Zend-het-vuur

Zend het vuur!

Het vuur van de Heilige Geest is nodig als wij een opwekking in ons land verwachten. Maar voordat er een opwekking kan komen, moet eerst de Kerk worden opgewekt door de Heilige Geest. Veel kerken vandaag zijn koud en lauw, waardoor de Heilige Geest niet kan werken.

De Kerk heeft een grote nood. Zij mist de echte doop in de Heilige Geest. De Kerk heeft een gebrek aan vuur, een gebrek aan het machtige werk van de Heilige Geest. Doordat de Heilige Geest niet meer in de Kerk aanwezig was en is, is zij gevuld met wereldsgezindheid en draagt geen vrucht meer.

Er is maar één oplossing voor dit probleem. Er is één weg naar kracht, terug naar de pinksterovertuiging, het zielenwinnen en de geweldige opwekkingen, en dat is: de Heilige Geest.

‘Ik zal de Heilige Geest sturen. Hij zal over jullie komen, zoals Mijn Vader heeft beloofd. Blijf hier in de stad wachten tot jullie kracht uit de hemel hebben ontvangen.’ – Lucas 24:49

‘Als de Heilige Geest op jullie neerkomt, zullen jullie kracht ontvangen om de waarheid over Mij te vertellen aan de mensen in Jeruzalem en ook in Judea en Samaria, en zelfs tot in de verste uithoeken van de wereld.’ – Handelingen 1:8

‘Toen blies Hij Zijn adem over hen heen en zei: ‘Ontvang de Heilige Geest.’’ – Johannes 20:22

De Kerk van Jezus Christus moet een voortdurende en een betrouwbare verbinding hebben met de Heilige Geest om ons uit te kunnen strekken naar de mensen die verloren gaan.

De kracht van de Heilige Geest is zo belangrijk wanneer we verlangen naar een echte opwekking, die vele mensen zal aanraken en opwekken om God te dienen. Denk aan een auto met alles erop en eraan; de mooiste bekleding, de snelste motor en de dikste banden. Maar zonder benzine kom je niet ver. De Heilige Geest is onze benzine, waardoor er echt een opwekking kan plaatsvinden.

We moeten streven naar de doop in de Heilige Geest, zoals bij Pinksteren gebeurde bij de 120 leerlingen in de bovenkamer. Deze doop zal ons klaarmaken voor de bediening. De Geest zal ons de kracht geven om een zielenwinnaar te zijn.

De Heilige Geest zal ons vullen met liefde en passie voor de verlorenen. Dezelfde liefde en passie die in het hart van de Vader is. Deze liefde en passie voor de mens motiveerde God om Zijn eigen Zoon te laten sterven voor alle zonden van de mensheid.

De Kerk heeft vandaag een echte doop in de Heilige Geest nodig, en daar verlangen wij naar. We willen niet iets wat dwaas, onbijbels of onpraktisch is. We willen het echte. Als wij vol zijn van het vuur van de Heilige Geest, dan zal Hij ons de kracht geven om het Woord van God te spreken. Hij zal Zijn Woord ook bevestigen met tekenen en wonderen, zoals in de dagen van de apostelen.

Wij verlangen niet naar een geest van angst, maar naar een geest van kracht, van liefde en van bezonnenheid. We verlangen naar een liefde die vele mensen naar het kruis van Jezus zal trekken. We hebben de kracht nodig die zonde kan wegwassen en de verdrukten kan genezen. De Heilige Geest is gekomen om ons te leiden in alle waarheid en om Jezus aan ons te laten zien.

Een ‘bergtopervaring’ is alleen van waarde als het ons toerust en ons geschikt maakt voor de praktische bediening in de vallei. De kracht van Pinksteren met zijn stormwind en tongen van vuur was van waarde, omdat zij, die de Geest hadden ontvangen, vanaf toen een tempel werden om Jezus te verheerlijken en menigten te winnen voor de Heer.

En halleluja, deze kracht is ook voor vandaag! Gods voorraad is niet opgeraakt. De gave en kracht uit de tijd van Petrus zijn ook voor ons. Laten we elke stenen muur afbreken van koudheid, religie en geloof in onze eigen zwakke kracht. En laten we ons alleen uitstrekken naar de kracht die de discipelen ontvingen op de dag van Pinksteren. Wees opmerkzaam voor de Heilige Geest, zodat Hij je kan vervullen en kan gebruiken!

Gebed

‘Heer, verlos ons van alles van de wereld, onszelf en onze zonden. Maak ons hart leeg, reinig het en maak het puur. Neem twijfels en angsten weg. Help ons om gericht te blijven op U en Uw Woord. Geef ons een machtige uitstorting van Uw Geest, zoals U ook op de eerste Pinksterdag heeft gedaan.

We hebben Uw Geest nodig, zodat we U in alles gehoorzaam kunnen zijn en U kunnen verheerlijken. Dat we als sterren zullen zijn, die Uw licht uitstralen om anderen de weg te wijzen naar U. Dat we naar Uw wil zullen leven en zullen gaan waar U ons zendt.

Heer, we geloven dat U grote wonderen en tekenen zal doen. Dat zondaren gered worden en de zieken genezen worden. Dat de gelovigen gevuld worden met Uw kracht. Heer, dat onze kerkgebouwen te klein zullen zijn om de vele nieuwe zielen te bevatten. De wereld is hongerig naar de kracht van het evangelie.

Heer, alleen U kan in deze nood voorzien, door de doop in de Heilige Geest. Heer, kom ons tegemoet en vul ons met Uw Geest. Bewerk ons hart en leid ons naar Uw troon. Wij verwachten het van U. Amen!’

Tags: