Studie - Hij komt terug!

Hij komt terug!

Meer dan ooit wordt vandaag over de hele wereld de vraag gesteld: ‘Is het waar dat Jezus Christus zal terugkomen naar de aarde?’ Het antwoord op deze vraag is heel belangrijk. Want als Jezus naar de aarde terugkomt, zal dit de grootste gebeurtenis zijn die ooit heeft plaatsgevonden sinds Hij de aarde verliet. 

Zal Jezus op aarde terugkomen?
Wanneer wij Jezus’ eerste komst van dichterbij bekijken, zien we dat het gaat om een gebeurtenis die hoog boven alle andere feiten in de geschiedenis uitsteekt. De vroegere profetieën verklaarden vele eeuwen voor Jezus’ geboorte dat Christus op aarde zou komen als een eenvoudig pasgeboren kind.

Zij voorspelden dat Hij in Bethlehem geboren zou worden (zie Micha 5:1) en dat Zijn moeder een maagd zou zijn (zie Jesaja 7:14). De profeten voorspelden veel specifieke onderdelen over Zijn evangeliebediening, Zijn dood, Zijn begrafenis en opstanding. Al deze dingen hebben precies plaatsgevonden, zoals de Bijbel had voorspeld.

Dezelfde profeten, die voorspelden dat Jezus de eerste keer zou komen om Zijn leven te geven als losprijs voor de mensheid, deelden ook mee dat Hij een tweede keer zou komen in heerlijkheid. Aangezien de eerste profetieën zijn uitgekomen, is het zeker dat ook het tweede deel waar is.

Waarom ging Jezus terug naar de hemel?
Toen Jezus Zijn discipelen vertelde dat Hij deze aarde snel zou verlaten, werden zij erg verdrietig. Zij konden niet begrijpen waarom Hij hen zou achterlaten. Maar er was een bepaalde reden. Jezus zou weggaan om voor hen een plaats klaar te maken waar zij voor eeuwig zouden wonen. Jezus zei:

‘In het huis van Mijn Vader zijn veel kamers. Als dat niet zo was, zou Ik het jullie wel gezegd hebben. Ik ga er nu heen om alles voor jullie in orde te maken. Wanneer Ik daarmee klaar ben, kom Ik terug om jullie op te halen. Dan zullen jullie voor altijd bij Mij zijn.’ – Johannes 14:2-3

Er was ook nog een andere reden waarom Hij naar de hemel ging. De Heilige Geest kon alleen komen als Jezus wegging.

‘Wat Ik zeg, is de waarheid, het is beter voor jullie dat Ik wegga, anders kan Mijn Helper niet bij jullie komen. Als Ik wegga, stuur Ik Hem naar jullie toe.’ – Johannes 16:7

Jezus verlangde ernaar dat Zijn volgelingen de Heilige Geest zouden ontvangen, omdat Hij een belangrijke opdracht voor hen had. Deze opdracht konden ze alleen met de hulp van de Heilige Geest volbrengen.

‘Trek de wereld in en vertel aan de hele schepping het goede nieuws over Mij.’ – Marcus 16:15

‘Als de Heilige Geest op jullie neerkomt, zullen jullie kracht ontvangen om de waarheid over Mij te vertellen aan de mensen in Jeruzalem en ook in Judea en Samaria, en zelfs tot in de verste uithoeken van de wereld.’ – Handelingen 1:8

En nadat Hij dit had gezegd, werd Hij opgenomen op een wolk (zie vers 9). Terwijl de discipelen nog naar de hemel keken, verschenen twee mannen in witte kleren, die zeiden:

‘Galileeërs, wat staat u toch naar de lucht te kijken? Jezus is in de hemel opgenomen. Maar Hij zal net zo terugkomen als u Hem hebt zien weggaan.’ – Handelingen 1:11

Met andere woorden: Jezus zal op dezelfde manier op aarde terugkomen als Hij is weggegaan.

Wanneer zal Jezus terugkomen?
God is bezig een uitverkoren volk te verzamelen, een groep heiligen die Zijn Bruid moet worden. Daarom zei de apostel Paulus:

‘Ik zie scherp op u toe met dezelfde zorg als waarmee God op u let. Ik heb u, zogezegd, uitgehuwelijkt aan één man en als een kuise bruid met Christus verbonden.’
– 2 Korinthiërs 11:2

Wanneer de Bruid compleet is, zal Christus, de Bruidegom, terugkomen en Zijn Bruid tot Zich nemen (zie Mattheüs 25:1-13). In het boek Openbaring lezen we over deze Koninklijke bruiloft.

‘‘Laten wij blij zijn en juichen en Hem eren, want de tijd van de bruiloft van het Lam is aangebroken en Zijn bruid staat klaar. Zij mocht een kleed van schitterend wit linnen aantrekken. Dat fijne linnen staat voor de goede daden van de gelovigen.’ De engel zei tegen mij: ‘Schrijf op: Gelukkig zijn de mensen die uitgenodigd zijn voor het bruiloftsmaal van het Lam.’ En hij voegde eraan toe: ‘Dit zegt God, die altijd de waarheid spreekt.’’
– Openbaring 19:7-9

Voordat Jezus kan terugkomen, moet het evangelie gebracht worden aan de hele wereld. Openbaring 7:9-10 geeft ons een beeld van de grote menigte, komende uit allerlei volken, die voor God zal staan met de palmtakken van de overwinning in hun handen.

‘Daarna zag ik een ontelbare menigte mensen. Zij kwamen uit alle rassen, volken, stammen en taalgroepen. Zij stonden voor de troon en voor het Lam, met witte kleren aan en palmtakken in de hand. Zij riepen luid: ‘Onze redding komt van onze God, die op de troon zit en van het Lam!’’ – Openbaring 7:9-10

En zo wacht Christus, de Bruidegom, tot Zijn Bruid compleet is. Wil jij ingaan op Zijn uitnodiging? Wil jij bij Zijn komst horen bij de groep uitverkorenen?

‘De Geest en de bruid zeggen: ‘Kom.’ En wie dat hoort, moet ook zeggen: ‘Kom.’ Wie dorst heeft: kom maar. En wie graag wil drinken: neem maar van het water dat leven geeft, gratis.’ – Openbaring 22:17

Wat moet je doen om klaar te zijn?
Jezus waarschuwt ons om opmerkzaam en klaar te zijn voor Zijn komst.

‘Kijk dus altijd naar Mij uit, want jullie weten niet wanneer Ik kom. Het kan ’s avonds zijn of midden in de nacht, tegen de morgen of als de zon al op is. Pas ervoor op dat je niet slaapt als Ik plotseling kom. Wat Ik tegen jullie zeg, zeg Ik tegen iedereen: blijf wakker! Kijk altijd naar Mij uit!’ – Marcus 13:35-37

Wil jij klaar zijn wanneer Jezus komt? Hier zijn een paar belangrijke punten.

I – Houd je niet te veel bezig met de dingen van de wereld
De meeste christenen hebben een groot verlangen in hun hart om klaar te zijn voor Jezus’ terugkomst. En toch zegt de Bijbel duidelijk dat veel mensen het niet zullen verwachten en achtergelaten zullen worden. De reden waarom dit gebeurt, is dat zij zich te veel hebben beziggehouden met aardse dingen.

Omdat Jezus wilde dat Zijn leerlingen zouden weten dat het serieus is, vergeleek Hij Zijn komst onder andere met de tijd van Noach.

