Boodschap - De intelligente dwaas

De intelligente dwaas

Jezus vertelt ons een gelijkenis over een rijke man die zo’n grote oogst had dat zijn schuren te klein waren. Terwijl deze intelligente man zijn toekomst aan het plannen is, noemt God hem een ‘dwaas’.

‘Verzamel op aarde geen kostbaarheden, want die vergaan of worden gestolen. U kunt beter kostbaarheden in de hemel verzamelen, waar ze nooit zullen vergaan of worden gestolen.’ – Mattheüs 6:19-20

De gelijkenis van de rijke dwaas
‘Een rijk man had heel vruchtbaar land en de oogst was zo groot dat die niet in de schuren kon. De man vroeg zich af waar hij alles moest laten. Ineens wist hij het. ‘Ik breek mijn schuren af en zet er grotere voor in de plaats’, zei hij. ‘Dan heb ik ruimte genoeg om alles op te slaan. Als het klaar is, zal ik tegen mezelf zeggen: Je hebt voor jaren genoeg. Rust eens lekker uit, eet, drink en geniet.’ Maar God zei tegen hem: ‘Dwaas! Vannacht zult u sterven. En wie krijgt nu alles wat u achterlaat?’ Zo gaat het met iemand die altijd maar meer wil hebben, maar in Gods ogen een armoedzaaier is.’ – Lucas 12:16-21

Een ijverige en hardwerkende man
Zijn rijkdom was niet de reden dat God hem een ‘dwaas’ noemde. Het is op zichzelf niet verkeerd om rijk te zijn. God kijkt niet neer op mensen hun rijkdom en hun vermogen eerlijk hebben verdiend.

Maar wanneer het geld de plaats van God inneemt, wordt rijkdom het obstakel om de hemel binnen te gaan. Daarom zegt Jezus:

‘Je kunt zeggen dat het voor een kameel gemakkelijker is om door het oog van een naald te gaan dan voor een rijke om het Koninkrijk van God binnen te gaan!’ – Mattheüs 19:24

Naast rijkdom kunnen er ook andere ‘afgoden’ in ons leven zijn, die ons tegenhouden om de hemel binnen te gaan.

Verder laat Jezus ons in deze gelijkenis zien dat we niet met iemand te maken hebben die lui is. Integendeel! Het was een ijverige, hardwerkende man. Het was een man die bij de tijd was en nadacht over zijn zaken en over zijn toekomst.

Ook was hij ambitieus en verlangend om succesvol te zijn. Ik geloof dat dit allemaal goede karaktereigenschappen zijn. Verder was hij een belangrijke burger met een goede reputatie in de maatschappij. Hij was een goede, oprechte, eerlijke man. Toch noemt God hem ‘dwaas’. Wat was hiervan de reden?

➊ Hij verwaarloosde zijn ziel
Hij zei tegen zijn ziel: ‘Je hebt voor jaren genoeg. Rust eens lekker uit, eet, drink en geniet.’ Dit kun je tegen je lichaam zeggen, maar niet tegen je ziel! Voor die man was lichaam en ziel één. Veel mensen vergeten vandaag dat de mens niet alleen uit een lichaam bestaat, maar ook uit een ziel en geest.

De ziel kun je niet voeden met de dingen waarmee je het lichaam tevreden stelt. De ziel is een wezen dat voor eeuwig leeft, een eeuwige persoonlijkheid. Als je dat vergeet, vergeet je ook om voorbereidingen te treffen voor de ziel in de eeuwigheid.

Er komt een dag dat je álle voorzieningen die je voor het lichaam hebt klaargemaakt, zult moeten achterlaten. De Bijbel leert ons dat je dan als een levende ziel voor de Schepper komt te staan. Je bent een dwaas als je je ziel verwaarloost.

