Van de hemel naar de stal

Waarom werd Jezus 2.000 jaar geleden geboren in een stal in Bethlehem? Wie is deze baby in de kribbe? En wat heeft deze gebeurtenis, die zo lang geleden heeft plaatsgevonden, voor ons te betekenen vandaag?

Waarom Jezus?

‘Een Kind is ons geboren, een Zoon werd ons gegeven en de heerschappij zal op Zijn schouders rusten. Dit zullen Zijn koninklijke titels zijn: Wonderbare Raadgever, Machtige God, Eeuwige Vader, Vredevorst.’ – Jesaja 9:5

Wat is er zo bijzonder aan een Joodse jongen, genaamd Jezus, die lang geleden geboren werd tussen de schapen, in een arme familie zonder invloed? Wie is de baby die door engelen ‘Koning’ wordt genoemd? En waarom zouden wij, zoals de herders en de wijze mannen, Hem moeten zoeken en aanbidden? Het antwoord vinden we in het allereerste begin van de wereld.

‘In het begin was het Woord en het Woord was bij God, en het Woord was God. Het Woord was bij God in het begin. Door het Woord is alles ontstaan en zonder het Woord is niets ontstaan van alles wat bestaat.’ – Johannes 1:1-3

De Bijbel onthult dat het Woord – Jezus – er al was vóór de tijd en de schepping bestond. Hij was niet alleen bij God, maar Hij was God.

Hoe kon het Levende Woord Zijn glorie afleggen en van de hemel afdalen naar de aarde om als een zwak mens te leven? Het was allemaal uit liefde. Toch zegt de Bijbel ons dat het loon op de zonde de dood is (Romeinen 6:23). Hoe kan de dood onze bestemming zijn, als God van ons houdt? Waar kwam de dood vandaan?

Toen God de hemel en de aarde schiep, was alles perfect. Maar de mens was ongehoorzaam aan God. Vanaf dat moment daalde duisternis, dood en zonde af naar de plaats die eens gevuld was met licht, leven en blijdschap. De zonde bracht scheiding tussen God en de mens. Het leven van Adam en Eva en al hun nakomelingen veranderde drastisch.

Maar zelfs in het midden van zo’n duisternis was niet alles verloren. Hoop was niet verloren. God had een plan van verlossing voor de redding van het menselijk ras. Maar het was een plan dat zichzelf zou onthullen op Zijn tijd, in duizenden jaren. Het zou Hem ook het ultieme offer kosten: het leven van Zijn enige Zoon, Jezus. Jezus, wiens naam in het Hebreeuws ‘God redt’ betekent. Jezus, de baby in de kribbe.

Waarom een baby?
Gods plan om de mens te redden van de dood en hun relatie met Hem te herstellen, wordt duidelijk door het hele Oude Testament. Duizenden jaren vóór de kribbe, was daar een andere wonderlijke geboorte; een andere beloofde zoon. Het boek Genesis vertelt het verhaal van Abraham en zijn vrouw Sara, die beiden al oud waren en nog geen kinderen hadden gekregen. Maar op een dag verscheen God aan Abraham en zei:

‘Ik zal je heel veel nakomelingen geven onder vele volken! Er zullen koningen onder je nageslacht zijn. Dit verbond zal overgaan op elke nieuwe generatie, voor altijd. Ook voor je kinderen en hun kinderen zal Ik een God zijn.’ – Genesis 17:6-7

Maar deze belofte werd gedaan, nog voordat Abraham een zoon had die zijn erfgenaam kon zijn. Abraham was al 99 jaar oud en Sara was bijna 90! Hoewel een baby krijgen onmogelijk leek, geloofde Abraham. En de belofte kwam uit! Baby Isaak – de zoon van de belofte, de zoon van het verbond – werd geboren. Wonderbaarlijk en onverwachts verliep alles nu volgens plan!

Maar toen werd Abrahams hart getest op een manier die het hart van elke vader zou breken en vormen. Hij moest van God zijn geliefde zoon Isaak offeren. Abrahams geloof stond voor de zwaarst mogelijke test. Toch slaagde hij. God beloonde dat geloof door te voorzien in een vervangend offer. Maar mis dit niet: er was nog steeds een offer nodig!

Het jongetje Isaak was gered. Maar de ram die vastzat in het struikgewas, moest alsnog sterven. Kan je Gods belofte geloven dat Hij zo veel van je houdt dat Hij in jouw plaats stierf, zodat jij kunt leven?

Waarom Bethlehem?
Wanneer je aan iemand vraagt waar Jezus is geboren, zullen de meesten Bethlehem antwoorden. Het kerstliedje ‘O, kleine stad van Bethlehem’ herinnert ons aan de bekendheid van deze stad. Waarom was het zo belangrijk dat juist dit kleine Bethlehem de geboorteplaats van Jezus zou zijn? In het Hebreeuws betekent Bethlehem: ‘Huis van Brood’.

Het was voorspeld dat de Messias, het brood dat leven geeft, een nakomeling van koning David zou zijn. Hij zou ook geboren worden in dezelfde stad waar David, de herdersjongen en koning van Israël, was geboren: Bethlehem!

‘Bethlehem in Efrata, u bent een van de kleinste steden in Juda, maar toch zult u de geboorteplaats zijn van onze koning van wie de oorsprong in lang vervlogen tijden ligt.’
– Micha 5:1

Bethlehem was de plaats waar lammetjes, bestemd voor de tempel, werden geboren en grootgebracht. Elk eerstgeboren mannelijk lam van het gebied rond Bethlehem werd als heilig beschouwd en apart gezet om geofferd te worden in Jeruzalem. Toen Jezus naar de wereld kwam, zei Hij:

‘Daarom heeft Christus, toen Hij in de wereld kwam, gezegd: ‘God, U verlangde geen offers of offergaven, maar U hebt Mij dit lichaam gegeven, om het als een offer te geven. Het offeren van dieren die voor U geslacht en verbrand werden om de zonden weg te nemen gaven U geen vreugde. Toen zei Ik: ‘Hier ben Ik om Uw wil te doen, God, zoals in de Boeken staat.” – Hebreeën 10:5-7

Johannes de Doper noemde Jezus niet alleen de ‘Zoon van God’ (Johannes 1:34), maar ook het ‘Lam van God’ (Johannes 1:36). Het eerstgeboren Lam van God zou Zijn leven offeren om te boeten voor de zonden van alle mensen – een eenmalig, volmaakt offer, geofferd door God de Vader Zelf. Waar anders zou ‘het offerlam van God, dat de schuld van de wereld op Zich neemt’ (Johannes 1:29) geboren moeten worden dan in Bethlehem, de stad waar lammetjes werden klaargemaakt om geofferd te worden?

Waarom een kribbe?

‘Door het geloof in Christus Jezus zijn jullie allemaal kinderen van God geworden. Door de doop in Christus zijn jullie één met Hem geworden, jullie zijn als het ware omhuld door Hem.’ – Galaten 3:26-27

In plaats van Zijn plan te openbaren aan priesters en regeerders, koos God ervoor Hemzelf als eerste in menselijke vorm te laten zien aan simpele herders. In plaats van te komen met een grote fanfare, kwam de Messias rustig, als een eerstgeboren mannelijk lam.

In plaats van Hemzelf te laten omringen door de glorie en majesteit van Jeruzalem, een stad die zich kon beroepen op vele wereldwonderen, kwam de Messias in de geur van schapen in het nederige Bethlehem. Dezelfde stad waar David de schapen hoedde, voordat hij de koning van Israël werd.

De herders die de engelen zagen in de nacht van Jezus’ geboorte, hoorden de boodschap van goddelijke bevrijding, en verwelkomden de baby, geboren in de stad van David. De zonen van de herders waren afgemaakt op bevel van Herodes, die in zijn overmoedigheid alle jongens van twee jaar en jonger dood wilde hebben. Het geluid van horror en droefheid verspreidde zich over het kleine Bethlehem.

Deze doden waren een voorbode van het offer dat zou komen. 33 jaar later betaalde God ook de ultieme prijs: Zijn enige Zoon. Het eerstgeboren Lam van God, onschuldig en volmaakt, zou sterven als een offerlam om de zonden van de wereld weg te nemen. Hij stierf ook voor jouw en mijn zonden.

Redding is niet goedkoop. Wat het kostte, gaat voorbij de menselijke maat. Maar redding is beschikbaar voor iedereen die Hem erom vraagt. Jezus – die de hemel verliet om geboren te worden in een kribbe, die later gekruisigd werd voor jou – houdt Zijn met spijkers doorboorde handen omhoog en roept je. Hoe reageer jij op Zijn uitnodiging?

Zoals Eva, die besloot om haar eigen weg te gaan? Zoals Sara, die lachte uit ongeloof? Zoals Abraham, die God zijn meest gekoesterde dromen gaf en Hem vertrouwde? Zoals Jozef, die accepteerde dat God een plan had voor zijn leven? Zoals Maria, die Gods geschenk van leven met open armen en een gelovend hart ontving? Zoals de herders uit Bethlehem, die zich verheugden en het nieuwgeboren Lam van God omarmden als het offer voor hun zonden?

Gods liefde voor jou!
De hemel heeft duidelijk gesproken over wie Jezus is. Van Zijn bestaan voor de tijd begon, tot Zijn komst naar de aarde als een baby in een kribbe, tot de wonderen die Hij deed toen Hij op de aarde wandelde. Elk woord van de Bijbel wijst naar Jezus als de Verlosser.

Maar het is niet genoeg om te begrijpen waarom de Zoon van God is geboren op aarde. Het is niet genoeg om te weten wie de baby was, die daar sliep in de stal. Het is niet genoeg om te begrijpen dat Hij kwam als het volmaakte Lam van God, het laatste offer voor jouw zonden. De kribbe draait allemaal om Gods liefde voor jou persoonlijk, als Zijn waardevolle kind. Jezus zette de glorie van de hemel opzij om op aarde geboren te worden voor jou!

Jezus leidde het volmaakte, zondeloze leven dat wij bestemd waren te leiden, voordat we ongehoorzaam waren aan God. Hij stierf aan het kruis voor jouw zonden, zodat je weer een relatie kunt hebben met je volmaakte Schepper. Toen stond Hij op uit de dood. Nadat Hij voor drie dagen in het graf heeft gelegen, stond Hij op en wandelde uit de duisternis als bewijs dat Hij de dood voor eeuwig heeft overwonnen! Nu wil God dat je Hem kent en Hem Vader noemt.

Door de baby in de kribbe zal het Lam van God jouw zonden voor eens en altijd wegnemen. Luister! De hemelse Vader spreekt tot je hart en zegt: ‘Wees niet bang. Ik ben vandaag gekomen met goed nieuws. Mijn Zoon, Jezus Christus, werd geboren om je vrij te maken van je zondelast. Ik houd zoveel van jou, dat Ik Mijn enige Zoon heb gegeven om in jouw plaats te sterven, zodat jij eeuwig leven kunt hebben!’

Waarom ging Jezus van de hemel naar een stal? Dit is het antwoord:

‘Want God heeft zoveel liefde voor de wereld dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven, zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.’ – Johannes 3:16

Tags:
Next Post

Recept: Fancy Chicken Dinner