Boodschap - Er is maar één God

Er is maar één God

Het is voor een mens onmogelijk het mysterie van de Goddelijke Drie-eenheid helemaal te begrijpen, omdat dit het menselijke verstand te boven gaat. God is soeverein en almachtig. Zijn gedachten en wegen zijn veel hoger dan de onze.

‘Israël, luister: de Here is onze God, de Here is één.’ – Deuteronomium 6:4

God is één
Het is ongelooflijk belangrijk dat al Gods kinderen dit gaan zien: God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest zijn één God. God bestaat niet uit drie Goden die samenwerken en samen overleggen. Wat wél de waarheid is, hoe je het ook wilt zien: God is één! En die éne God – Vader, Zoon en Heilige Geest – woont in mij en in jou als jij Gods kind bent geworden door te geloven in Jezus als Redder van jouw leven.

In de afgelopen jaren is deze waarheid vreselijk verdraaid. Hierdoor is er in de Kerk van Jezus Christus veel verwarring, scheiding en splitsing gekomen. Men begon deze éne God op te delen: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Men accepteerde de Eén en weigerde de Ander aan te nemen. Men zei: ‘We geloven in God, maar niet in Jezus.’ Of: ‘We willen de Vader en Zijn Zoon Jezus, maar geloven niet in de Heilige Geest’, enz.

Het is een groot gevaar en een list van de duivel om de Vader, de Zoon en de Heilige Geest op te delen. Door middel van allerlei menselijke studies, filosofieën en theorieën probeert men dit te bewijzen. Maar het is niet mogelijk om God op te delen. Hij is één God en deze openbaring moet vandaag weer hersteld worden onder Gods kinderen. Door God op te delen, krijg je uitersten waar je uit moet kiezen. De ene is voor, de ander is tegen. Maar waarvoor of waartegen?

God is een ondeelbare eenheid
Lieve lezer, er valt niets te kiezen! De Vader, de Zoon en de Heilige Geest zijn één. Als je kiest voor Jezus, kies je voor alle drie. Als je Jezus aanneemt als je Redder en Verlosser en Hij komt in je wonen, dan komen de Vader en de Heilige Geest ook in je wonen, want God is één.

Als je een kind van God bent, dan is de Heilige Geest in je. Veel mensen beseffen dit niet. Jezus zei tegen Filippus:

‘Wie Mij gezien heeft, heeft immers de Vader gezien. Hoe kun je Mij dan vragen de Vader te laten zien?’ – Johannes 14:9

Jezus zei:

‘De Vader en Ik zijn één.’ – Johannes 10:30

Vandaag zijn er ook velen die mooi over God spreken, maar ze willen niets van Jezus weten. Of ze zien Hem als een van de vele wegen die naar God leiden. Dit is de geest van de antichrist (zie 1 Johannes 2:22-23). God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest zijn één!

Om een voorbeeld te noemen: Regina en ik waren twee aparte personen, maar door ons huwelijk zijn wij samengekomen en één geworden. Toch kan ik niet tegen je zeggen: ‘Als je mij gezien hebt, heb je Regina gezien.’ Want als je Regina tegenkomt, is het duidelijk voor jou dat je niet mij, maar Regina ziet. En toch zijn wij samen één.

Bij God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest gaat dat veel verder. Jezus kan zeggen: ‘Als je Mij gezien hebt, heb je de Vader gezien.’ Begrijp je wat een ondeelbare eenheid dat is? God is één God. Hij is alles. Hij is de Lelie der valleien. Hij is de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde. Hij is de blinkende Morgenster. Hij is de veilige Schuilplaats; de Toevlucht in benauwdheid. Hij is de Rots der eeuwen. Hij is de Almachtige. Hij is de Schepper. Hij is, Hij was en Hij komt. Hij is de grote ‘Ik Ben’. Hij is de Vader, Hij is de Zoon, Hij is de Heilige Geest. Hij is de ondeelbare God. Hij is ALLES. En die God woont in ons. Als je ogen hiervoor opengaan, kom je dichter bij God. Dan hoor je nog duidelijker de stem van die éne God.

Jezus zegt:

‘Wat Ik U vraag, is niet alleen voor hen. Het is ook voor de mensen die door hen in Mij zullen gaan geloven. Ik vraag U, Vader, of zij net zo één mogen zijn als U en Ik. U bent in Mij en Ik ben in U. Laat hen ook zo in Ons zijn. Dan zal de wereld geloven dat U Mij gestuurd hebt.’
– Johannes 17:20-21

Dit is wat God wil: zoals Jezus één is met de Vader en met de Geest, zo wil God één met jou en mij zijn, en wil Hij dat wij onderling één zijn.

Johannes vertelt ons:

‘Op hetzelfde moment kwam de Geest over mij. Ik zag een troon in de hemel staan en op die troon zat Iemand. Hij schitterde als de zuiverste edelsteen, als diamant en sarder. Om de troon stond een regenboog die zo helder was als smaragd.’ – Openbaring 4:2-3

Johannes heeft het niet over tronen: één van God de Vader, één van God de Zoon en één van God de Heilige Geest. Nee, er staat: ‘een troon’. En er zaten niet verschillende personen op die troon, maar ‘Iemand zat op die troon’. Hij is één God.

We hebben de Heilige Geest nodig om God te kennen
God wil dat wij, christenen, Hem leren kennen zoals Hij echt is. Daar hebben we de Heilige Geest voor nodig. God kwam als Mensenzoon, als Jezus, in het vlees. Hij stierf in dat vlees en stond op in dat vlees. Jezus bad tot Zijn Vader:

‘Zolang Ik bij hen was, beschermde Ik hen in Uw naam die U Mij hebt gegeven.’
– Johannes 17:12

Toen Jezus op aarde was, was Hij de Trooster. De mensen kwamen bij Hem en Hij leerde hen, bemoedigde hen en vertelde hun over Gods Koninkrijk. Maar Hij zei:

‘Ik zal de Vader bidden of Hij een Helper wil sturen die altijd bij jullie zal blijven.’
– Johannes 14:16

Jezus kon in vlees en bloed maar op één plaats tegelijk zijn. Maar God wilde niet alleen bij de mensen zijn. Hij wilde ín de mensen zijn.

De eerste pinksterdag
Op de Pinksterdag deed God iets wonderbaarlijks:

‘Op de Pinksterdag waren zij allemaal bij elkaar gekomen. Ineens kwam er uit de hemel een geluid, alsof er een storm opstak. Het was in het hele huis te horen. Zij zagen iets dat op tongen van vuur leek, vlammen die zich boven ieder van hen verspreidden. Zij werden allemaal vervuld van de Heilige Geest en begonnen in vreemde talen te spreken: woorden die de Heilige Geest hun ingaf.’ – Handelingen 2:1-4

Op dat moment kwam God door de Heilige Geest niet alleen bij hen, maar vooral in hen. Al Gods kinderen kunnen vervuld worden met de Heilige Geest. Dit is namelijk niet opgehouden. God is niet veranderd en Hij (Vader, Zoon en Heilige Geest) leeft voor eeuwig!

Het gebeurde allemaal zoals Jezus gezegd had:

‘Dat is de Heilige Geest, die de wereld niet kan ontvangen, omdat zij Hem niet kan zien en dus ook niet kent. Jullie kennen Hem wel omdat Hij bij jullie blijft en in jullie zal wonen. Ik zal de Vader bidden of Hij een Helper wil sturen die altijd bij jullie zal blijven.’
– Johannes 14:16-17

Nu begrijpen we de woorden van Jezus beter:

‘Op die dag zullen jullie begrijpen dat Ik in Mijn Vader ben, dat jullie in Mij zijn en Ik in jullie.’
– Johannes 14:20

Dit kon door de Heilige Geest! Dit is dezelfde God. God in het vlees kon niet in de mensen wonen; Hij kon alleen bij de mensen zijn, op één plaats. Maar God in de Heilige Geest kan in mensen wonen over de hele wereld.

Nee, dit kunnen we met ons beperkte verstand absoluut niet begrijpen of verklaren. Mensen die dit proberen, komen al snel vast te zitten in ongeloof. God is soeverein en almachtig. Zijn gedachten en wegen zijn veel hoger dan de onze (zie Jesaja 55:9) en Zijn verstand is onbegrensd! Is het niet een geweldige zegen dat God vandaag nog altijd Zijn kinderen wil vullen met de Heilige Geest?

God wil jou vandaag vullen met Zijn Geest
Heb jij de kracht van de Heilige Geest al ontvangen? God wil namelijk niet dat wij bij Jezus komen om vergeving te ontvangen, om daarna een leven te leiden van verslagenheid, stress, ontmoediging en terneergedruktheid. Nee, beste lezer, God wil de mensen niet alleen hun zonden vergeven; Hij wil hen verder brengen! Hij wil dat wij, als Zijn kinderen, als overwinnaars zullen leven, met blijdschap en vrede in ons hart. Daarom heeft God de Heilige Geest gestuurd, zodat de naam van Jezus Christus door ons heen verheerlijkt mag worden. God wil jou vandaag vullen met Zijn Geest. Is dat ook jouw verlangen?

Gebed
Bid met mij mee

… voor vergeving van zonden
‘Genadige God in de hemel, ik geef toe dat ik een zondaar ben. Ik kom tot U met al mijn zonden en fouten. Ik heb spijt van alles wat ik verkeerd heb gedaan en vraag U om vergeving. Doe niet naar mijn zonden, maar naar Uw grote goedheid en genade. Was mij schoon van alle zonde en schuld met het bloed van Uw Zoon, Jezus Christus. Dank U voor Uw vergeving. Dank U voor Uw Zoon Jezus. Dank U voor Uw genade. En dank U dat U nu in mijn hart woont. Ik wil U vanaf nu gehoorzamen en samen met U door het leven gaan. In Jezus’ naam. Amen!’

… voor vervulling met de Heilige Geest
‘Dank U, Here, dat U bij Pinksteren Uw Heilige Geest hebt uitgestort. Ik kom tot U in de naam van Uw Zoon Jezus, en vraag U: vul mij (opnieuw) met Uw Heilige Geest. Here, vul mij met Uw Geest, tot overvloeiens toe. Ik wil U loven en prijzen in nieuwe tongen, naar Uw Woord. Dank U, Vader, dat U mij hebt gehoord. Dank U dat U mij vult met Uw kracht en Uw liefde. Ik bid dat de Heilige Geest helemaal bezit van mij neemt. Halleluja! Ik loof U, ik prijs U, ik aanbid U! (Dank God in je eigen woorden). Amen!’

… voor een wonder
‘Vader in de hemel, ik kom tot U in Jezus’ naam. Ik geloof dat U een God van wonderen bent en dat bij U alle dingen mogelijk zijn. Dank U, Here, dat U mijn nood kent en dat U bij machte bent oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. Here, laat mij het wonder ontvangen dat ik nodig heb. U bent de God van Abraham; U bent de God van Mozes; U bent de God van Daniël, en U bent vandaag nog altijd de levende God. Dank U dat U vandaag het wonder zult doen dat ik nodig heb. Ik geloof het, Here Jezus. Ik wil U volgen en dienen. En ik dank U voor Uw kracht, voor Uw liefde en voor Uw genade. In Jezus’ naam. Amen!’

Tags:
Next Post

Het verhaal van ds. Klaas van Twillert