➋ Hij verwaarloosde God
Hij dacht dat alles wat hij bezat, zijn eigendom was. Hij zei: ‘Ik breek mijn schuren af en zet er grotere voor in de plaats.’ In het Oude Testament lees ik over een andere man met hetzelfde luxeprobleem. Maar David had een ander hart. Hij zei:

‘Hoe kan ik iets voor de HERE terugdoen? Hij heeft zoveel goeds voor mij gedaan!’ – Psalm 116:12

Wat een verschil. De ene mens denkt alleen maar aan zichzelf; de ander vergeet zichzelf en denkt aan God. Laat God je geen ‘dwaas’ noemen, omdat je Hem verwaarloosd hebt, of misschien zelfs vergeten bent.

➌ Hij verwaarloosde de eeuwigheid
De man dacht bewust na over zijn toekomst. Op zichzelf kan dit geen kwaad. Het probleem was dat zijn toekomst alleen maar bestond uit de jaren die hij op aarde zou doorbrengen. Terwijl hij maar een paar jaar gescheiden was van de eeuwigheid.

­Al zijn tijd, ­energie, kracht, geld en bezittingen waren gefocust op maar een paar jaar ten opzichte van de ­eeuwigheid. Altijd was hij bezig om een gelukkig leven op aarde op te bouwen. Zo leven ook veel mensen vandaag.

Hun geluk ligt altijd ergens in de toekomst. Ze zijn altijd op zoek naar vrede; altijd op zoek naar rust; altijd op zoek naar geluk. Nooit heeft deze man het punt van vreugde bereikt, waarop hij kon gaan genieten van het leven. Want ook die paar jaar werd hem ontnomen.

Zo zal het altijd gaan met de mens die zonder Jezus leeft. Hoe anders is de ervaring van een kind van God. Voor een christen is het elke dag vreugde. Of je nu veel of weinig bezit: je bent blij en je vindt je blijdschap in Jezus. Die vreugde en blijdschap zijn niet tijdelijk, maar blijven voor eeuwig.

Als laatste leert Jezus ons:

‘Verzamel op aarde geen kostbaarheden, want die vergaan of worden gestolen. U kunt beter kostbaarheden in de hemel verzamelen, waar ze nooit zullen vergaan of worden gestolen.’ – Mattheüs 6:19-20

Laten we niet zijn als deze intelligente dwaas, maar net als David zeggen: ‘Hoe kan ik iets voor de HERE terugdoen? Hij heeft zoveel goeds voor mij gedaan!’

GEBED
bid met mij mee…

… voor vergeving & genezing
‘Dank U, Vader, dat ik bij U mag komen met al mijn zonden en al mijn tekortkomingen. Uw Woord zegt dat U, als wij onze zonden bekennen, al onze ongerechtigheid vergeeft (Psalm 103:3). ‘Want’, zegt U, ‘zo ver het oosten van het westen verwijderd is, zo ver heeft U onze overtredingen van ons gedaan’ (vers 12). Ook zegt U dat U al onze ziekten geneest (vers 3). Ik dank U dat U mij helemaal wilt genezen naar geest, ziel en lichaam. Want Jezus heeft niet alleen voor al mijn zonden betaald, maar ook voor mijn ziekten. Ik dank U voor alle zegeningen die ik mag ontvangen in Jezus. Ik loof en prijs Uw grote naam. Amen!’

… voor redding uit alle nood
‘Vader in de hemel, ik kom tot U met al mijn problemen. Ik voel me zo ellendig. Dank U dat ik mijn hart mag uitstorten bij U. Ik wil zo graag een nieuw begin maken. Vader, op dit moment geef ik al mijn zorgen en problemen aan U. Uw Woord zegt: ‘Geef al uw zorgen en problemen over aan God, want Hij houdt van u en zorgt voor u’ (1 Petrus 5:7). Neem ze van mij over en vul mij met Uw rust en vrede. Help mij, leid mij en geef mij wijsheid. De boze heeft geen recht op mij, want ik ben gekocht en betaald met het bloed van Jezus. Dank U dat ik vandaag mag geloven dat U mij zult redden uit alle nood. Amen!’

Tags: