De Heer is mijn Herder

De Here is mijn Herder

‘De Here is mijn Herder’ is het begin vers van één van de bekendste psalmen van David. In dit artikel duiken we samen met Willy Maasbach dieper in Psalm 23. David was een man van geloof, die trouw was in de dienst van de Here. Hij handelde naar Gods hart en in Zijn Geest. Daarom noemde de Here hem: ‘een man naar Mijn hart’. 

Vers 1: ‘De Here is mijn Herder, mij ontbreekt niets.’

Het is een persoonlijke belijdenis, een persoonlijke relatie. David zegt: ‘MIJN Herder.’ Is Jezus ook jouw Herder? Heb jij Hem niet alleen als Verlosser aangenomen, maar ook als Heer en Leidsman? Erken jij Hem als Degene die gezag heeft over jouw leven, die jou bewaart, die jou leidt als een Herder? Golgotha heeft het mogelijk voor ons gemaakt om die relatie met God te hebben. De Bijbel zegt ons dat God een goede, liefhebbende God is, die het ons aan niets zal laten ontbreken.

1. Het ontbreekt ons niet aan kracht in onze zwakheid

Misschien zeg je: ‘Ik ben te zwak om die kracht te ontvangen.’ Vergeet dan niet dat Mattheüs 8:17 zegt dat de Here Jezus niet alleen onze ziekten, maar ook onze zwakheden gedragen heeft. Waarom zouden wij er dus nog langer mee rondlopen?

2. Het ontbreekt ons niet aan geloof

Misschien zeg je: ‘Ik kan geen geloof opbrengen.’ Dat probeert satan jou wijs te maken. God heeft ieder van ons een ‘mate van geloof’ gegeven. Zelfs als wij geloof zo klein als een mosterdzaad hebben, is niets onmogelijk voor ons, zegt Mattheüs 17:20. Geloof dat!

3. Het ontbreekt ons niet aan liefde

Misschien zeg je: ‘Het ontbreekt mij wel aan liefde, want ik kan niet vergeven wat ze mij aangedaan hebben.’ Maar er staat in Romeinen 5:5 dat de liefde van God door de Heilige Geest in ons hart is uitgestort. De Here, die in jou woont, wil jou helpen die persoon te vergeven. Dan zal het jou ook niet ontbreken aan liefde om anderen te bemoedigen. Als wij dat geloven, dan kunnen wij Hem danken voor de voorziening in alles wat wij nodig hebben. Laten wij dus onze ogen op Hem gericht houden en geopende oren hebben. Zo kunnen wij Zijn stem horen en onze gedachten vullen met Hem, Jezus Christus, het Woord van God. Dan zal ons hart vol geloof zijn, en ons vertrouwen in Hem zal ons in de rust brengen.

Vers 2: ‘Hij doet mij neerliggen in grazige weiden; Hij voert mij aan rustige wateren; Hij verkwikt mijn ziel.’

De Here zorgt ervoor dat Zijn schapen op plaatsen zijn waar wij in alle rust kunnen grazen en hun dorst kunnen lessen. Grazige weiden betekent een overvloed aan voedsel. Jezus zegt in Johannes 6:35: ‘Ik ben het brood dat leven geeft. Wie bij Mij komt, zal nooit meer honger krijgen.’ Hij is voor eeuwig genoeg voor ons. In het Woord is een overvloed aan voedsel. Eet er dagelijks van om je ziel te voeden, net zoals je elke dag je lichaam voedt. Dan zul je ‘sterk zijn in de Here en in de sterkte van Zijn macht’ (Efeziërs 6:10). Heb jij dorst naar het water dat leven geeft? Verlang jij er steeds naar de zalving van de Heilige Geest te ervaren? Stop niet met vragen tot het binnen in je begint te stromen, tot je de gave van de Heilige Geest ontvangt, zodat je dienstbaar kunt zijn in het Koninkrijk van God.

‘JEZUS WERD DOOR ZIJN OFFER OP GOLGOTHA ONZE GOEDE HERDER.’

Jezus wil ons in de rust brengen. Een herder zal namelijk altijd de schapen beschermen tegen de wilde dieren. Met gevaar voor eigen leven versloeg David een leeuw en een beer om zijn schapen te redden. Jezus heeft Zijn leven voor de schapen gegeven om ze te beschermen tegen de machten van de boze. Wij moeten zelf ook strijdbaar zijn, en weerstand bieden aan de duivel, zodat hij van ons zal wegvluchten.

Jezus werd door Zijn offer op Golgotha onze goede Herder. Na drie dagen stond Hij op uit de dood en Hij zit nu als onze Hogepriester aan de rechterhand van de Vader in de hemel, waar Hij altijd leeft om voor ons te pleiten (zie Hebreeën 7:25). Als Hij komt op de wolken om ons te halen, komt Hij als onze Opperherder. In 1 Petrus 5:4 staat:

‘Dan zal de Opperherder je 
voor altijd laten delen in Zijn heerlijkheid en eer.’

‘DAVID VERLANGDE ER NAAR OM ZIJN HELE LEVEN IN HET HUIS VAN DE HEER TE BLIJVEN.’

