Studie - De gaven van de Geest

De gaven van de Geest

De gaven van de Heilige Geest zijn onmisbaar in de Kerk van Jezus Christus. Het Lichaam van Christus zonder deze gaven is als een lichaam zonder ledematen. Als wij ons uitstrekken naar de gaven van de Geest, zal God deze uitdelen zoals Hij wil en zullen we een krachtig Lichaam vormen.

Verschillende gaven, één Geest
‘De bijzondere gaven zijn verschillend, maar ze worden gegeven door dezelfde Geest. De taken zijn verschillend, maar ze worden opgedragen door dezelfde Here. De activiteiten zijn verschillend, maar ze worden ontplooid door dezelfde God, die alles in ons allen bewerkt. De Geest openbaart Zich door elk van ons, tot welzijn van de hele gemeente.’ – 1 Korinthiërs 12:4-7

De gaven zijn verschillend, maar de Gever is dezelfde. Er zijn veel stromen, maar de bron is dezelfde. Met andere woorden: er is één rivier vol water, waar negen stromen uit voortkomen. Het verschil in de gaven van de Geest is niet een verschil van verdeeldheid, maar van eenheid.

Dit verschil vormt een eenheid en geen onderlinge strijd. Het is als het verschil van de veel verschillende kleuren zonnestralen die uit die ene bol komen. De verschillen in bedieningen zijn er niet voor mensen persoonlijk, maar voor de kracht van de hele gemeenschap.

Aan ‘iedereen’ wordt een gave van de Geest gegeven. Niet aan iedereen die geboren is of aan iedereen die opnieuw geboren is, maar aan iedereen die vervuld is met de Heilige Geest. De gaven van de Geest zijn het uiterlijke bewijs van de Heilige Geest die in hen woont en die in de Geest gedoopt zijn.

Indeling en uitdeling van de gaven
‘De een brengt Gods wijsheid onder woorden, door de Geest, de ander geeft blijk van Gods kennis, door dezelfde Geest. De een krijgt ergens geloof voor en de ander de gave om zieken te genezen, beiden door dezelfde Geest. De een doet wonderen, de ander geeft Gods woord door. De een weet te onderscheiden wat wel en wat niet van Gods Geest afkomstig is, de ander spreekt in klanktalen en weer een ander legt uit wat in die klanktalen gezegd wordt. Maar het is een en dezelfde Geest die dit allemaal bewerkt. Hij geeft ieder wat Hij nodig vindt. Hij deelt Zijn gaven uit zoals Hij wil.’ – 1 Korinthiërs 12:8-11

Hieronder volgt een eenvoudige indeling van de negen geestelijke gaven. Ze zijn ingedeeld in drie groepen van elk drie gaven. Er zijn drie gaven van openbaring, drie gaven van kracht en drie gaven van inspiratie. In de derde categorie vallen de drie mondelinge gaven.


1) GAVEN VAN OPENBARING
a. Het woord van wijsheid: bovennatuurlijke openbaring van goddelijke bedoelingen;
b. Het woord van kennis: bovennatuurlijke openbaring van feiten uit het goddelijk bewustzijn die God je bekendmaakt;
c. Het onderscheiden van geesten: bovennatuurlijk inzicht in de geestenwereld.

2) GAVEN VAN KRACHT
a. Geloof: bovennatuurlijk vertrouwen in God voor het wonderbaarlijke (passief);
b. Het werken van krachten: bovennatuurlijk ingrijpen in de normale loop van dingen (actief);
c. Gaven van genezing: bovennatuurlijke kracht om ziekten te genezen.

3) GAVEN VAN INSPIRATIE
a. Profetie: bovennatuurlijke uiting in een bekende taal;
b. Allerlei tongen: bovennatuurlijke uiting in een onbekende taal;
c. Vertolking van tongen: bovennatuurlijke uitleg van de betekenis van tongentaal.

Alle gaven zijn bovennatuurlijk. Ze hebben niets natuurlijks in zich. Alle gaven zijn onafhankelijk van en gaan ver uit boven elke kennis of bekwaamheid die de mens heeft of kan hebben zonder deze gaven. Daarin verschillen ze van de vrucht van de Geest in Galaten 5:22-23. De negenvoudige vrucht is er voor het karakter van de mens. Niet één van de vrucht van de Geest is wonderbaarlijk van aard. De negen gaven zijn er om kracht te geven. Ze zijn alle wonderbaarlijk van aard.

Veel leden, één lichaam
‘Ons lichaam bestaat uit vele delen, maar al die delen samen vormen één lichaam. Zo is het ook met Christus. Want de Geest heeft ons allemaal tot één lichaam samengevoegd: het lichaam van Christus. Het doet er niet toe of wij Jood of niet-Jood zijn, slaaf of vrij man. Wij zijn allen doordrenkt met die ene Geest. Een lichaam bestaat niet uit één enkel deel, maar uit vele delen. Als de voet zou zeggen dat hij niet bij het lichaam hoort, omdat hij geen hand is, hoort hij daarom niet bij het lichaam? En als het oor zou zeggen dat het niet bij het lichaam hoort, omdat het geen oog is, hoort het daarom niet bij het lichaam? Als het lichaam alleen maar oog was, hoe zou het dan moeten horen? Als het lichaam een en al gehoor was, hoe zou het dan moeten ruiken? Nee, God heeft alle verschillende delen op hun eigen plaats in het lichaam gezet, zoals Hij het goed vond. Als er maar één deel was, zou u niet van een lichaam kunnen spreken. Maar er zijn vele delen en samen vormen zij één lichaam. Het oog kan niet tegen de hand zeggen: ‘Ik heb je niet nodig.’ En het hoofd kan ook niet tegen de voeten zeggen: ‘Ik heb jullie niet nodig.’’
– 1 Korinthiërs 12:12-21

Het is voor God heel belangrijk dat gelovigen deze geestelijke gaven bezitten. ‘Ons lichaam bestaat uit vele delen, maar al die delen samen vormen één lichaam. Zo is het ook met Christus.‘ (vers 12). Ze zijn voor Hem even belangrijk voor de uitvoering van Zijn plan vandaag, als de ledematen en zintuigen onmisbaar zijn voor het natuurlijke lichaam.

Wanneer het gaat om een bediening van wonderbaarlijke kracht, is het Lichaam van Christus zonder de gaven van de Geest als een romp zonder ledematen, blind, doof, stom en hulpeloos. Of, anders gezegd: de leden van Christus zonder de gaven zijn als ledematen zonder levenskracht, verlamd, en als organen die niet meer functioneren. Een verlamde arm verschilt in kracht maar weinig van een geamputeerde arm.

De gaven in de mensen zijn als goddelijke functies voor de Heer. Wij zijn Zijn leden. Voor Hem zijn de gaven als ogen, oren, voeten, lippen, handen. ‘Wij leven in deze wereld zoals Christus er leefde’ (1 Johannes 4:17). Toen Jezus deze aarde verliet, voorzag Hij erin dat Zijn volgelingen (zij die gehoorzaam zouden zijn aan Zijn opdracht om te wachten op de doop met de Heilige Geest) vol van kracht zouden zijn. Zo konden ze onverminderd en onbeperkt doorgaan met Zijn wonderbaarlijke bediening.

Wat kan het Bijbelgedeelte uit 1 Korinthiërs 12 anders betekenen dan dat de wonderbaarlijke gaven in de leden van Zijn lichaam vandaag even belangrijk voor Hem zijn, als toen in de leden van Zijn eigen lichaam, toen Hij in deze wereld leefde?

In de wedergeboorte heeft de Here Jezus het stempel van Zijn leven en lieflijkheid op Zijn kinderen gedrukt. In de doop met de Geest heeft Hij hen kracht gegeven door Zijn hemelse dynamiek.


In de gaven van de Geest heeft Hij gezorgd voor de zichtbare, hoorbare en tastbare uitingen van deze dynamiek. Deze uitingen gaan de diepste menselijke gedachten te boven en overtreffen alle menselijke kundigheden. Laten wij ons uitstrekken naar deze gaven van de Geest, en streven naar de hoogste gaven (zie 1 Korinthiërs 12:31).

Uit het boek ‘De gaven van de Geest’ door Harold Horton (Gazon Uitgeverij), verkrijgbaar via www.theblessingfamilybookstore.nl.

Lees ook: ‘Gaven van de Geest: Tekenen en wonderen DEEL 1’

Tags: