Studie - Ontmoet de Heilige Geest

Ontmoet de Heilige Geest

Wie is de Heilige Geest? Hoe verandert Hij ons leven? Hoe werkt Hij in de wereld? Deze studie zal je helpen een antwoord te vinden op deze en andere vragen. De Geest van God verlangt ernaar om in jouw leven te werken en jou dichter bij God te brengen. Kom en ontmoet de Heilige Geest!

Een ontmoeting
Het is altijd makkelijker om iemand te ontmoeten als we door een gezamenlijke vriend aan elkaar worden voorgesteld. Bij het ontmoeten van de Heilige Geest, kunnen op Jezus rekenen die ons introduceert. Johannes hoofdstuk 13 tot en met 17 bevat Jezus’ laatste instructies aan Zijn discipelen voor Zijn dood aan het kruis. Hij vertelt hun dat Hij weggaat en dat zij niet met Hem meegaan.

‘Maar wat Ik zeg, is de waarheid, het is beter voor jullie dat Ik wegga, anders kan Mijn Helper niet bij jullie komen. Als Ik wegga, stuur Ik Hem naar jullie toe. En wanneer Hij komt, zal Hij de mensen in de wereld overtuigen van zonde, rechtvaardigheid en oordeel. Van zonde omdat zij weigeren in Mij te geloven. Van rechtvaardigheid, omdat Ik naar de Vader ga en jullie Mij niet meer zullen zien. Het oordeel houdt in dat de heerser van deze wereld al geoordeeld is. Ik zou jullie nog veel meer moeten zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. Maar als de Heilige Geest komt, zal Hij jullie de weg wijzen naar de volledige waarheid. Wat Hij jullie zal zeggen, heeft Hij niet uit Zichzelf, maar Hij geeft door wat Hij hoort, en Hij zal bekendmaken wat komen gaat. Door jullie te vertellen wat Hij van Mij hoort, zal Hij Mij verheerlijken.’ – Johannes 16:7-14

De Geest daalt neer
De Heilige Geest was sinds het begin aanwezig in de wereld en in het leven van Gods kinderen. Maar op de pinksterdag veranderde er iets radicaal. De Geest kwam op een nieuwe manier. Gelovigen werden toegerust met een nieuwe boodschap. Een nieuwe missie was begonnen.

‘Op de Pinksterdag waren zij allemaal bij elkaar gekomen. Ineens kwam er uit de hemel een geluid, alsof er een storm opstak. Het was in het hele huis te horen. Zij zagen iets dat op tongen van vuur leek, vlammen die zich boven ieder van hen verspreidden. Zij werden allemaal vervuld van de Heilige Geest en begonnen in vreemde talen te spreken: woorden die de Heilige Geest hun ingaf.’ – Handelingen 2:1-4

De Geest vernieuwt
Wist je dat je als volwassenen opnieuw geboren kunt worden? Ik was getuige van de geboorte van een jongvolwassen vrouw. De geboorte vond niet plaats in een ziekenhuis; het gebeurde in een huis. Toen de jonge vrouw de boodschap van Jezus hoorde, geloofde ze.

Op dat moment werd ze geboren in een heel nieuwe geestelijke sfeer. De Geest was nauw betrokken bij deze nieuwe geboorte. Ik legde de boodschap van het evangelie uit, de jonge vrouw ontving het met geloof, maar de Geest bracht nieuw leven.

‘Jezus antwoordde: ‘Luister goed, wie niet opnieuw geboren wordt, kan het Koninkrijk van God niet ontdekken.’ ‘Opnieuw geboren?’ vroeg Nikodemus. ‘Hoe kan dat? Iemand kan toch niet voor de tweede keer uit zijn moeders lichaam geboren worden?’ Jezus antwoordde: ‘Toch is het zoals Ik zeg. Niemand kan het Koninkrijk van God binnengaan, als hij niet geboren wordt uit water en Geest. Uit mensen komt menselijk leven voort, maar uit de Geest van God komt geestelijk leven voort. Het is dus helemaal niet zo vreemd dat Ik zei dat u opnieuw geboren moet worden.’ – Johannes 3:3-7

De Geest geeft kracht
Wanneer we verhalen horen over grote Godsmannen en -vrouwen die Gods kracht hebben ervaren in hun leven, dan denken we al gauw: ik heb die ervaring nooit gehad in mijn leven. Maar de waarheid is dat de Heilige Geest klaarstaat om ons Zijn kracht te geven steeds wanneer wij dat nodig hebben.

‘De twaalf apostelen riepen alle gelovigen bijeen. ‘Wij kunnen niet alles tegelijk,’ zeiden zij. ‘Als wij het voedsel moeten uitdelen, hebben wij geen tijd meer om eropuit te gaan en Gods boodschap door te geven. Dat lijkt ons niet goed. Daarom willen wij enkele geschikte mannen aanstellen, die deze taak van ons kunnen overnemen. Kies er zeven uit die goed bekendstaan: wijze, verstandige mannen, vol van de Heilige Geest. Wijzelf zullen al onze tijd besteden aan het bidden, het spreken over Gods boodschap en het onderwijzen.’ Zij vonden het allemaal een goed voorstel en kozen zeven mannen uit: Stefanus (een man vol van de Heilige Geest en met een groot geloof), Filippus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas en Nikolaüs (iemand uit Antiochië die voordat hij christen werd al tot het Joodse geloof was overgegaan). De mannen werden aan de apostelen voorgesteld. Die baden voor hen en legden de handen op hen. Gods boodschap kreeg steeds meer bekendheid. In Jeruzalem nam het aantal volgelingen van Jezus sterk toe. Ook veel priesters gaven gehoor aan de oproep in Jezus te gaan geloven.’ – Handelingen 6:2-7

De Geest geeft leiding
‘Als ik maar wist wat God wilde dat ik zou doen.’ De meesten van ons hebben deze woorden wel gezegd of gedacht toen we voor moeilijke beslissingen in ons leven stonden. Waarschijnlijk is geen aspect in het leven van een christen meer frustrerend dan het ontdekken van de wil van God.

Twee punten dragen bij aan onze frustratie. Als eerste willen we meestal dat God ons antwoorden geeft, terwijl Hij ons belooft wijsheid te geven. Als tweede beseffen we niet dat de Geest ons wil leiden in tijden van onzekerheid. Daardoor voelen we Zijn leiding niet. In de volgende passage uit het boek Handelingen ervaren Paulus en zijn metgezellen de leiding van Gods Geest op een geweldige manier.

‘Zij reisden verder door het gebied van Frygië en Galatië, omdat de Heilige Geest hun niet had toegestaan naar Asia te gaan en daar over Jezus Christus te spreken. Toen ze in Mysië kwamen, wilden zij doorreizen naar Bithynië, maar de Geest van Jezus hield hen tegen. Daarom trokken zij door Mysië in de richting van de westkust en kwamen in de havenstad Troas. Daar kreeg Paulus ’s nachts een visioen. Hij zag een Macedonische man staan die hem dringend vroeg: ‘Steek over naar Macedonië om ons te helpen!’ Nadat Paulus het visioen had gekregen, deden wij ons best zo snel mogelijk naar Macedonië te vertrekken, want wij maakten eruit op dat God ons opdroeg de mensen daar het goede nieuws van Jezus Christus te vertellen.’ – Handelingen 16:6-10

De Geest bevrijdt
De bron van ware vrijheid is de Geest van God. Hij bevrijdt de geest van de mens van gebondenheid aan de oude heersers van zonde en dood. Wij kunnen nu onze nieuwe Heerser dienen met opgewekte gehoorzaamheid.

‘Het is duidelijk dat mensen die van Christus Jezus zijn, niet veroordeeld zullen worden. Doordat je met Christus Jezus verbonden bent, geldt voor jou de nieuwe wet: de wet van de Geest, de wet van het leven. Je bent losgemaakt uit de wurgende greep van de zonde en bevrijd uit de macht van de dood. Het was voor de wet niet mogelijk te bevrijden, omdat zij stukliep op de zwakheid van de menselijke natuur. Daarom heeft God Zijn eigen Zoon als mens in het zondige bestaan gestuurd. Om ons te bevrijden van de zonde heeft Hij het oordeel van God op Zich genomen. Nu wordt aan de eis van de wet voldaan, want wij doen niet meer onze eigen zin, maar laten ons leiden door de Heilige Geest. Want allen die door de Geest van God geleid worden, zijn kinderen van God. Wij hoeven dus geen slaven van de angst meer te zijn. Nee, God heeft ons een andere geest gegeven. Wij zijn door Hem aangenomen als kinderen. En doordat Zijn Geest in ons woont, roepen wij: ‘Abba! Vader!’ Want in ons diepste wezen overtuigt Gods Geest ons ervan dat wij kinderen van God zijn. En als wij Gods kinderen zijn, krijgen wij ook wat ons, als Zijn kinderen, toekomt. Wat God aan Zijn Zoon Jezus Christus geeft, zal Hij ook ons geven. Als wij hetzelfde lijden doormaken als Hij, zullen wij ook dezelfde heerlijkheid krijgen als Hij.’ – Romeinen 8:1-4, 14-17

De Geest rust toe
Het leven van een christen kan niet effectief geleid worden zonder de geweldige gaven van Gods Geest te gebruiken.

‘De bijzondere gaven zijn verschillend, maar ze worden gegeven door dezelfde Geest. De taken zijn verschillend, maar ze worden opgedragen door dezelfde Here. De activiteiten zijn verschillend, maar ze worden ontplooid door dezelfde God, die alles in ons allen bewerkt. De Geest openbaart Zich door elk van ons, tot welzijn van de hele gemeente. De een brengt Gods wijsheid onder woorden, door de Geest, de ander geeft blijk van Gods kennis, door dezelfde Geest. De een krijgt ergens geloof voor en de ander de gave om zieken te genezen, beiden door dezelfde Geest. De een doet wonderen, de ander geeft Gods woord door. De een weet te onderscheiden wat wel en wat niet van Gods Geest afkomstig is, de ander spreekt in klanktalen en weer een ander legt uit wat in die klanktalen gezegd wordt. Maar het is een en dezelfde Geest die dit allemaal bewerkt. Hij geeft ieder wat Hij nodig vindt. Hij deelt Zijn gaven uit zoals Hij wil.’ – 1 Korinthiërs 12:4-11

De Geest verandert
Niet alleen de gaven van de Geest zijn belangrijk, maar ook de vrucht van de Geest. De tegenwoordigheid van de Heilige Geest in ons leven blijkt niet uit wat we doen, en ook niet uit wie we zijn. Het bewijs van de tegenwoordigheid van de Geest van God is een veranderd karakter.

‘Het is duidelijk wat de zondige natuur voortbrengt: overspel, ontucht, vuiligheid en losbandigheid, afgoderij en spiritisme, haat, ruzie, nijd, drift, rivaliteit, onenigheid, sektarisme, jaloezie, dronkenschap, onmatigheid en meer van dergelijke dingen. Ik heb je al eens eerder gezegd dat mensen die dat soort dingen doen, het Koninkrijk van God niet zullen ontvangen. Maar de Heilige Geest brengt ons tot betere dingen: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, mildheid, trouw, tederheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die zulke dingen veroordeelt. Wie bij Jezus Christus hoort, heeft met zijn oude natuur en begeerten afgerekend, die zijn aan het kruis geslagen.’ – Galaten 5:19-24

De Geest beïnvloedt
Niemand van ons wil bestuurd worden door iemand anders. Vooral in ons geestelijk leven willen we niet dat iemand anders de controle over ons heeft. Maar de Bijbel zegt dat christenen ‘bestuurd’ worden, niet door een menselijke leider of door de regels van een godsdienst, maar door de Geest van God. Als we vol zijn van de Heilige Geest, zullen we leven als Jezus.

‘Let dus goed op hoe je leeft. Wees niet onnozel, maar verstandig. Grijp elke gelegenheid aan om goed te doen, want wij leven in een slechte tijd. Denk goed na en probeer te ontdekken wat de Here van jou verlangt. Bedrink je niet, want daardoor verlies je de controle over jezelf. Wees daarentegen vol van de Heilige Geest. Spreek veel met elkaar over de Here en zing psalmen, lofliederen en geestelijke liederen. Zing met heel je hart voor de Here. Dank God, onze Vader, altijd voor alles in de naam van onze Here Jezus Christus. Onderwerp je aan elkaar uit ontzag voor Christus.’ – Efeziërs 5:15-21

Lees ook: ‘De Heilige Geest DEEL 1’

Tags:
Next Post

Laat de Heilige Geest Zijn werk in jou doen!