Pasen komt eraan!

Volgende maand vieren we Pasen. In de periode vóór Pasen staan we in het bijzonder stil bij het lijden van Jezus. In de nacht dat Jezus werd verraden, ging Hij naar een tuin op de Olijfberg, genaamd Gethsemané. Daar voerde Jezus een hevige strijd.

‘Jezus liep een stukje verder en liet Zich vallen. Hij vroeg God of het mogelijk was dat Hij al die verschrikkelijke dingen die voor Hem lagen, niet hoefde door te maken. ‘Abba! Vader!’ zei Hij. ‘Voor U is alles mogelijk. Neemt U die beker bij Mij vandaan. En toch, niet wat Ik wil, maar wat U wilt moet gebeuren.’’ – Marcus 14:35-36

De betekenis van Gethsemané
Het woord Gethsemané komt van het Griekse Gethsemani en het Hebreeuwse Gat-Schmanim. In onze taal betekent het letterlijk ‘oliepers’. Gethsemané is meer dan een mooie tuin in Jeruzalem. Deze prachtige hof heeft een geheim. Ergens in die tuin staat een oliepers. Onder hoge druk werden daarin de olijven vermorzeld en vermalen. Eigenlijk is het een verschrikkelijk proces. Daardoor krijgt Gethsemané een heel andere betekenis. Het is de plaats van intense druk.

Een plaats van verdrukking
Vandaag gaan talloze mensen over de hele wereld door een fase van verdrukking. Wat een ellende, wat een verdriet! Ook Gods kinderen maken moeilijke tijden mee. Zij gaan door een ‘Gethsemané’, een onvoorstelbaar diep dal van ellende. Ik weet waarover ik spreek, want ik ben zelf ook op die plaats geweest.

In mijn autobiografie: ‘Verlies nooit je geloof’ ga ik daar uitgebreid op in. Ik moest door die ‘oliepers’ heen, die plaats van intense druk en verpulvering. De enige toevlucht die ik had, was Jezus, die Zelf ook door de oliepers is gegaan. Hij is de Enige die je uit je Gethsemané kan helpen. En Jezus heeft mij eruit gehaald! Daarom zegt de Bijbel:

‘Dit betekent dat Jezus, de Zoon van God, onze grote hogepriester is, die naar de hemel is gegaan om ons te helpen. Daarom moeten wij geen ogenblik aan Hem twijfelen. Deze hogepriester begrijpt onze zwakheden, omdat Hij dezelfde verleidingen heeft gekend als wij, maar Hij heeft er geen ogenblik aan toegegeven, Hij heeft nooit gezondigd. Laten wij daarom vrijmoedig naar de troon van God gaan om van Hem genade te ontvangen, om hulp te krijgen, juist in die ogenblikken dat wij het moeilijk hebben.’ – Hebreeën 4:14-16

Jezus is onze hogepriester die met je meevoelt terwijl je door de oliepers heen gaat. Hij begrijpt je zwakheden, omdat Hij er Zelf ook doorheen is gegaan. In die moeilijke momenten is Hij heel dichtbij en laat je niet in de steek. Juist dan mag je vrijmoedig naar God toe gaan. Hij zal je genade geven en helpen.

De strijd van Jezus in Gethsemané
In de Evangeliën lezen we steeds dat Jezus Heer en Meester was over elke moeilijke situatie. Niet één keer staat er dat Hij bang was. Hoe kan het dan dat Jezus in Gethsemané zó angstig werd, dat Zijn zweetdruppels bloed werden?

De strijd begint als Jezus met Zijn discipelen aankomt in de tuin van Gethsemané. Jezus voelt een beklemming in Zijn ziel die niet te beschrijven is. Daarom vraagt Hij Zijn close vrienden, Petrus, Johannes en Jakobus, om met Hem te bidden. Zij begrijpen niet waar Jezus op dat moment doorheen gaat en hoe groot Zijn zielenstrijd is.

Jezus weet dat dit het moment is waar het allemaal om draait. Dit is waarom Hij door de Vader naar de aarde gestuurd was. Zijn vrienden vallen in slaap. Er is niemand die Jezus steunt in Zijn moeilijkste moment. Helemaal alleen gaat Hij door de oliepers. Zie Jezus vurig bidden. Hij smeekt de Vader om een andere uitweg:

‘O Vader, Ik wil die smerige beker eigenlijk helemaal niet drinken.
Ik ben altijd, ook in Mijn leven op aarde, rein en zonder zonde gebleven.
Vader, die beker is zo vies. Laat Mij die beker toch niet drinken!’