Vers 3: ‘Hij leidt mij in de rechte sporen om Zijns naams wil.’

Hij is de Herder; wij zijn Zijn schapen. Dat betekent dat wij gewillig moeten zijn om ons door Hem te laten leiden. Laten wij achter Hem aan gaan. Wij moeten bereid zijn in Zijn voetstappen te wandelen, ook al betekent dat lijden en zelfverloochening. Laat onze blik steeds gericht zijn op Hem, de Leidsman en Voleinder van ons geloof.

Het is wonderbaar als je de betekenis gaat ontdekken van de grote ‘IK BEN’. Jezus zei: ‘IK BEN de Weg, de Waarheid en het Leven’ (Johannes 14:6). Hij is de Weg die naar het eeuwige leven leidt. Is het jou wel eens overkomen dat je afweek van het rechte pad? De Here zal ons bewaren door Zijn Woord. De Bijbel zegt duidelijk in Psalm 119:105 dat Zijn Woord een lamp voor onze voet is en een licht op ons pad. Als we in dat licht blijven wandelen, zullen wij niet afwijken van de goede weg.

Vers 4: ‘Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want U bent bij mij.’

We leven in zo’n duistere tijd dat we geen ogenblik zonder het Woord van God kunnen leven. Maar we hoeven niet bang te zijn, want Jezus is niet alleen bij ons; Hij woont met Zijn Geest in ons. Het dal van diepe duisternis is verre van prettig. Maar als wij daar met Gods toelating in terechtkomen, zijn het niet de slechtste tijden voor een kind van God. Je gaat beseffen dat je volkomen afhankelijk van Hem bent. Het maakt dat je God met je hele hart gaat zoeken. Je relatie met de Here wordt dieper. In het Oude Testament staat over koning Uzzia dat hij veel vijanden te overwinnen had. Maar zolang hij de Here zocht en naar Hem luisterde, zorgde God ervoor dat hij succesvol was.

Lieve lezers, het dal van beproeving is nodig voor onze geestelijke groei. Geloofslessen kunnen ons pijn, verdriet of teleurstelling brengen, maar tegelijkertijd is de Here bezig de vrucht van de Heilige Geest in ons te bewerken, waardoor het karakter van Jezus in ons gevormd wordt.

‘HET DAL VAN BEPROEVING IS NODIG VOOR ONZE GEESTELIJKE GROEI.’

Vers 4: ‘Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij.’

Soms hebben wij de tuchtiging van de Meester nodig. In Spreuken 1:7 staat: ‘De basis van alle kennis is het eerbiedig ontzag voor de Here. Alleen dwazen schatten Gods lessen en wijsheid niet op hun waarde.’ Wij moeten wel beseffen dat als God voor ons de stok gebruikt, Hij dat alleen doet omdat Hij ons liefheeft. De Here wil ons brengen tot het punt waar wij een gebroken hart en een verslagen geest hebben, waarin Hij Zijn heerlijkheid kan openbaren. De staf spreekt van het kruis van Christus, waar het verlossingswerk is volbracht. Wat een troost voor mensen die geen raad weten met hun nood; voor mensen die worstelen met een geest van ziekte of gebondenheid. Bij dat kruis mogen wij alles afleggen wat ons bezwaart, en ons verblijden in Hem die alles voor ons volbracht heeft! Dan zullen wij weten: God laat alle dingen meewerken ten goede voor wie Hem liefhebben.

Vers 5: ‘U richt voor mij een maaltijd aan voor de ogen van wie mij benauwen. U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over.’

Wij mogen eten en drinken en verzadigd worden met het goede van God. De tegenstanders zullen zien hoe God ons zegent. De olie van de Heilige Geest vult ons hele wezen, zodat onze beker overvloeit van vreugde. Wij kunnen de Here prijzen, loven en danken! Hoe wonderbaar is het om in Zijn tegenwoordigheid te zijn, Hem alle eer te geven en te ervaren dat er niets van onszelf overblijft. Dit alleen vult ons hele wezen met aanbidding van Hem die het zo waard is: Jezus, onze liefdevolle Heer.

Davids 3-voudige vertrouwen
(Psalm 27:1)

De Here is mijn licht
De Here is mijn Redder
De Here is mijn levenskracht

Vers 6: ‘Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven; ik zal in het huis van de Here verblijven tot in lengte van dagen.

Het is heerlijk om in Zijn huis te verblijven. Laat ons nu samen belijden: ‘Heer, U bent ook mijn Herder. U hebt gezegd door de mond van Uw dienstknecht, koning David, dat het mij aan niets zal ontbreken. Ik geloof het, Here, en ik dank U ervoor. U bent goed! Halleluja! Amen.’

Willy Maasbach

Willy Maasbach is de medeoprichter van het wereldwijde zendingswerk van de Stichting Johan Maasbach Wereldzending. Als echtgenote van de bekende evangelist, wijlen Johan Maasbach, heeft God haar machtig gebruikt. Na meer dan 60 jaar in de bediening, is ze nog steeds een vrouw van geloof en gebed. Een geweldig getuigenis is dat haar hele nageslacht, al haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, de Here liefhebben en dienen.

Tags:
Next Post

Als je niet meer weet wat je moet doen!