Studie - Wat is Gods wil voor mijn leven

Wat is Gods wil voor mijn leven?

Wanneer we voor grote keuzes in ons leven staan, willen we graag dat iemand ons vertelt wat we moeten doen. God heeft een doel en plan met elk mens. Maar God is geen verkoopautomaat of een geest in een lamp, waaruit we de antwoorden kunnen halen die we willen krijgen.

God heeft ons geschapen voor een relatie met Hem. Hij verlangt ernaar om ons dichter naar Hem toe te trekken door de vragen die we stellen en de antwoorden die Hij geeft. Er liggen geen pasklare antwoorden of formules klaar.

God heeft wel een paar specifieke dingen te zeggen over hoe wij Zijn wil kunnen leren kennen in ons leven. Zoals altijd begint het met communicatie. Vraag het Hem! Hoe beter we God kennen, hoe duidelijker Zijn bedoelingen en verlangens voor ons worden.

Het juiste pad

1. Bid om Gods wil te kennen
God heeft de mens lief. Hij weet precies wat jij nodig hebt. Vraag God om van Zijn wil jouw wil te maken.

‘Leer mij te doen wat U van mij vraagt. U bent mijn God, de goedheid Zelf. Uw Geest leidt mij op een effen weg.’ – Psalm 143:10

Jezus leerde Zijn volgelingen om te bidden:

‘Bid daarom dit gebed: Onze Vader in de hemel, laat Uw naam alle eer ontvangen. Laat Uw Koninkrijk komen. Laat Uw wil op de aarde worden gedaan, net zoals in de hemel.’ – Mattheüs 6:9-10

2. Volg Jezus Christus na
Dit betekent ontdekken wie Hij is en wat Hij heeft gezegd en gedaan. Het betekent leven met Zijn woorden; en het betekent werken aan een levende relatie met Hem.

‘Volg Gods voorbeeld in alles, zoals een geliefd kind zijn vader nadoet. Wees vol liefde, net als Christus, die zoveel van u hield dat Hij Zich voor u opofferde om uw zonden weg te nemen. God nam dit offer van Christus aan, het was als een heerlijke geur voor Hem.’ – Efeziërs 5:1-2

3. Wees en blijf verbonden met het Lichaam van gelovigen – de Kerk
Door met anderen om te gaan op hetzelfde pad, vinden we de voeding en de bemoediging voor de levenslange taak om Gods wil te leren.

‘Laten wij op elkaar letten en elkaar aansporen God en de mensen lief te hebben en altijd goed te doen. Wij moeten ook niet uit onze samenkomsten wegblijven. Sommigen maken daar een gewoonte van, maar dat is niet goed. Wij moeten elkaar bemoedigen en waarschuwen, vooral nu wij zien dat het niet lang meer zal duren, voor de Here Jezus terugkomt.’ – Hebreeën 10:24-25

4. Wees gehoorzaam aan Gods wil
De apostel Paulus zei het mooi:

‘Ik zeg u daarom, vrienden, dat u zich helemaal aan God moet wijden. Temeer omdat Hij u al Zijn liefdevolle goedheid aanbiedt. Laat uw lichaam een levend offer zijn, heilig, zodat het een vreugde voor God is. Dat is de beste manier waarop u God kunt dienen. U moet niet worden als de mensen die zich niets van God aantrekken. U moet anders worden, door een nieuwe manier van denken. Dan kunt u ontdekken wat God wil. En wat Hij wil, is goed, aangenaam en volmaakt.’ – Romeinen 12:1-2

Hoe is God? Is Hij betrouwbaar?

• God voorziet in onze diepste noden wanneer we op Hem vertrouwen.

‘Stel heel uw vertrouwen op de HERE en doe wat Hij goedvindt. Woon rustig in uw woonplaats en zorg dat u in alles trouw bent. Verheug u in de HERE, dan zal Hij u geven wat u nodig hebt en waar u naar verlangt. Vertel alles wat u bezighoudt aan de HERE en vertrouw Hem. Hij zal in alles voor u zorgen. Hij zal u openlijk recht verschaffen en uw oprechtheid aan het licht brengen. Word niet boos en laat elke vorm van kwaadheid schieten, wees ook nooit jaloers, want dat brengt u van kwaad tot erger.’ – Psalm 37:3-6,8

• Wanneer mensen wreed zijn en alles tegenzit, heeft God grote plannen. Hij kan namelijk iets nemen wat heel slecht lijkt en er iets heel goeds van maken!


‘Ik geloof dat God jullie slechte bedoelingen heeft omgebogen tot iets goeds, want Hij heeft mij deze hoge positie gegeven, zodat ik de levens van vele mensen kon redden.’ – Genesis 50:20

• Wanneer moeilijkheden dreigen, moeten Gods kinderen hun ogen en hun aandacht op God richten. Prijs God van tevoren voor Zijn oplossing. God kan iets verschrikkelijks veranderen in een geweldige zegen!

‘Na overleg met de leiders van het volk besloot hij dat een koor voor het leger uit moest lopen om Gods majesteit te prijzen en het lied te zingen: ‘Looft de HERE, want Zijn goedheid en liefde duurt tot in eeuwigheid.’’  – 2 Kronieken 20:21

• God vergeeft onze zonden. Hij geneest ons en verlost ons leven van vernietiging. Hij legt Zijn liefde en compassie in onze geest en verzadigt ons met goede dingen, zodat we ons voelen als een zwevende arend!

‘Mijn ziel, prijs de HERE en vergeet vooral nooit wat Hij allemaal voor goeds heeft gedaan. Hij vergeeft mij al mijn zonden en geneest mij van elke ziekte. Hij geeft mij het leven terug. Hij schenkt mij Zijn goedheid, trouw en liefdevolle medelijden. Hij overstelpt mij met zegeningen en ik voel mij weer jong als vroeger.’ – Psalm 103:2-5

• God is in staat om meer te doen dan we ooit kunnen dromen, door Zijn kracht die in ons aan het werk is!

God kan oneindig veel meer doen dan wij ooit kunnen bidden of beseffen. Dat blijkt uit de kracht die in ons werkt. Hem komt voor altijd en eeuwig alle eer toe in de gemeente door Jezus Christus. Amen!’ – Efeziërs 3:20-21

• Hoe slecht situaties ook lijken, God houdt ons vast. Zelfs wanneer we op ons slechtst zijn.

Toen bitterheid in mijn hart opkwam en ik opstandig en geprikkeld was, reageerde ik als een dwaas zonder inzicht. Ik gedroeg mij onredelijk tegenover U. Toch zal ik altijd bij U blijven, U houdt mij stevig vast. Door Uw raadgevingen zal ik mij laten leiden en wanneer ik eenmaal sterf, mag ik in Uw heerlijkheid bij U komen.’ – Psalm 73:21-24

• Zelfs wanneer we ons bedreigd voelen of in gevaar zijn, houdt Hij ons vast en kan Hij ons sterk maken!

‘Wees niet bang, want Ik ben met u. Kijk niet angstig om u heen, want Ik ben uw God. Ik zal u kracht geven en u helpen, Ik zal u overeind houden met Mijn heilrijke rechterhand.’ – Jesaja 41:10

• Jezus belooft ons een leven op zijn best: een ongelooflijk goed leven, geborgen in Hem, dat voor altijd duurt.

De dief komt alleen om te stelen, te doden en te vernietigen. Ik ben gekomen om Mijn schapen leven in overvloed te geven. Ik ben de goede herder. De goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen. Mijn schapen luisteren naar Mijn stem en Ik ken ze. Zij volgen Mij en Ik geef hun eeuwig leven. Zij zullen nooit verloren gaan. Niemand kan hen van Mij afnemen.’ – Johannes 10:10-11,27-28

• God kan uit alles iets goeds halen. En Hij heeft bewezen dat Hij aan jouw kant staat!

‘Eén ding weten wij: voor wie Hem liefhebben laat God alles meewerken voor hun bestwil, want Hij heeft een plan met hen. Wat kunnen wij hier nog over zeggen? Als God aan onze kant staat, wie kan dan tegen ons zijn? God heeft immers Zijn eigen Zoon niet ontzien, maar Hem uitgeleverd ten behoeve van ons allemaal. Zal Hij, nu Hij Zijn Zoon heeft gegeven, ons dan ook niet alles geven?’ – Romeinen 8:28,31-32

Wat is Gods wil voor mij? Wat zegt de Bijbel?

In de Bijbel staan veel duidelijke geboden om na te volgen. Hier zijn een paar specifieke geboden over het doen van ‘Gods wil’.‘Want dit is de wil van God: uw heiliging’
(1 Thessalonicenzen 4:3, HSV). God wil dat we elke dag meer op Jezus gaan lijken, in onze gedachten, onze woorden en onze daden. Maar Hij verwacht niet dat we dat helemaal alleen doen. (Zie Filippenzen 2:13)

‘Wees ook altijd blij. Bid onophoudelijk. Wat er ook gebeurt, dank altijd God, want Hij wil dat u als christenen zo leeft.’ –  1 Thessalonicenzen 5:16-18

God wil dat Zijn kinderen altijd blij en dankbaar zijn. Zelfs wanneer de uiterlijke omstandigheden onmogelijk lijken! (Zie Efeziërs 5:15-21)

‘God wil dat door uw goede leven de mensen die onwetend zijn en dwaas praten, de mond wordt gesnoerd.’  – 1 Petrus 2:15

Er zullen altijd mensen zijn die negatieve dingen over ons zeggen. Maar alleen door onze goede daden kunnen we bewijzen dat hun woorden verkeerd zijn. Het doen wat goed is, is de beste manier om God te behagen, terwijl we de roddels stoppen! (Zie Titus 2:7-8)

‘U moet volhouden om de wil van God te doen. Als u dat doet, krijgt u wat Hij heeft beloofd.’ – Hebreeën 10:36

God wil dat we doorgaan en Hij biedt een grote beloning aan voor degenen die niet opgeven, zelfs wanneer het leven moeilijk is! (Zie Galaten 6:9-10)

Wat moet ik onthouden over Gods leiding?

1. God verlangt er meer naar dat je Zijn wil zal kennen, dan jij ernaar verlangt
Je hoeft God niet te doorzien om erachter te komen wat Zijn wil is. God zal ervoor zorgen dat je het zult weten, of het nu via Zijn Woord, omstandigheden, of andere wegen is. Hij bevestigt Zijn wil op manieren die uniek zijn voor jouw persoonlijkheid, noden en situatie.

Maar zelfs wanneer je hebt gebeden voordat je een beslissing neemt, kan je in de verleiding komen om je zorgen te maken. Besef dat dit een ‘oude manier van denken’ is. God zegt ons namelijk dat we ons geen zorgen moeten maken. Werk er daarna aan om het patroon te veranderen: vertrouw je weg aan de Heer toe door gebed (Psalm 37:5, Galaten 4:6). Doe dit, zo nodig, elke vijf minuten! Rust in God. Wees er zeker van dat Hij van je houdt en dat Hij ernaar verlangt om jou te helpen!

2. Je zal Gods plan niet missen, als je hart vastbesloten is om Hem te behagen
Een populair (maar onbijbels) denkbeeld in kerkelijke kringen is dat iemand op de een of andere manier ‘Gods wil zou kunnen missen’. Deze gedachte neemt aan dat degene die een kans heeft gemist, nooit meer door God gebruikt kan worden. Dit komt voort uit onze neiging om God naar ons eigen beeld te maken. Maar God weet alles van ons: onze sterke en zwakke punten, onze problemen en zorgen.

‘Ik ben er zeker van dat God op de grote dag van Christus Jezus het goede werk dat Hij onder u begonnen is, zal voltooien.’ – Filippenzen 1:6

3. God heeft volmaakte plannen voor het leven van onvolmaakte mensen
Als God alleen volmaakte mensen zou liefhebben en gebruiken, zou er niemand overblijven om lief te hebben of om Zijn plannen uit te voeren. God houdt van ons, niet vanwege onze perfectie of prestaties, maar omdat Hij liefde is! Zelfs wanneer we Hem en de mensen om ons heen teleurstellen, verlangt Hij ernaar dat we tot Hem komen voor vergeving, liefde en hulp.


