Lifestyle - The unstoppable fire of the Holy Spirit

In vuur en vlam voor Jezus

Er is vandaag een beweging van de Heilige Geest in de Kerk van Jezus Christus. De bron is opgesprongen en overal ervaren we een opwekking. De Johan Maasbach Wereldzending en The Blessing Churches staan in vuur en vlam voor Jezus! Stap vandaag in deze stroom van de Heilige Geest en wees ook deel van de geweldige dingen die God doet in deze tijd.

De Pinksterdag
Nadat Jezus Zijn taak op aarde had volbracht, stond Hij met Zijn discipelen op de Olijfberg. Hij zei tegen hen: ‘Trek de wereld in en vertel iedereen het goede nieuws over Mij.’ Jezus wilde dat Zijn discipelen het werk zouden voortzetten dat Hij begonnen was. Maar ze mochten Jeruzalem niet verlaten voordat ze de kracht van Heilige Geest hadden ontvangen. Hij zei:

‘Als de Heilige Geest op jullie neerkomt, zullen jullie kracht ontvangen om de waarheid over Mij te vertellen aan de mensen in Jeruzalem en ook in Judea en Samaria, en zelfs tot in de verste uithoeken van de wereld.’ – Handelingen 1:8

Op de Pinksterdag waren ze met 120 mannen en vrouwen samengekomen in de opperkamer in Jeruzalem. Ze wisten niet hoe het precies zou gaan, maar ze baden met de verwachting dat God iets zou doen. Dat iets konden zij zelf niet creëren. Geen mens kon dat geven of doen. Zij verwachtten dat God Zijn kracht op hen zou laten neerdalen en in hen zou laten komen. En terwijl zij aan het bidden waren, gebeurde er plotseling iets bovennatuurlijks.

‘Ineens kwam er uit de hemel een geluid, alsof er een storm opstak. Het was in het hele huis te horen. Zij zagen iets dat op tongen van vuur leek, vlammen die zich boven ieder van hen verspreidden. Zij werden allemaal vervuld van de Heilige Geest en begonnen in vreemde talen te spreken: woorden die de Heilige Geest hun ingaf.’ – Handelingen 2:2-4

De discipelen waren gehoorzaam aan wat Jezus had gezegd. Zij waren op de plaats waar de Here hen wilde hebben, zodat ze konden ontvangen wat Hij hun wilde geven. Een geweldige wind van de Heilige Geest begon te blazen in een tijd dat alles dor en droog was. De kracht van God kwam vrij en daalde neer uit de hemel op een ieder van hen.

Kracht van omhoog
Wij hebben kracht van omhoog, kracht uit de hemel nodig. De kracht van God moet in jou, op jou en over jou komen, als je in vuur en vlam voor Jezus wilt staan en Zijn getuige wilt zijn in deze wereld. Het is de Persoon van de Heilige Geest in jou, die jou de kracht, de gaven, talenten en zalving geeft, waardoor Hij Zijn werk door jou heen doet.

Een zaklamp heeft pas kracht als je er een batterij in doet. Zo is het ook met de Heilige Geest. Als je niet de Heilige Geest binnen in je hebt, kun je misschien mooi zingen of spreken en technisch heel goed zijn, maar het doet verder niets. Nederland zit vol met zulke dominees en kerkwerkers.

En aan de andere kant heb je mensen die misschien niet de juiste grammatica gebruiken, maar wel de kracht van de Heilige Geest binnen in zich hebben. Dit maakt dat hun woorden je in vuur en vlam voor Jezus zetten. Dat is het hele verschil tussen de ene persoon die zondag naar de kerk gaat en de andere. Er zijn mensen die met tegenzin in de kerk zitten.

Lichamelijk zijn ze aanwezig, maar in hun hart liggen ze nog op bed. Zulke mensen missen de kracht, het vuur en de passie. Zij bezitten alle ingrediënten die horen bij een vleselijke christen, zoals geroddel en kwaadsprekerij. Dan kun je nog beter ziek op bed liggen, maar vol zijn van de Heilige Geest en met je hart in de kerk zijn.

Zonder de kracht van de Heilige Geest haal je het niet en zul je ergens afhaken. Je gaat in de leugens geloven en komt op zijpaden terecht. Je bent helemaal niet bezig met in vuur en vlam voor Jezus staan, maar je houdt je bezig met 1.001 dingen, zoals je gezin, je kinderen, je carrière, sociale media, internet enz.

Gehoorzaam zijn
Toen het volk van Israël door de woestijn naar het beloofde land trok, werden ze geleid door de wolk- en vuurkolom. Als zij deze wolk- en voorkolom gehoorzaam waren en volgden, voorzag God dagelijks in water. De rots – een typebeeld van Jezus Christus – reisde namelijk met hen mee en de rivier stroomde onder hen.

