Lifestyle - Ik ben niet oud, ik ben NEWGEN!

Ken de waarheid!

Het Woord van God is ons wapen om ons te beschermen tegen de aanvallen van de duivel en om hem te verslaan. Maar veel christenen hebben het Woord van God verwaarloosd en worden door de boze in zijn greep gehouden. 

‘Mijn volk komt om van ellende, omdat het Mij niet meer kent.’ – Hosea 4:6

Het is frustrerend om te zien dat zoveel christenen zich laten manipuleren en overheersen door duistere machten. Het is vooral frustrerend, omdat God ons heeft gemaakt om dicht bij Hem te leven en een overwinnend leven te hebben. Maar hoe kan het dan toch dat de duivel zoveel christenen in zijn greep heeft en hen onderdrukt?

Het komt doordat Gods zonen en dochters hun rechten en privileges niet goed genoeg kennen die hun door Jezus’ offer zijn gegeven. Ze kennen Gods Woord niet. Als kinderen van God gaan we door veel moeilijkheden en beproevingen. Het is daarom zo belangrijk dat we kracht ontvangen door de kennis van Gods Woord. Als je Gods bovennatuurlijke kracht leert kennen, ben je in staat om op elk gebied van je leven te overwinnen.

We leven vandaag in een spannende tijd en het Lichaam van Christus wordt over de hele wereld beproefd en aangevallen. Daarom is het zo belangrijk dat wij niet alleen Gods Woord kennen, maar ook bidden. We moeten bidden voor de christenen over de hele wereld, zodat hun ogen geopend worden voor wat Jezus voor ons gedaan heeft. Wat Zijn overwinning aan het kruis op Golgotha echt voor ons betekent in detail.

De Bijbel zegt heel duidelijk:

‘De Heilige Geest zegt ons heel duidelijk dat er een tijd zal komen waarin sommigen in de gemeente zich van Christus afwenden en leraren gaan volgen die zich door de duivel laten leiden.’ – 1 Timotheüs 4:1

Dit betekent niet dat wij bang moeten zijn, want de Bijbel zegt ook:

‘Als je je houdt aan wat Ik zeg, ben je werkelijk Mijn leerling. Dan zul je de waarheid kennen en door de waarheid bevrijd worden.’ – Johannes 8:31-32

‘Maak hen zuiver en heilig door hen te onderwijzen in Uw woord van waarheid.’
– Johannes 17:17

Er staat niet dat we de waarheid met ons verstand zullen begrijpen. We moeten de waarheid, Gods Woord, aannemen en ernaar handelen. Gods Woord moet niet alleen een inspiratie voor ons zijn. We moeten het bezitten in ons hart, ernaar leven en het in praktijk brengen. Daarom is het zo belangrijk te weten wat het offer van Jezus, de verzoening en de verlossing, voor ons persoonlijk betekent.

Het is droevig dat veel van Gods kinderen niet weten wat Jezus’ offer heeft gedaan. Hier werd ik bij bepaald toen ik het boek Samuël bestudeerde. Gods Geest sprak tot mijn ziel en zei: ‘Mijn kind, de mensen weten niet wat Mijn offer teweeggebracht heeft; men verwaarloost het offer.’

We weten wat verwaarlozing van Gods offer betekende voor de oude priester Eli en zijn zonen. Zij onderwezen het volk niet  over Gods wegen en geboden. Daardoor was het volk in duisternis en was de glorie van God verdwenen. God wil Zijn heerlijkheid aan ons laten zien. Laten wij toch niet dwaas en ongelovig zijn en dezelfde fout maken.

Jezus heeft de boze helemaal overwonnen. Hij heeft hem onttroond en zijn macht over zonden en ziekten verbroken aan Golgotha’s kruis. Als we die kennis hebben en niet langer twijfelen aan Zijn volbrachte werk op Golgotha, dan hebben we macht gekregen om op te treden tegen satans macht en Gods kracht in werking te stellen.

Er is zoveel gebrokenheid in veel levens. Mensen zijn vaak, ondanks hun grote moeilijkheden, te onverschillig, te onverantwoordelijk en te koppig om zich door Gods Woord te laten leiden. Ze verwerpen de kennis. En God kan niets in ons leven doen als we de waarheid van Zijn Woord negeren.

Wij moeten in deze wereld de grootheid van Jezus’ werk op aarde laten zien (Efeze 3:10). We moeten door de kracht van de Heilige Geest de wereld laten zien dat de prins van de wereld (satan) verslagen is. Wij moeten de waarheid van zijn nederlaag laten zien.

En als we de duivel op de plaats gezet hebben die Jezus, Gods Zoon, hem gegeven heeft – en dat is onder onze voeten – dan kunnen we ons helemaal focussen op wat Jezus voor ons volbracht heeft en ons daarin verblijden en verheugen. En we zullen de grootheid van God zien!

Bid met mij mee!

‘Hemelse Vader, ik dank U dat U Uw lieve Zoon gaf voor mij toen ik nog in zonde leefde en U niet diende of liefhad. Maar U had mij lief en U zocht mij en vond mij. Ik dank U met mijn hele hart voor die geweldig grote genade, dat ik nu mag weten dat ik voor eeuwig gered ben. Here, er zijn nog zovelen die U niet kennen en dienen. Help mij om een getuige van U te zijn. Dank U, Heer, voor alles wat U voor mij – en ook voor alle andere mensen – gedaan hebt. Amen!’

Tags: