Boodschap - Vrijheid zonder vrijheid

Vrijheid zonder vrijheid

Vanaf de zondeval voert de mens een eindeloze strijd om VRIJ te worden. Elk mens wil VRIJ zijn. VRIJ van angst, pijn, onderdrukking, ziekten, jaloezie, depressie, haat, bitterheid en verslavingen. Maar is dat wat we zoeken wel echte vrijheid?

In de Bijbel lezen we dat Jezus zegt:

‘Als je door de Zoon van God wordt bevrijd, zul je werkelijk vrij zijn.’ – Johannes 8:36

Vanaf zijn ontstaan is de mens op zoek naar vrijheid. Men wil vrij zijn van oorlog, moord, honger, enz. Men wil vrij zijn om te gaan en te staan waar hij wil. Men wil vrij zijn om zelf te beslissen wat goed en verkeerd is. Men wil vrij zijn om te geloven wat hij wil.

Zogenaamde vrijheid
Soms lijkt het alsof de mens in zijn worsteling en zoektocht naar vrijheid is geslaagd. Maar dan komt hij tot de ontdekking dat de nieuw gevonden vrijheid toch geen echte vrijheid blijkt te zijn.

Jongeren roepen vaak: ‘vrijheid blijheid’. Ze voelen zich vrij als ze 15 zijn en een biertje mogen drinken. Die zogenaamde vrijheid om bijvoorbeeld te kunnen drinken wat men wil, leidt vaak tot overmatig drankgebruik.

Mensen die in armoede leven, willen vrij zijn. Als ze op een snelle manier uit hun armoede willen komen, kunnen ze in een valstrik belanden van hebzucht, uitbuiting en zelfs van diefstal, corruptie en moord. De mens wil niet overheerst worden. Maar de realiteit is dat de vrijheid bijna altijd corrupte leiders heeft voortgebracht. Deze leiders verrijken zichzelf en laten hun arme volk verhongeren.

Veel mensen willen vrij zijn om seks te hebben met wie zij willen. Dit zorgt weer voor ongewenste zwangerschappen, soa’s, aids en allerlei emotionele problemen. Al deze dingen laten zien dat er vrijheid is zonder échte vrijheid. De mens is altijd op zoek geweest naar een manier om de innerlijke onrust te stillen en om de leegte in het hart te vullen.

De reden waarom de mens op zoek is 
Er is een duidelijke reden waarom de mens altijd op zoek is naar rust, vrede en vrijheid. Het is niet zomaar dat de mens een manier zoekt om de leegte in zijn leven te vullen. De oorzaak dat de mens zich niet bevredigd voelt en voldoening zoekt in het een of het ander, is omdat hij beroofd is van de basisbron van waaruit hij leeft. Jezus heeft gezegd:

‘De dief (de duivel) komt alleen om te stelen, te doden en te vernietigen.’ – Johannes 10:10

Alleen Jezus Christus, de Zoon van God, heeft Zijn leven gegeven en Zijn bloed reinigt van alle zonde. Jezus is het ‘tegenmiddel’. God is de Bron van eeuwige rust, eeuwige vrede en eeuwige vrijheid.

God is almachtig. Hij is de Schepper van het heelal, van de zon, de maan en de sterren. Hij is het Begin en het Einde, de Alfa en de Omega. Hij is de Bron van het Leven.

De mens is gemaakt om vrij te zijn
God heeft ons geschapen naar Zijn beeld en gelijkenis. God heeft de mens gemaakt om vrij te zijn. Adam had een complete vrijheid om alles aan zich te onderwerpen. Hierdoor ontstond er een volmaakte eenheid en een perfecte harmonie tussen God en de mens. Er was een complete vrijheid tussen God en de mens.

Er kan pas harmonie en eenheid zijn, als er complete vrijheid is. Als ik in harmonie en liefde leef met mijn vrouw Regina, dan kan ik niet de deur op slot doen en haar thuis gevangenhouden. Dan onderwerpt ze zich vanuit dwang en is niet vrij.

God heeft de mens geschapen met volmaakte vrijheid, vrede, en rust. In het begin – vóór de zondeval – was er geen honger, geen pijn, geen vrees, geen bitterheid, geen oorlog, geen haat, geen onderdrukking, geen dood, enz. Adam en Eva genoten van volle vrijheid. Adam was vrij om alle dieren namen te geven die hij maar wilde (Genesis 2:19-20). Adam wandelde met God in de Hof van Eden. Die complete rust, vrede en vrijheid die Adam bezat, maakten hem zo intens tevreden dat hij zich niet eens realiseerde dat hij een vrouw nodig had. God zei:

‘Het is niet goed voor de mens alleen te zijn. Ik zal iemand maken met wie hij zijn leven kan delen en die hem kan helpen … Uit die rib maakte Hij een vrouw en Hij bracht haar bij de mens.’ – Genesis 2:18, 22

God bestaat
Vandaag zijn er predikanten die niet geloven dat God de Almachtige bestaat. Een tijdje geleden las ik in de krant: ‘Eén op de zes predikanten weet niet of God bestaat.’ Ook stond er het volgende: ‘Als schooljongen liep ik dagelijks in Eindhoven langs een muur waarop de tekst stond ‘God is dood’. Er stond bij: ‘Ondertekend, Nietzsche’. Ik schrok, maar net toen mijn geloof heftig wankelde, las ik plotseling de zin die er onder stond geschreven: ‘Nietzsche is dood. Ondertekend, God’.’

Lieve lezer,
Twijfel niet! God bestaat! Hij is er! God is de Levensbron. Er is één Bron van eeuwig leven, één Bron van eeuwige rust, één Bron van complete vrijheid waaruit en waardoor de mens kan leven. Dat is de almachtige God, de Schepper van hemel en aarde, zon, maan en sterren. 

De val van Lucifer
Op zekere dag werd het kwaad geboren in het hart van één van de engelen. God had miljoenen engelen gemaakt. Eén van de machtigste engelen was Lucifer. Hij had een enorme vrijheid. Hij stond voor de troon van de Almachtige God.

Lange tijd leefde hij in eenheid en harmonie met zijn Schepper. Maar door hoogmoed verloor deze morgenster ál zijn vrijheid. Hij werd het éérste wezen dat ontdekte wat vrijheid zonder vrijheid was. Lucifer wilde vrij zijn. Hij wilde niet langer afhankelijk van God zijn. Hij zei: ‘O, wat een vrijheid als we niet meer onder Gods leiding staan. Wat een vrijheid als we zelf kunnen beslissen wat we kunnen doen.’ En zo begon Lucifer ook andere engelen te beïnvloeden.

De hoogmoed in het hart van Lucifer nam hem helemaal in bezit. Het kwaad groeide in zijn hart en hij zaaide rebellie onder de engelen. Een derde van de engelen koos de kant van Lucifer. Maar God rekende meteen af met deze opstandeling en gooide hem en zijn aanhangers uit de hemel. Op dat moment verloor Lucifer al zijn vrijheid. Vanaf toen werd hij satan genoemd, wat ‘tegenstander’ betekent.

De zondeval
Satan, Gods tegenstander, zag Adam en Eva in een complete vrijheid, rust en vrede wandelen met hun Schepper. Dit herinnerde hem aan de tijd dat hij zelf in perfecte vrede, vrijheid en harmonie met God wandelde. Jaloezie en afgunst kwamen in zijn hart op toen hij de schepping van God zag. Hij kon het niet aanzien hoe God en Adam en Eva elkaar liefhadden.

Satan kwam tot hen in de vorm van een slang om hen tot zonde te verleiden. Er waren duizenden bomen, maar satan ging in die ene boom zitten waarvan God gezegd had dat ze daarvan niet mochten eten. Met een list verleidde satan hen. Adam en Eva werden God ongehoorzaam en de perfecte vrede, vrijheid en harmonie werd verbroken.

De Bron van ware vrijheid
Vandaag is de mens zo verblind door de zondemacht, dat hij de Bron van ware vrijheid, vrede en rust niet ziet. Daarom moeten wij de boodschap van het evangelie prediken. Daarom moeten wij de mensen de waarheid vertellen over zonde en gerechtigheid, waarheid en leugen, hemel en hel. We moeten hun vertellen over de ware vrijheid.

Mensen zijn zo verblind door de zonde in de wereld, dat ze niet beseffen dat er een eeuwige Bron is van waaruit de mens kan leven in volmaakte vrijheid, vrede en rust. Daarom heeft Jezus gezegd:

‘Als de Heilige Geest op jullie neerkomt, zullen jullie kracht ontvangen om de waarheid over Mij te vertellen aan de mensen.’ – Handelingen 1:8

Scheiding tussen God en de mens
Mensen doen hun uiterste best om de vrijheid die ze verloren hebben, terug te vinden. Hun zoektocht is zonder resultaat, omdat men niet beseft dat het kwaad in de wereld uit de bron van satan voortkomt.

Wat doet zonde? Zonde maakt als eerste scheiding tussen God en de mens. Door van God gescheiden te zijn, is men afgesneden van de Bron van ware vrijheid, rust en vrede. De mens zonder God is als een huilend, verdwaald kind op zoek naar zijn moeder. Je kunt het kind proberen te troosten. Je kunt hem sussen door speelgoed of een mobieltje te geven. Je kunt hem op allerlei manieren proberen af te leiden. Maar NIETS kan die lege plek van zijn moeder innemen. Er blijft een hunkering en een schreeuw in zijn hart naar ‘mama’.

Wat doet men vandaag? Men verdooft zichzelf met materiële dingen, met alcohol, pillen of drugs, met allerlei bezigheden, uitjes, feestjes, enz. Maar het zijn allemaal vervangingsmiddelen.

Meteen na de zondeval begon de mens zijn zoektocht naar dat wat hij was kwijtgeraakt, namelijk God. De mens begon zelf met zijn eigen handen dingen te maken van hout, steen, zilver en goud. Hij noemde deze beelden ‘god’ en boog zich ervoor neer. Hij maakte allerlei afgoden om die in de plaats te zetten van de enige Schepper van hemel en aarde. God zegt:

‘Wie Mij zoekt, zal Mij vinden … En wie Mij vindt, vindt het Leven.’ – zie Spreuken 8:17, 35

Jezus herstelde onze relatie met God
Maar toen stuurde God Zijn eigen Zoon, Jezus, om als Middelaar tussen God en ons in te staan. Door Zijn dood herstelde Jezus onze relatie met de Vader. Prijs God dat Jezus uit de dood is opgestaan! Al de profeten zijn dood gebleven, maar Jezus niet. Jezus Christus is niet alleen een goede Profeet en een goede Leraar. Jezus Christus is de Zoon van de levende God. Hij is opgestaan uit de dood en zit aan de rechterhand van de levende God, Zijn Vader.

Jezus zal terugkomen om ons tot Zich te nemen. Hij heeft alle macht in de hemel en op de aarde. Hij is gekomen om leven en overvloed te geven. Wie in Hem gelooft, zal niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben. Jezus is gekomen om de werken van satan te verbreken. Hij is gekomen om de deuren van de gevangenis waarin de mens zit, open te maken. Degene die de sleutel van de gevangenis had, was de duivel. Na de zondeval kwam de mens in die gevangenis terecht, en de duivel deed de deur op slot. Maar Jezus Christus kwam en stierf aan het kruis op Golgotha, waar Hij uitriep: ‘Het is volbracht!’

We lezen in de Bijbel dat Jezus, nadat Hij gestorven was, het dodenrijk inging. Daar ging hij naar satan, die Hem de sleutels van de dood en het dodenrijk moest geven. Jezus heeft de deuren van die gevangenis geopend! 

‘Ik ben de deur en wie door Mij binnenkomt, zal gered worden. Hij zal in en uit kunnen gaan en voedsel vinden.’ – Johannes 10:9

Veel mensen voelen zich gevangen
Velen zijn niet vrij; ook al hebben ze misschien al het geld van de wereld. Zonder God hebben ze geen vrede en rust. Ze zijn niet blij in hun hart en zitten gevangen vanbinnen. Ze leven niet in die volmaakte vrijheid. Ze denken soms dat ze blij en gelukkig zijn, omdat ze de leegte in hun binnenste vullen met alles behalve God.

Ik kreeg een brief van een man die al jaren in de gevangenis zat. Hij keek naar onze tv-uitzending ‘De man met de boodschap’. Hij schreef mij hoe hij Jezus Christus heeft aangenomen als zijn Redder en Verlosser en hoe de Here hem helemaal heeft vrijgemaakt. Hij leefde in complete vrijheid, hoewel hij in de gevangenis achter gesloten deuren zat.

Wil jij echt vrij zijn?
Lieve lezer, Jezus is gekomen om jouw ziel en jouw geest vrij te maken. Hij wil jou bevrijden als je in een emotionele gevangenis zit. Je kan zo de deur uit stappen en zo vrij zijn als een vogel. 

Misschien ken jij Jezus Christus nog niet als jouw Redder en Verlosser. Je bent niet echt vrij bent. Het maakt niet uit wie je bent of wat je ook gedaan heeft: GOD HOUDT VAN JOU. Hij wil dat jij Hem vindt, want dan vind je het Leven. Ik wil jou vandaag graag aan Hem voorstellen. ZIJN NAAM IS JEZUS CHRISTUS. Hij zegt: ‘Als jij de deur van jouw hart voor Mij opent, dan zal Ik binnenkomen en jou helemaal vrijmaken.’

Als jij Jezus Christus wilt aannemen als jouw Redder en Verlosser, leg je hand op je hart, of kniel op de plaats waar je bent. Geloof dat God jouw gebed hoort, als je bidt met een oprecht hart.

Gebed
Bid met mij mee

… voor vergeving
‘Vader in de hemel, dank U voor Jezus Christus. Ik dank U dat Hij voor mij naar deze aarde is gekomen. Hij is gekruisigd om de straf voor mijn zonden op Zich te nemen. Ik wil geloven in Jezus Christus, in wat Hij voor mij gedaan heeft. Vergeef mij al mijn fouten. Was mijn hart schoon. Ik open mijn hart voor Jezus op dit moment. Vanaf nu wil ik Hem dienen en gehoorzamen. Ik wil Jezus volgen met mijn hele hart. Dank U dat ik nu mijn vergeving mag aannemen en dat ik U mijn Vader mag noemen. Ik geloof dit met heel mijn hart. In Jezus’ naam. Amen!’

 

Tags: