoeg zijn. Alleen Jezus – de God-mens – was zonder fouten.

‘Hoeveel te meer zal dan het bloed van Christus ons hart en leven veranderen. Hij, die Zelf zonder zonden is, heeft door de hulp van de eeuwige Geest Zich gewillig aan God overgegeven om voor onze zonden te sterven. Daardoor wordt ons geweten gezuiverd van daden die tot de dood leiden en kunnen wij de levende God dienen.’ – Hebreeën 9:14-15

Jezus kwam vrijwillig naar de aarde. Hij werd geboren om te sterven. Hij zei:

‘Ik geef Mijn leven en neem het later terug. Niemand berooft Mij van het leven, Ik geef het uit eigen vrije wil.’ – Johannes 10:17-18

Jezus Hij gaf Zijn leven aan het kruis, zodat wij eeuwig leven kunnen hebben! Onze schuld is afbetaald! Zonder de liefde van de Vader en het offer van de Zoon, waren we zonder hoop.

‘Het loon van de zonde is de dood … Maar God heeft ons Zijn grote liefde getoond door Christus te sturen en Hem voor ons te laten sterven toen wij nog schuldige zondaars waren.’ – Romeinen 6:23, 5:8

God accepteerde het offer van Jezus in onze plaats. Hij liet Jezus uit de dood opstaan om te bewijzen dat onze schuld volledig is afbetaald.

‘Christus Jezus is voor ons gestorven! Wat nog belangrijker is: Hij is uit de dood teruggekomen en zit aan de rechterhand van God.’ – Romeinen 8:34

2 Geweldige beloften
De Bijbel geeft geweldige beloften aan degenen die hun vertrouwen alleen in Jezus stellen om gered te worden.

‘Ieder die in Hem gelooft, krijgt door Zijn naam vergeving van zonden.’ – Handelingen 10:43

‘Wie de Zoon van God heeft, heeft het leven.’ – 1 Johannes 5:12

God zag ons in onze grote nood. In Zijn geweldige liefde gaf God de Vader ons het cadeau van ‘een babyjongen’: Jezus Christus, Zijn enige Zoon. Neem het cadeau van Gods Zoon aan. Hij zal een complete verandering brengen in jouw leven op aarde… en voor eeuwig!

Lees ook: ‘Een onvergetelijke kerst in Afrika’

Tags:
Next Post

United Through Him We are NEWGEN