‘Tegen de tijd dat Ik, de Mensenzoon, terugkom, zal men net zo onverschillig tegenover God staan als de mensen in de tijd van Noach. Die aten en dronken en trouwden. Alles ging z’n gewone gang tot op de dag dat Noach in de ark stapte en de grote overstroming de aarde teisterde. Iedereen kwam daarbij om het leven, behalve de mensen die in de ark waren.’ – Lucas 17:26-27

Op zichzelf is er niets verkeerds met eten, drinken of trouwen. Het wordt verkeerd als de dingen van dit leven op de eerste plaats komen en de geestelijke dingen verwaarloosd worden. En zo gaat het vandaag ook: mensen zijn zo gefocust op hun werk,  hun hobby’s, hun plannen, dat zij vergeten dat dit niet voor eeuwig is.

II – Om het Koninkrijk van God binnen te kunnen gaan, moet je opnieuw geboren zijn
Jezus leerde dat de mensen het Koninkrijk van God eerst in hun hart moesten hebben. Hij wil niet regeren over een onbekeerd koninkrijk. Hij wil eerst in ons hart regeren. Daarom zei Jezus tegen Nikodemus:

‘Luister goed, wie niet opnieuw geboren wordt, kan het Koninkrijk van God niet ontdekken.’ – Johannes 3:3

De ervaring van de geboorte uit ‘water en Geest’ is even echt als die van de natuurlijke geboorte. Wanneer de mens spijt heeft van zijn zonden en gelooft dat Jezus zijn Redder is, wordt hij een nieuwe schepping. Nikodemus had veel moeite om dit te begrijpen. Jezus moest deze waarheid drie keer voor hem herhalen (Johannes 3:3,5,7).

Paulus spreekt over de wedergeboorte met andere woorden. Hij zegt:

‘Als je christen wordt, word je van binnen helemaal nieuw. Je bent als het ware opnieuw door God geschapen. Er is een heel nieuw leven begonnen.’ – 2 Korinthiërs 5:17

III – Waak en bid voortdurend
‘Pas op! Laat je niet door Mijn plotselinge komst overrompelen, laat je niet bedwelmen door allerlei uitspattingen en door te veel te drinken, laat je niet in beslag nemen door de zorgen van het leven. Want voor alle bewoners van de aarde zal die dag van Mijn komst komen. Wees daarom voortdurend op je hoede, bid steeds dat je veilig door de komende verschrikkingen heen zult komen en dat je daarna bij Mij, de Mensenzoon, mag zijn.’ – Lucas 21:34-36

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat die dag ons niet overvalt? Wij moeten oppassen dat de wereldse genoegens en moeilijkheden van het leven ons niet zullen afleiden. De enige manier waarop wij dit kunnen voorkomen, is door gebed een prioriteit te maken in je leven.

De boze machten en de verzoekingen zijn te sterk voor ons om staande te kunnen blijven zonder Gods hulp. Daarom moeten wij iedere dag bidden en elk onderdeel van ons leven in gebed brengen. En zelfs meer dan dat; wij moeten voorbidders zijn. Dit betekent dat je voor anderen bidt en hen helpt, zodat het goed met hen gaat.

IV – Word vervuld met de Geest
‘Als de Heilige Geest op jullie neerkomt, zullen jullie kracht ontvangen om de waarheid over Mij te vertellen.’ – Handelingen 1:8

In de gelijkenis van de vijf verstandige en de vijf domme bruidsmeisjes waren de domme bruidsmeisjes niet klaar om de Bruidegom te ontmoeten. Ze konden de bruiloftszaal niet binnengaan, omdat zij geen extra olie in hun kruiken hadden.

Olie is in de Bijbel het symbool van de Heilige Geest. De verstandige bruidsmeisjes hadden ervoor gezorgd dat ze extra olie voor hun lampen hadden. De olie van de Geest geeft de kracht om voor Jezus te leven, kracht om te getuigen en kracht om klaar te zijn voor Zijn komst.

In de laatste verzen van de Bijbel spreekt God over de eindtijd, als Hij zegt: ‘Ja, Ik kom spoedig.’ Zal ons antwoord dan niet zijn als dat van Johannes, de discipel, toen hij zei: ‘Amen. Ja, Here Jezus, kom!’?

Tags:
Next Post

De zilveren bal en de gouden draad