Vreugdeolie

Het is een feit dat het leven niet altijd gaat zoals wij willen. Er gebeuren veel verschrikkelijke dingen waarop we als mens geen antwoord hebben. Maar dat betekent niet dat we daaronder gebukt moeten gaan. Jezus heeft ons namelijk de overwinning gegeven.

In Jesaja 61:1-3 lezen we:

‘De Geest van God de Here rust op Mij, omdat de Here Mij heeft gezalfd tot brenger van goed nieuws aan mensen die lijden en worden onderdrukt. Hij heeft Mij gestuurd om mensen met gebroken harten te troosten, voor gevangenen vrijlating uit te roepen en hen die opgesloten zitten, te bevrijden. Hij heeft Mij gestuurd om aan mensen in de rouw te vertellen dat de tijd van Gods genade voor hen is gekomen, maar ook de dag van Zijn toorn tegen hun vijanden. Aan allen die in Israël rouwen, geeft Hij schoonheid in plaats van as, vreugde in plaats van rouw, lof in plaats van neerslachtigheid. Want God heeft hen geplant als sterke en rechtvaardige eiken ter wille van Zijn eigen glorie.’

Sommigen mensen zitten vast in een geestelijke gevangenis en denken dat ze daar de rest van hun leven aan vastzitten. Maar niets minder is waar. God heeft namelijk door Zijn Zoon Jezus de overwinning over de duivel behaald. De duivel heeft geen grip meer op ons leven, want wij Zijn door Jezus’ bloed vrijgekocht. Door Gods zalving  wordt de macht van de boze verbroken.

Wat wil Gods zalving nog meer voor ons doen?

God wil ons vullen met een geest van blijdschap en vreugde. Hij wil ons volgens Jesaja 61 schoonheid geven in plaats van as. In de NBG-vertaling wordt schoonheid beschreven als een hoofdsieraad. Deze Bijbeltekst maakt ons duidelijk hoe wij tot God kunnen en mogen komen in gebed.

As was een teken van rouw; het werd gebruikt bij treurbijeenkomsten. Bijvoorbeeld: als er zonde was onder het volk, dan ging de koning met zijn volk in as om te treuren over de zonden die ze gedaan hadden. We kunnen dat onder andere lezen in Jona 3:6. Het was een uiterlijk teken om te laten zien dat ze spijt hadden en zich helemaal voor God vernederd hadden.

Maar gelukkig hoeven we niet in zak en as te blijven. God wil ons namelijk schoonheid geven, ofwel een hoofdsieraad in plaats van as. Een hoofdsieraad werd gedragen op feesten, maar ook door de priesters wanneer ze voorbede deden voor het volk. Het was een teken van blijdschap.

Zo mogen ook wij met blijdschap en vrijmoedigheid voorbeden doen. Wij zijn namelijk door Jezus priesters en priesteressen geworden. We hoeven God niet alleen te zoeken met verdriet, want wij weten dat God alle macht heeft en altijd bereid is om te helpen. Hiervoor mogen we God alle eer geven en Hem met blijdschap grootmaken.

Hij wil ons blijdschap geven in plaats van verdriet. Een geest, die verdriet heeft, sterft langzaam af. Maar wij, als kinderen van God, geloven ook voor hen, die onder die sombere geest gebukt gaan. Want de opstandingskracht van Jezus wil dode harten weer levend maken.

De zalving van Gods Geest brengt herstel, in gezin, huwelijk en in ziekte. Herstel betekent opbouw. Dat is de verwachting die wij door God in ons leven hebben. Wij geloven dat wij door Zijn genade zullen groeien in liefde en kennis en dat we veel vrucht zullen dragen tot eer van God.

Je kent vast wel het Bijbelverhaal van de vrouw die was gekomen om kostbare olie te gieten over Jezus’ voeten. Ze deed dat om Hem te eren en te zalven. Het was alles wat ze bezat. Toen ze dit deed, kreeg ze veel kritiek van de mensen die daarbij waren. Ze vonden het verspilling van de kostbare olie.

Maar het maakte niet uit wat mensen ervan vonden, want Jezus vond het goed. Zij was gericht op wat God wilde, en niet op wat mensen wilden. Daarom zei Jezus tegen iedereen die daar was:

‘Arme mensen zijn er altijd, maar Ik ben niet lang meer hier. Zij heeft deze zalfolie over Mijn lichaam uitgegoten, als voorbereiding op Mijn begrafenis.’ – Mattheüs 26:11-12

Met andere woorden: ‘Mijn lichaam moet gezalfd worden om kracht te hebben voor Mijn lijden en sterven aan het kruis, zodat ik alle zonden van de mensheid kan dragen.’ Jezus had kracht nodig van God om de hele lijdensweg te kunnen gaan.

Zoals Jezus kracht ontving door de zalving, ontvangen wij door de zalving van de Heilige Geest het vuur en de kracht van God. We mogen dit steeds weer ervaren, als een stroom binnen in ons. Gods olie wordt in ons uitgestort. Dan kunnen we spreken en bidden met autoriteit, waardoor velen bevrijd, genezen en hersteld worden.

Jezus is de Doper met de Heilige Geest. Johannes de Doper vertelde dat Jezus het Lam van God was, dat de zonden van de wereld wegneemt (Johannes 1:29). En dat Hij Degene was, die Zijn kinderen zou dopen met de Heilige Geest en met vuur. Jezus is niet veranderd. Hij is nog steeds de Enige die onze zonden kan wegnemen door Zijn kostbaar bloed. Hij is de Enige die ons kan en wil zalven met Zijn Geest om Zijn getuige te zijn.

Lieve vrienden, houd in geloof vast aan Gods Woord van genade. God wil ons maken tot planten, die rechtvaardigheid voortbrengen in een kromme en verdraaide maatschappij. God wil herstellen wat verwoest lijkt. Laten we toch beseffen hoe waardevol de zalving van Zijn Geest is en ons met heel ons hart ernaar uitstrekken.

De Vader had Zijn Zoon gezalfd. In Lucas 3:21-22 lezen we dat Jezus in gebed was, terwijl Hij Zich in gehoorzaamheid liet dopen. Toen daalde Gods Geest in de vorm van een duif op Hem neer.

Gelukkig is Gods zalving niet alleen bedoeld voor Jezus. Wij, als Gods kinderen, zijn mede-erfgenamen van Gods beloften. Wij hebben daardoor ook recht op die zalving in de naam van Jezus. In Gods Woord heeft de Vader Zijn wil bekend gemaakt. Zijn we bereid ons in gehoorzaamheid te buigen voor Zijn heilig Woord?

Gebed
Bid met mij mee!

‘Vader in de hemel, dank U voor het goede nieuws, dat er redding en vergeving is door Uw Zoon. Heer, neem mijn zonden van mij weg en reinig mij met Uw bloed. Dank U voor Uw vergeving. Heer, ik heb Uw Heilige Geest nodig. Zalf mij met verse olie en vul mij met Uw vuur en kracht. Halleluja! Ik prijs U. U komt toe alle glorie en kracht voor eeuwig! Amen.’

Tags:
Next Post

Het huwelijk: Vrij om lief te hebben