Als het tijd was om te drinken, werd er een gat in de droge woestijn gegraven en moesten ze om de beurt zingen: ‘Spring op, waterbron!’ Daarna sprong de bron op en kon iedereen drinken. Op dezelfde manier kan de kracht van de Heilige Geest alleen over je komen, als je leeft en wandelt naar Zijn leiding. Als wij Jezus Christus volgen en gehoorzamen, zal de Heilige Geest ons leiden. Zij zijn namelijk één.

De toespraak van Petrus
Op die Pinksterdag hadden zich duizenden mensen in Jeruzalem verzameld. Deze gebeurtenis trok veel bekijks. Te midden van de discipelen stond Petrus op. De man die een paar dagen daarvoor tot drie keer toe had gezegd dat hij Jezus niet kende.

In vlees en bloed was hij dezelfde man, maar nadat hij gedoopt was met de Heilige Geest, was hij een totaal ander mens geworden. Het was een vrijmoedige Petrus, die niet meer bang was om te spreken. Hij begon gewoon te spreken over het Oude Testament en over Jezus Christus, die gekruisigd was en weer was opgestaan uit de dood.

Als je vervuld bent met de Heilige Geest, maakt het niet uit wie je bent van jezelf. Of je misschien verlegen bent of stottert. Je hoeft het niet meer allemaal zelf te doen; je hebt nu de Heilige Geest. Het grote verschil is het gezalfd zijn, het gedoopt zijn in de Heilige Geest. En deze doop is bedoeld voor alle christenen.

De geboorte van de Kerk
De Heilige Geest werkte zo machtig op die Pinksterdag, dat velen werden overtuigd van zonde, oordeel en gerechtigheid. Zij vroegen Petrus: ‘Wat moeten wij doen?’ Petrus antwoordde:

‘U moet zich bekeren tot God en u laten dopen in de naam van Jezus Christus, want dan worden uw zonden vergeven, en de Heilige Geest zal in u komen wonen. Want God heeft die beloofd aan u en uw kinderen, aan ieder die door God geroepen wordt en ook aan de verre, vreemde volken.’ – Handelingen 2:38-39

3.000 mensen bekeerden zich en lieten zich die dag meteen dopen. Dat was de geboorte van de pinksterkerk, ofwel pinksterbeweging, die tot op de dag van vandaag nooit gestopt is.

Ananias en Saffira
Nadat op de Pinksterdag de eerste kerk was ontstaan, groeide de gemeente. Ze deelden alles met elkaar. Men verkocht huizen, land en akkers en bracht de opbrengst bij de apostelen voor de verspreiding van het evangelie. We lezen in de Bijbel over een echtpaar, Ananias en Saffira, dat een stuk land had verkocht.

Ze hadden samen afgesproken een deel van de opbrengst achter te houden, en te doen alsof ze de hele opbrengst gaven. Maar Petrus, vol van Gods Geest, wist dat dit niet klopte. Ze hadden niet tegen mensen gelogen, maar tegen de Heilige Geest. Beiden vielen ter plekke dood neer.

Deze gebeurtenis zorgde voor een grote vreze voor God in de gemeente. Ze wisten dat ze niet zomaar dingen konden zeggen of doen. De Heilige Geest hoort alles, ziet alles en weet alles. Het is belangrijk dat we geen spel spelen, maar altijd eerlijk en oprecht zijn. Dit hoort ook bij een opwekking en het vuur van de Heilige Geest.

Ouderwetse bekering
Misschien zijn er vandaag dingen in je leven die niet goed zijn. Je weet dat het niet van God is en het neemt je vrede en blijdschap weg. Door eraan toe te geven, vertroebelt het water van de Geest binnen in je. De boodschap van de Heilige Geest is vandaag heel simpel en ouderwets: bekeer je. Neem simpelweg de beslissing om een nieuw begin te maken. •

Gebed
Bid met mij mee

‘Vader in de hemel, ik bekeer mij vandaag van alles wat niet naar Uw wil is in mijn leven.
Vergeef mijn zonden, reinig en heilig mij. Wakker het vuur in mijn binnenste aan, zodat ik in vuur en vlam voor Jezus zal staan. Doop mij met de kracht van de Heilige Geest, zodat ik een krachtig getuige mag zijn van Uw grote naam. Ik dank U voor de Bron die is opgesprongen en ik stap op dit moment in de stroom van de Heilige Geest. Ik geloof in grote Jubel-Doorbraak-Zegeningen!
In Jezus’ naam. Amen.’

Tags:
Next Post

Bovennatuurlijke kracht