Ik kan me zo voorstellen dat de Vader tot Zijn Zoon begint te spreken:

‘Ja Zoon, die beker is inderdaad vuil en smerig.
Ik haat hem ook. Maar er is echt geen andere oplossing.
Je moet die beker leegdrinken.
Kom Zoon, we zullen de beker samen drinken.’

Jezus, Gods volmaakte Zoon, moest de hele beker vol met zonde leegdrinken. Als je dit beseft, is het heel goed te begrijpen dat Jezus er enorm tegenop zag om die beker te drinken. Niet alleen Jezus had een hekel aan de inhoud van deze beker; ook God de Vader. Want Jezus en de Vader zijn één. Dit betekent dat de Vader in Gethsemané dezelfde strijd voerde als Jezus. De tranen van Jezus waren ook de tranen van de Vader.

De confrontatie tussen leven en dood
Welke strijd voerde Jezus daar in Gethsemané en waarom? Het draaide allemaal om het zondeprobleem. Zonde had scheiding gebracht tussen God en de mens. Door ongehoorzaamheid van de mens, waren we geestelijk dood. Maar op het moment dat Jezus Zich in Gethsemané helemaal overgaf aan de wil van de Vader, gebeurde er iets bijzonders. Jezus stond tussen de zondige mensheid en Zijn Vader in. Hij is de Middelaar.

Op dat moment vloeiden al onze zonden in Jezus, terwijl Zijn heilige, goddelijke, reine en eeuwige leven in ons stroomde. Jezus dronk die beker voor alle mensen van de hele wereld. Alle zonden, ziekten, pijn, verdriet en zwakheden van de hele mensheid zaten in de beker en kwamen op Hem. Maar ze konden dat eeuwige, reine leven niet doden. Nee, dat goddelijke leven doodde de zonde en zijn macht.

‘Gods Zoon heeft Zijn leven en Zijn bloed gegeven om ons van de zonde te verlossen. Alles wat wij hebben misdaan, is ons daardoor vergeven. Wat een rijke genade!’ – Efeziërs 1:7

Gods liefde voor de mens is de enige reden dat Jezus die beker wilde drinken. Hij aanvaardde de beker, omdat Hij wist: Er is geen andere manier. Ik moet die beker leegdrinken! Jezus deed het voor ons. En Hij deed het voor jou!

De overwinning van Jezus’ opstanding
Jezus was gehoorzaam tot in de dood aan het kruis. Daar betaalde Hij de straf voor al onze zonden. Maar daar bleef het niet bij. Want na Goede Vrijdag komt Pasen! Bij het paasfeest vieren we dat Jezus is opgestaan uit de dood. Door Zijn opstanding heeft Jezus de overwinning behaald over de zonde en de macht van de dood. De Bijbel zegt:

‘De zonde heeft niets meer over ons te zeggen. Door Jezus’ sterven heeft Hij de macht van de zonde eens en voor altijd gebroken.’ – Romeinen 6:7,10

‘Omdat wij mensen van vlees en bloed zijn, is Hij ook een mens van vlees en bloed geworden, want alleen als mens kon Hij sterven en zo de duivel, die de macht over de dood had, machteloos maken. Alleen op die manier kon Hij de mensen, die hun leven lang vrees voor de dood hadden, uit de slavernij bevrijden.’ – Hebreeën 2:14-15

De macht van de zonde is verbroken over ons leven. Wij zijn niet langer slaven van vrees! Het bloed van Jezus heeft ons gereinigd van elke zonde. Door Jezus’ dood en opstanding is de satan, Gods tegenstander, compleet verslagen! Jezus is de grote Overwinnaar, en met Jezus zijn wij meer dan overwinnaars!

Gebed
Bid met mij mee

‘Vader in de hemel, dank U dat ik door Uw Zoon Jezus tot U mag komen. Ik ga op dit moment door een moeilijke tijd heen. U zegt in Uw Woord dat U juist op die momenten heel dicht bij mij bent. Met Jezus kom ik erdoorheen. Dank U voor Uw grote liefde voor mij. Jezus ging helemaal alleen door de oliepers en gaf Zijn leven om mij te redden. Here, vergeef op dit moment al mijn zonden. Ik neem U vandaag aan als mijn Redder. Dank U dat ik nu Uw kind mag zijn. In Jezus’ naam. Amen!’

Klik hier en luister naar de 5-delige serie over Gethsemané.

Tags:
Next Post

Story Of Jonah