Studie - Wonderen, ga van onmogelijk naar mogelijk

Wonderen: ga van onmogelijk naar mogelijk!

Sommigen hebben een wonder van genezing nodig, anderen een wonder in relatieproblemen, en weer anderen een wonder van financiële voorziening. Wanneer we de Bijbel openslaan en lezen over de wonderwerkende kracht van Jezus, dan groeit ons verlangen naar een wonder. Deze studie helpt jou te ontdekken hoe God werkt in deze wereld.

Jezus, de Wonderwerker
Tijdens de bediening van Jezus op aarde begon één van Jezus’ sterkste steunpilaren te twijfelen of Hij wel de Christus was. Johannes de Doper had de snelle komst van Israëls Verlosser aangekondigd en naar Jezus gewezen als de Persoon op wie ze gewacht hadden. Maar toen Johannes in de gevangenis zat, begon hij te twijfelen.

‘De leerlingen van Johannes de Doper hoorden wat Jezus allemaal deed en vertelden het aan Johannes. Die stuurde twee van hen naar Jezus toe met de vraag: ‘Bent U het op wie wij hebben gewacht? Of moeten wij uitkijken naar iemand anders?’ Toen de twee mannen Jezus vonden, brachten zij Hem de vraag van Johannes over. Jezus was juist bezig vele mensen te genezen van allerlei ziekten en kwalen. Uit verschillende mensen verjoeg Hij boze geesten en Hij genas de ogen van vele blinden. ‘Ga terug naar Johannes,’ antwoordde Hij, ‘en vertel hem wat u hier hebt gezien en gehoord. Blinden kunnen weer zien, lammen lopen zonder hulp, melaatsen zijn genezen, doven kunnen horen, doden zijn weer levend geworden en arme mensen horen het goede nieuws. Zeg Johannes vooral dit: u bent gelukkig als u Mij aanvaardt zoals Ik ben.’’ – Lucas 7:18-23

Zelfs als we aan God twijfelen, blijft Hij van ons houden en laat Hij Zijn kracht in ons leven zien.

Onmogelijke situaties
Jezus werd tijdens Zijn aardse bediening geconfronteerd met veel moeilijke en uitdagende situaties. Een van de grootste uitdagingen moet toch wel de dag zijn geweest dat Hij een grote, hongerige menigte moest voeden.

‘Toen Jezus al die mensen zag aankomen, vroeg Hij aan Filippus: ‘Waar kunnen wij brood vandaan halen om die mensen te eten te geven?’ Niet dat Jezus eten wilde kopen. Hij was iets anders van plan, maar was alleen benieuwd wat Filippus zou antwoorden. Filippus zei: ‘Al kopen wij voor tweehonderd zilverstukken brood, dan hebben wij nog niet genoeg om iedereen te eten te geven.’ Andreas, de broer van Simon Petrus, mengde zich in het gesprek. ‘Hier is een jongen die vijf gerstebroden en twee gedroogde vissen heeft. Maar wat hebben wij daaraan voor zoveel mensen?’ Jezus zei tegen Zijn leerlingen: ‘Laat alle mensen in het gras gaan zitten.’ Toen bleek dat er alleen al zo’n vijfduizend mannen waren. Toen iedereen zat, nam Jezus de broden, dankte God ervoor en begon het brood uit te delen. Met de vissen deed Hij net zo. En iedereen kon naar behoefte eten. Toen de mensen verzadigd waren, zei Jezus tegen Zijn leerlingen: ‘Er is nog heel wat over. Haal het op, want er mag niets blijven liggen.’ De leerlingen hadden twaalf manden nodig om het overschot op te halen.’
– Johannes 6:5-13

‘Wil je gezond worden?’
Er staan 20 specifieke wonderen van genezing opgeschreven in de 4 evangeliën. Elk wonder laat Jezus’ kracht en medeleven zien. Jezus veranderde veel levens. Maar weinig levens zijn zo dramatisch veranderd als dat van een man die maar liefst 38 jaar op een wonder had gewacht.

‘Jezus ging enige tijd later terug naar Jeruzalem om een van de Joodse feesten bij te wonen. In die zuilengalerijen lagen talloze zieke mensen, zoals blinden, lammen en kreupelen, te wachten tot het water in beweging zou komen. Want van tijd tot tijd raakte een engel uit de hemel het water aan. Wie dan het eerst in het water stapte werd genezen, wat voor ziekte hij ook had. Er lag ook een man die al achtendertig jaar ziek was. Jezus zag hem daar liggen en wist dat hij al heel lang ziek was. Hij vroeg: ‘Wil je gezond worden?’ De zieke man antwoordde Hem: ‘Ja, Here, maar ik heb niemand die mij het bad in helpt als het water in beweging komt. En als ik het alleen probeer, ben ik altijd te laat.’ Jezus zei tegen hem: ‘Sta op! Pak je matras en loop!’ De man werd direct gezond. Hij pakte zijn matras op en liep! Nu was het die dag sabbat.’ – Johannes 5:1-9

Misleidende wonderen en wonderwerkers
Hoe weten we of iemand die beweert wonderwerkende krachten te bezitten, echt van God is? Is het genoeg als die persoon de naam van Jezus gebruikt? Jezus waarschuwde ons voor zulke mensen die beweren wonderen te doen in Zijn naam.

‘Pas op voor valse profeten. Zij komen naar je toe en doen zich voor als onschuldige schapen. Maar in werkelijkheid zijn het verscheurende wolven. … Alle bomen waar geen goede vruchten aan komen, worden omgehakt en verbrand. Ik bedoel dit: aan zijn doen en laten kun je zien hoe iemand is. Niet alle mensen die Here tegen Mij zeggen, komen in het hemelse Koninkrijk. Want daar kom je alleen als je doet wat Mijn hemelse Vader wil. Op de dag van het grote oordeel zullen velen tegen Mij zeggen: ‘Here, wij hebben in Uw naam geprofeteerd. Here, wij hebben Uw naam gebruikt om duivelse geesten te verjagen en wonderen te doen.’ Maar Ik zal hun antwoorden: ‘Ik heb u nooit gekend. Ga weg! U bent slecht en hebt alleen maar uw eigen zin gedaan.” – Mattheüs 7:15,19-23

Wachten op het wonder
Wat moeten we doen als het wonder op zich laat wachten? Het gebed van de apostel Paulus voor een wonder dat niet kwam, geeft ons inzicht.

‘De openbaringen die God mij heeft gegeven, zijn werkelijk buitengewoon. Maar omdat Hij niet wilde dat ik mij daardoor iets zou gaan verbeelden, heeft Hij mij pijnlijk laten vernederen door een handlanger van Satan, die mij als met vuisten slaat. Dat kun je een doorn in mijn vlees noemen. Nee, God zal niet toelaten dat ik mij wat ga verbeelden. Drie keer heb ik de Here gesmeekt dit lijden te laten ophouden. Maar de Here antwoordde telkens weer: ‘Mijn genade is genoeg voor u. Want kracht ontplooit zich ten volle in zwakheid.’ Daarom durf ik mij toch op mijn zwakheden te beroemen, omdat dan de kracht van Christus in mij gezien kan worden. Daarom kan ik zelfs blij zijn over zwakheden, beledigingen, noodsituaties, vervolgingen en moeilijkheden, die ik ter wille van Christus moet verdragen. Want als ik zwak ben, ben ik pas sterk.’ – 2 Korinthiërs 12:7-10

Lees ook: ‘De gaven van de Geest: tekenen en wonderen DEEL 1’

Tags:
Next Post

Gebed: het ontbijt van een christen