‘Als de HERE instemt met iemands wijze van leven, zal Hij hem bevestigen in alles wat hij doet. Als zo iemand valt, stort hij niet naar beneden, omdat de HERE zijn hand vasthoudt.’ – Psalm 37:23-24

‘‘Want Ik weet welke plannen Ik voor u heb,’ zegt de HERE. ‘Met deze plannen heb Ik uw geluk voor ogen, niet uw ongeluk. Ik wil u weer een toekomst en nieuwe hoop geven.’’ – Jeremia 29:11

4. God zal leiding geven aan iedereen die Hem erom vraagt
God belooft dat Hij je zal vertellen wat je moet doen, als je het Hem vraagt, Hem vertrouwt en Zijn leiding volgt.

‘Als u wilt weten wat God van u verwacht, vraag het Hem en Hij zal het u graag vertellen. Want Hij staat altijd klaar om ieder die Hem daarom vraagt, voldoende wijsheid te geven, Hij zal het u niet kwalijk nemen.’ – Jakobus 1:5

5. God kent de toekomst, dus wij hoeven die niet te kennen
Wij hoeven alleen te weten wat het volgende is dat we moeten doen. Rust in de wetenschap dat we worden omgeven en gedragen door Gods liefdevolle en bekwame armen. Alleen God weet zeker wat de toekomst zal brengen, en Hij heeft beloofd dat Hij alles zal laten meewerken ten goede. Concentreer je erop om vandaag goed te doen wat God jou heeft gegeven om te doen. Maak goede plannen, maar laat God daarna God zijn.

6. God is achter de schermen altijd aan het werk. En Hij geeft om jou!
Soms voelt het alsof God zwijgt of dat onze gebeden niet verder komen dan het plafond. Maar tijdens deze perioden is God omstandigheden in ons leven aan het samenstellen, die zorgen voor het grootste voordeel. Hij slaapt niet; Hij neemt geen vakantie; Hij geeft altijd om jou en is altijd in jouw leven aan het werk. Job zei het zo:

Ik zoek Hem in het noorden, maar kan Hem daar niet vinden, ook niet in het zuiden. Ook daar houdt Hij Zich verborgen. Maar Hij weet precies wat mij allemaal overkomt en als Hij mij aan een onderzoek heeft onderworpen, dan zal Hij mij volkomen onschuldig verklaren, zo zuiver als goud!’ – Job 23:9-10

7. We kunnen zelden onze omstandigheden kiezen, maar we kunnen wel altijd onze houding bepalen
Wanneer we in een moeilijke of verwarrende situatie zitten, wil God dat we een houding kiezen van geloof, vrede en blijdschap in Hem. (Zie 1 Thessalonicenzen 5:16-18)

8. Als de Bijbel het verbiedt, doe dan geen moeite om ervoor te bidden
God zal je niet leiden in situaties die in strijd zijn met wat Hij al heeft bekendgemaakt in Zijn Woord.

9. Gods timing is altijd volmaakt; niet één moment te vroeg, niet één dag te laat. Geef God tijd om te werken!
Het kan erg moeilijk zijn om geduldig te wachten wanneer we wanhopig willen dat er iets gebeurt. In de Bijbel zegt God vaak tegen Zijn volk om ‘te wachten’ of om ‘stil te staan’ en Zijn redding te zien. Wachten vereist moed om te geloven dat Hij aan het werk is. En het kan moeilijker zijn dan ‘iets doen voor de Heer’.

‘Wees sterk en wacht op de HERE. Laat uw hart sterk zijn en krachtig door altijd op de HERE te wachten.’ Psalm 27:14

‘Word stil voor de HERE en verwacht alles van Hem. Wees niet jaloers op wie slechte plannen beraamt en wie het ogenschijnlijk goed gaat.’ – Psalm 37:7

Tags:
Next Post

Christmas Carols