Inspiratie - De vrouw door God hersteld

De vrouw door God hersteld

Als vrouw heeft God je uitgekozen om bepaalde eigenschappen van Zijn karakter te weerspiegelen, waartoe de man niet in staat is. In Gods ogen ben je van onschatbare waarde en heb je een bijzondere taak.

Een waardige vrouw
We zien dat de vrouw zowel in het Oude als ­het Nieuwe Testament een heel belangrijke plaats inneemt. Denk aan Deborah, die een profetes was, en aan Maria, de moeder van Jezus. Bij ­de opstanding van Jezus, waren het vrouwen aan wie de opgestane Heer als eerste verscheen.

Vrouwen zijn wel degelijk belangrijk in Gods ogen. In Spreuken 31:25 lezen we dat de vrouw bekleed is met luister en waardigheid. Zo heeft God haar gemaakt: met luister, waardigheid en zelfrespect. Laten we niet vergeten dat ook de vrouw mede-erfgename van God is. Er is geen hogere roeping dan mede-erfgename te zijn met Jezus Christus, de Zoon van God.

Negatieve gedachten & gevoelens van minderwaardigheid
Voordat je je kunt bekleden met waardigheid, zul je jezelf moeten ontdoen van negatieve gedachten die je eigenwaarde willen roven. Te veel vrouwen worden terneergedrukt door negatieve gevoelens van zelfverwerping en minderwaardigheid. Het gevolg hiervan is bitterheid, onzekerheid en verwerping tegenover de mens en God, en zal wantrouwen in het hart zaaien.

Maar Jeremia 29:11 zegt:

‘‘Ik weet welke plannen Ik voor jou heb,’ zegt de HERE. ‘Met deze plannen heb Ik jouw geluk voor ogen, niet jouw ongeluk. Ik wil jou weer een toekomst en nieuwe hoop geven.’

Gods gedachten over de mens zijn positief. Jezus is gekomen om te bevrijden van gevoelens van verwerping, minderwaardigheid en onzekerheid. Er is vernieuwing en herstel in de naam ­van ­Jezus.

Hoe crisis het hoofd te bieden
Veel vrouwen die geconfronteerd worden met een crisis, of met plannen die in duigen vallen, hebben de neiging om op hol te slaan, te snel conclusies te trekken en alles zelf te gaan regelen. Maar als we kijken naar een vrouw als Esther in de Bijbel, dan zien we een heel andere houding.

Esther wachtte op Gods tijd en deed wat ze moest doen (lees Esther 4:16). Als je je steeds meer bewust wordt van je eigen waarde en steeds meer reageert in overeenstemming met wat God over je zegt, ben je in staat elke crisis het hoofd te bieden. Je deinst niet langer terug voor datgene waartoe God je heeft geroepen.

Houd op om jezelf te vergelijken met anderen, maar vraag je af: voldoe ik aan datgene waartoe God mij heeft geroepen? Esther werd door God gezegend, maar ook degenen die dicht bij haar stonden, hadden deel aan de zegen die God haar had gegeven. Als je Gods roepstem beantwoordt en naar jezelf kijkt zoals God dat doet, zul je zelf niet alleen Zijn zegen ervaren, maar ook zij die dicht bij je staan.

Een wijze vrouw bouwt
Spreuken 14:1 zegt:

‘Een wijze vrouw bouwt aan haar huis, een dwaze vrouw breekt het met eigen handen af.’

Wijsheid begint met het hebben van ‘vreze’ (ontzag en respect) voor de Here. Een wijze vrouw is een vrouw die respect en gezag heeft voor haar Meester (zie Spreuken 9:10).

Een vrouw die God wil behagen, is een wijze vrouw, en zij bouwt aan haar huis. Een bouwvakker begint pas te bouwen als hij de bouwtekening voor zich heeft liggen. Een goede, wijze bouwvakker bouwt niet zomaar. Toch leven veel vrouwen op dezelfde manier als een bouwvakker zonder bouwtekening.

Deze vrouwen laten de dagen, weken en jaren maar over zich heenkomen. Stapels wasgoed; bergen afwas; schoonmaken; maaltijden koken; een baan hebben; samenkomsten bijwonen; kinderen opvoeden… zij bouwen maar wat! Als de druk dan toeneemt en de stormen komen, worden zij overstelpt door negatieve, wanhopige gedachten en komt alles in hen tot opstand.

In de Bijbel heeft opstandigheid alles te maken met dwaasheid. Een dwaze vrouw breekt haar huis met eigen handen af. Je moet weten wat je aan het bouwen bent. Anders is het risico erg groot dat je alles wat je van God hebt gekregen, kwijtraakt. Weet dat God een bouwtekening heeft van je leven. Hij weet hoe Hij aan je leven moet bouwen, herstellen en veranderen.

Een vrouw naar Gods hart
Om een fantastische vrouw te zijn, zul je moeten letten op je wandel en op datgene in je leven wat je in stand moet houden. Een van de dingen is het bouwen en onderhouden van relaties. Jaloezie en afgunst zijn een paar van die dingen die relaties beschadigen en vernietigen.

We zullen alle dingen die Gods Woord ons biedt, moeten aannemen en onderhouden. Als we gaan leren leven en functioneren naar Gods richtlijnen, dan zal er een fantastische, geestelijke vrouw uit voortkomen. Een vrouw naar ­Gods hart.

Wij zijn geroepen om te bouwen: te bouwen aan relaties, aan ons persoonlijk huis, je eigen-ik, het gezin en de gemeente. Dat zal je vreugde en voldoening geven. De Bijbel leert ons dat we zijn als een tempel; je moet het schoonhouden, onderhouden en eraan blijven bouwen.

Zorg dat je huis een prettige plaats is om te verblijven, zowel voor jou als voor Gods Geest. We zullen ons huis op orde moeten brengen. Door een goede relatie te hebben met onze ouders, onze partner en onze kinderen, eren we God. God wil elke verkeerde houding en gedachte omvormen en ons leren te leven op Zijn manier.

De vrouw door God geroepen en hersteld
Ik geloof dat God de vrouw, Zijn schepsel, zal herstellen in haar positie. Zoals bij de opstanding van Jezus het vrouwen waren die als eersten de opstandingsboodschap vertelden, zo zullen vrouwen ook nauw betrokken zijn in de grote opwekking voordat Jezus zal terugkomen.

Het zal een nieuwe generatie vrouwen zijn die een plaats zullen krijgen in het leiderschap. Het zal niet meer gaan om man of vrouw, maar om de persoon geroepen door God, door Hem aangesteld en gezalfd. God zoekt naar arbeiders: mannen én vrouwen. God zoekt naar zielen die bereid zijn om de prijs te betalen en Hem te volgen zonder reserves.

Vrouwen, onthoud dat jullie geroepen zijn door God en van enorme waarde zijn voor de Schepper, de Vader van alle zielen. In het laatste der dagen zal de Geest weer gaan waaien over de wereld, die woest en vervuld van kwaad is, en mannen en vrouwen zullen gaan staan als één Goddelijk leger, met maar één doel: de verspreiding van het evangelie van ­Jezus Christus. En elke knie zal zich buigen en elke tong belijden dat Jezus Christus Heer is!

 

Tags: